ސްޓައިލް ފޯމެޓް

ޑިވްމެޖިކްގެ އައުޓްޕުޓް ސްޓައިލް ބަދަލުކުރުން.
ހަތަރު ގޮތެއް ވެއެވެ: Tailwind CSS، އިންލައިން CSS، އެކްސްޓަރނަލް CSS، ލޯކަލް CSS އެވެ

ޑިފޯލްޓް ވެލިއު: އިންލައިން CSS

divmagic-style-format

Tailwind CSS

މިއީ ޑިފޯލްޓް އޮޕްޝަން އެވެ. އައުޓްޕުޓް ކޯޑުގައި ބޭނުންކުރާނީ Tailwind CSS ކްލާސްތަކެވެ.

އިންލައިން CSS

މި އޮޕްޝަން އިން އިންލައިން CSS ސްޓައިލްތަކާއެކު ކޯޑް އައުޓްޕުޓް ކުރާނެއެވެ.


ހުރިހާ އޮޕްޝަންތަކުން ވެސް އެއް އައުޓްޕުޓެއް ލިބެނީ، ހަމައެކަނި ތަފާތު ފޯމެޓްތަކުގަ އެވެ. އިޚްތިޔާރަކީ ތިބާގެ ކަމެކެވެ.

© 2024 ޑިވްމެޖިކް، އިންކް ހުރިހާ ހައްޤުތަކެއް ލިބިގެންވެއެވެ.