ބެކްގްރައުންޑް ޑިޓެކްޓް ކުރުން

ހޮވާފައިވާ އެލިމެންޓްގެ ބެކްގްރައުންޑް ކުލަ ހޯދައި އައުޓްޕުޓް ކޯޑަށް އެޕްލައި ކުރެއެވެ.

ޑިފޯލްޓް ވެލިއު: އޮން

divmagic-detect-background

ޑިޓެކްޓް ބެކްގްރައުންޑް އޮން

މި އޮޕްޝަންގެ ސަބަބުން ޑިވްމެޖިކް އިން ހޮވާފައިވާ އެލިމެންޓްގެ ބެކްގްރައުންޑް ކުލަ ހޯދައި އައުޓްޕުޓް ކޯޑަށް އެޕްލައި ކުރެވޭނެއެވެ.

ބެކްގްރައުންޑް ކުލައެއް ހުންނަ އެލިމެންޓެއް ކޮޕީ ކުރާއިރު، އެ ކުލަ އަންނަނީ ބެލެނިވެރިޔާގެ ފަރާތުން ކަމަށް ވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.

ޑިވްމެޖިކް އިން ކޮޕީ ކުރަނީ ތިބާ ހޮވާ އެލިމެންޓްތައް، ބެލެނިވެރިޔާ ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން، ބެކްގްރައުންޑް ކުލައެއް ހުންނަ އެލިމެންޓެއް ހޮވައިފިނަމަ، އެކަމަކު ބެކްގްރައުންޑް ކުލަ އަންނަނީ ބެލެނިވެރިޔާގެ ފަރާތުން ކަމަށްވާނަމަ، ޑިވްމެޖިކް އިން ބެކްގްރައުންޑް ކުލަ ކޮޕީ ނުކުރާނެއެވެ.

ޑިވްމެޖިކް އިން ބެކްގްރައުންޑް ކުލަ ކޮޕީ ކުރަން ބޭނުންނަމަ މި އޮޕްޝަން އޮން ކުރެވިދާނެއެވެ.

މިއީ ޑާކް މޯޑް ހުންނަ ވެބްސައިޓަކުން އެލިމެންޓްތައް ކޮޕީ ކުރުމަށް ވަރަށް ބޭނުންތެރި އެއްޗެކެވެ.

ރިއަލް ވޯލްޑް މިސާލު

Tailwind CSS ވެބްސައިޓަށް ބަލާލަމާ ހިނގާށެވެ.

tailwind-website

މުޅި ވެބްސައިޓް އޮތީ ޑާކް މޯޑުގައެވެ. ބެކްގްރައުންޑް އަންނަނީ ބޮޑީ އެލިމެންޓުންނެވެ.

ޑިޓެކްޓް ބެކްގްރައުންޑް އޮފް އާއި އެކު ކޮޕީ ކުރާށެވެ

ޑިޓެކްޓް ބެކްގްރައުންޑް އޮފްކޮށްގެން ހީރޯ ސެކްޝަން ކޮޕީ ކުރުމުން ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ކުރާނެއެވެ.

tailwind-website-no-background

ބެކްގްރައުންޑް ކުލަ ކޮޕީ ނުކުރެވެނީ އެއީ ޕޭރެންޓް އެލިމެންޓުން އަންނަ އެއްޗަކަށް ވާތީ އެވެ.

ޑިޓެކްޓް ބެކްގްރައުންޑް އޮން އާއެކު ކޮޕީ ކުރާށެވެ

ޑިޓެކްޓް ބެކްގްރައުންޑް އޮންކޮށްގެން ހީރޯ ސެކްޝަން ކޮޕީ ކުރުމުން ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ކުރެވޭނެއެވެ.

tailwind-website-background

ބެކްގްރައުންޑް ކުލަ ކޮޕީ ކުރެވެނީ ޑިޓެކްޓް ބެކްގްރައުންޑް އޮން ވެފައި އޮތުމުންނެވެ.

© 2024 ޑިވްމެޖިކް، އިންކް ހުރިހާ ހައްޤުތަކެއް ލިބިގެންވެއެވެ.