ކޮޕީ މޯޑް

ޑިވްމެޖިކްގެ ކޮޕީ މޯޑް ބަދަލުކުރުން. ދެ ގޮތެއް ވެއެވެ: އެކްސެކްޓް ކޮޕީ އާއި އެޑަޕްޓެބަލް ކޮޕީ އެވެ.

ޑިފޯލްޓް ވެލިއު: އެޑަޕްޓެބަލް ކޮޕީ

ގިނަ ޔޫސް-ކޭސްތަކަށް 'އެޑަޕްޓެބަލް' ކޮޕީ ބޭނުން ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ލަފާދެމެވެ. އިތުރު ތަފްސީލަށް ތިރީގައިވާ ބަޔާން ބައްލަވާށެވެ.

ކޮޕީ މޯޑް

އެޑަޕްޓެބަލް ކޮޕީ

އެޑަޕްޓެބަލް ކޮޕީ މޯޑަކީ ޑިވްމެޖިކް އިން ވެބް އެލިމެންޓްތައް އޮޕްޓިމައިޒްކޮށް ޕްރޮޖެކްޓްތަކާ އިންޓަގްރޭޓް ކުރުމަށް ތައްޔާރަށް ކެޕްޗާރ ކުރުމަށް ގެންގުޅޭ އާ އުސޫލެކެވެ.

ޑިފޯލްޓް އޮޕްޝަނަކަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ މިއީ އިންޓެލިޖެންޓް ސްޓައިލް އޮޕްޓިމައިޒޭޝަންގެ ސަބަބުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޔޫސް ކޭސްތަކަށް ރަނގަޅު އެއްޗެކެވެ.

އެޑަޕްޓެބަލް ކޮޕީ މޯޑް ބޭނުންކުރުމުން ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ސޯސް އާއި ކުޑަކޮށް ތަފާތު ސްޓައިލްތައް އުފެދިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް މި އެއްކިބާވުމަކީ ގަސްތުގައި ކުރެވޭ ކަމެކެވެ.

ޑިވްމެޖިކްގެ އަމާޒަކީ ހަމައެކަނި ސީދާ ކޮޕީއެއް ނޫން ނަމަވެސް އޮރިޖިނަލްގެ ރަނގަޅު އަދި އެޑެޕްޓެބަލް ވާޝަނެއްގެ އައުޓްޕުޓެއް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. އެއީ ވަށައިގެން މަސައްކަތް ކުރަން ރިޖިޑް ސްޓައިލަކަށް ވުރެ ބޮޑަށް ބިނާކުރަން ބިންގާއެއް ލިބިގެންދާ ކަމެކެވެ.

ކިހިނެއްތޯ މަސައްކަތް ކުރަނީ؟

އެލިމެންޓަކާ ގުޅިފައިވާ ކޮންމެ ސްޓައިލް އެޓްރިބިއުޓެއް ހިފެހެއްޓުމުގެ ބަދަލުގައި އެޑަޕްޓެބަލް މޯޑުން ސްޓައިލްތަކުގެ ތަޙުލީލެއް ކޮށް، ޚިޔާރުކޮށްގެން ހިފެހެއްޓޭނީ ހަމައެކަނި ބޭނުންވާ ސްޓައިލްތަކެވެ.

މިކަމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ވެގެންދަނީ ސާފު، ކޮމްޕެކްޓް، އަދި މެނޭޖްކުރެވޭ ކޯޑް އައުޓްޕުޓެކެވެ.

ޑިވްމެޖިކްގެ އަމާޒަކީ ތިމާގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮސެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ފަސޭހަކޮށް އަވަސްކޮށްދިނުމެވެ. އެޑަޕްޓެބަލް ކޮޕީ މޯޑަކީ އެކަމުގެ މުހިންމު ބައެކެވެ.

ފައިދާތައް:

އޮޕްޓިމައިޒްޑް އައުޓްޕުޓް: ޖުމްލަ ކޯޑް ވޮލިއުމް ކުޑަކޮށް، އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް އައުޓްޕުޓް ކަސްޓަމައިޒް ކުރުމަށް ފަސޭހަވެގެންދެއެވެ.

ސީދާ ކޮޕީ

އެކްސެކްޓް މޯޑުން ސްޓައިލްތަކުގެ ރިޖިޑް ކޮޕީއެއް ލިބެ އެވެ. އެއީ އެލިމެންޓަކާ ގުޅިފައިވާ ކޮންމެ ސްޓައިލް އެޓްރިބިއުޓެއް ކެޕްޗާރ ކުރަން ޖެހޭ ޔޫސް ކޭސްތަކަށް ބިނާކޮށްފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

އެޑަޕްޓެބަލް ކޮޕީ މޯޑުން ބޭނުންވާ އައުޓްޕުޓް ނުއުފެދޭ ހާލަތްތަކުގައި އެކްސެކްޓް ކޮޕީ މޯޑް ބޭނުންކޮށްގެން ޓްރައި ކުރެވިދާނެއެވެ.

© 2024 ޑިވްމެޖިކް، އިންކް ހުރިހާ ހައްޤުތަކެއް ލިބިގެންވެއެވެ.