Media Query

ރެސްޕޮންސިވް ޑިޒައިން އަށް ކޮޕީކޮށްފައިވާ ކޯޑަށް Media Query CSS އިތުރުކުރުން. ދެ ގޮތެއް ވެއެވެ: އޮން އަދި އޮފް އެވެ

ޑިފޯލްޓް ވެލިއު: އޮން

Media Query

Media Query އޮން

މި އޮޕްޝަންގެ ސަބަބުން ރެސްޕޮންސިވް ޑިޒައިން އަށް ކޮޕީ ކުރެވިފައިވާ ކޯޑަށް Media Query އިތުރުވާނެއެވެ.

އެއީ ހުރިހާ ކޮމްޕޮނެންޓް ފޯމެޓް އަދި ސްޓައިލް ފޯމެޓް އޮޕްޝަންތަކާ އެކު މަސައްކަތް ކުރާ އެއްޗެކެވެ.

Media Query އާއި އެކު Tailwind CSS އެވެ.

Tailwind CSS ހޮވައިފިނަމަ، Media Query Tailwind ސީއެސްއެސް ކްލާސްތަކަށް އިތުރުވާނެއެވެ. Tailwind CSS އިން ސަޕޯޓް ނުކުރާ Media Query ސްޓައިލެއް އޮތްނަމަ، އެއީ ގްލޯބަލް ސްޓައިލެއްގެ ގޮތުގައި އިތުރުކުރެވޭނެ ސްޓައިލެކެވެ.

Media Query އިންލައިން ސީއެސްއެސް އާއި އެކު

އިންލައިން ސީއެސްއެސް ހޮވައިފިނަމަ، Media Query ގްލޯބަލް ސްޓައިލެއްގެ ގޮތުގައި އިތުރުވާނީ އިންލައިން ސީއެސްއެސް އިން Media Query ސްޓައިލްތަކަށް ސަޕޯޓް ނުކުރާތީއެވެ.

Media Query އާއި އެކު އެކްސްޓަރނަލް ސީއެސްއެސް

އެކްސްޓަރނަލް ސީއެސްއެސް ހޮވައިފިނަމަ، އެކްސްޓަރނަލް ސީއެސްއެސް އަށް Media Query އިތުރުވާނެއެވެ.

Media Query ލޯކަލް ސީއެސްއެސް އާއި އެކު

ލޯކަލް ސީއެސްއެސް ހޮވައިފިނަމަ، Media Query ލޯކަލް ސީއެސްއެސް އަށް އިތުރުވާނެއެވެ.

Media Query އޮފް

މި އިޚްތިޔާރުން ކޮޕީ ކުރެވިފައިވާ ކޯޑަށް Media Query އިތުރު ނުކުރެވޭނެއެވެ.

© 2024 ޑިވްމެޖިކް، އިންކް ހުރިހާ ހައްޤުތަކެއް ލިބިގެންވެއެވެ.