• DivMagic | ޑިވްމެޖިކް ޑޮކިއުމަންޓޭޝަން

DivMagic | ޑިވްމެޖިކް ޑޮކިއުމަންޓޭޝަން

ޑިވްމެޖިކް އެކްސްޓެންޝަން އަށް ލިޔެކިޔުންތައް

ކޮންމެ ވެބްސައިޓަކުން ކޮންމެ ސްޓައިލެއް ކޮޕީކޮށް އަމިއްލަ ޕްރޮޖެކްޓެއްގައި ޕޭސްޓް ކޮށްލާށެވެ

ގަވާއިދުން CSS ނުވަތަ Tailwind CSS ކްލާސްތައް ލިބިދާނެއެވެ

ގެޓިންގ ސްޓާޓް

ޑިވްމެޖިކް އިންސްޓޯލްކޮށްގެން ފަށާށެވެ

Chrome: ކްރޯމް އަށް އިންސްޓޯލް ކުރާށެވެ
Firefox: ފަޔަރފޮކްސް އަށް އިންސްޓޯލް ކުރާށެވެ

ކްރޯމް ވާޝަން މަސައްކަތް ކުރަނީ ކްރޯމް، އެޖް، ބްރޭވް، އަދި ކްރޯމިއަމް އަށް ބިނާކޮށްފައިވާ އެހެން ބްރައުޒާތަކުގަ އެވެ.

އަމަލީ ގޮތުން ބަލާށެވެ

އެއް ކްލިކުން ހެކަރ ނިއުސް Tailwind CSS އަށް މުޅިން ބަދަލުކުރުން

ބަލާލުމަށް ކްލިކް ކުރާށެވެބަލާލުމަށް ކްލިކް ކުރާށެވެ

© 2024 ޑިވްމެޖިކް، އިންކް ހުރިހާ ހައްޤުތަކެއް ލިބިގެންވެއެވެ.