divmagic DivMagic

ކޮންމެ ވެބްސައިޓަކުންވެސް ޑިޒައިން ކޮޕީކުރުން

އެއްވެސް ވެބްސައިޓެއްގެ އެލިމެންޓެއްގެ ކޯޑް އެއް ކްލިކުން ކޮޕީ ކުރެވޭ ބްރައުޒާ އެކްސްޓެންޝަނެކެވެ

ބޭނުން ކުރަނީ...

Ethan GloverJeff WilliamsMichael HoffmanWill BowmanBrianKurt Lekanger

+ އެތައް ސަތޭކަ އެހެން ޑިވެލޮޕަރުންނެއް!

ޑިވެލޮޕަރުން ބޭނުންކުރާ ގޮތަށެވެ

ތިމާގެ ތަރައްޤީގެ ވަގުތު ވަރަށް ބޮޑަށް ކުޑަކުރުން

އަވަސް އަދި ފަސޭހައެވެ

ސްޓައިލް ކޮޕީ އެއް ކްލިކުން

ޑިޒައިން އާއި މެދު ވިސްނަން ދެން ވަގުތު ބޭކާރު ނުކުރާށެވެ.

ސިކުންތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެއް ކްލިކުން ހުރިހާ އެއްޗެއް ކޮޕީ ކޮށްލާށެވެ. ފުރިހަމަ ވެބްސައިޓްތަކެއް ވެސް މެއެވެ.

Tailwind CSS

އެއްވެސް ކޮމްޕޮނެންޓެއް Tailwind ސީއެސްއެސް އަށް ބަދަލުކުރުން

Tailwind ސީއެސްއެސް ކޮމްޕޮނެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ކޮޕީ ކުރާ ކޮންމެ ބައެއް ވެސް ލިބިދާނެ (ވެބްސައިޓުން Tailwind ސީއެސްއެސް ބޭނުން ނުކުރިޔަސް)

React/JSX

އެއްވެސް ކޮމްޕޮނެންޓެއް JSX އަށް ބަދަލުކުރުން

React/JSX ކޮމްޕޮނެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ކޮޕީ ކުރާ ކޮންމެ ބައެއް ވެސް ލިބިދާނެ އެވެ

ކޮންމެ ވެބްސައިޓެއްގައި ވެސް ކޮންމެ އެލިމެންޓެއްގެ ކޯޑް ހޯދާށެވެ

ކޮންމެ އެލިމެންޓެއްގެ އެޗްޓީއެމްއެލް/CSS ކޯޑް ކޮންމެ ވެބްސައިޓަކުން ވެސް ލިބިދާނެ އެވެ.

އެއް ކްލިކުން ކޮންމެ ވެބްސައިޓެއްގައި ވެސް ކޮންމެ އެލިމެންޓެއްގެ ކޯޑް ކޮޕީ ކުރެވޭނެ އެވެ.

އަދި ބޭނުންނަމަ އެއް ކްލިކުން ފުރިހަމަ ޞަފްޙާތައް ކޮޕީ ކުރެވޭނެއެވެ.

Media Query ސަޕޯޓް (ރެސްޕޮންސިވް)

ކޮޕީ ކުރަމުންދާ އެލިމެންޓްގެ މީޑިއާ ކިއުއަރީ ކޮޕީ ކުރެވޭނެއެވެ.

މިއީ ކޮޕީކޮށްފައިވާ ސްޓައިލް ރެސްޕޮންސިވް ވާނެ ކަމެކެވެ.

CSS Tailwind CSS އަށް ބަދަލުކުރުން

ކޮންމެ CSS ކޯޑެއް Tailwind CSS އަށް ބަދަލުކުރެވޭނެއެވެ.

ކޮޕީ ކުރާ ވެބްސައިޓުގައި Tailwind CSS ބޭނުން ކުރަން ނުޖެހެ އެވެ.

ޑިވްމެޖިކް އިން ކޮންމެ CSS ކޯޑެއް Tailwind CSS އަށް ބަދަލުކުރާނެ (ކުލަތަކަށް ވެސް!)

އައިފްރޭމްސް މެދުވެރިކޮށް ކޯޑް ކޮޕީކުރުން

އައިފްރޭމްސް އިން ކޯޑް ކޮޕީ ކުރެވޭނެއެވެ.

ބައެއް ވެބްސައިޓްތަކުން ކޮންޓެންޓް ކޮޕީ ނުކުރުމަށްޓަކައި އައިފްރޭމްސްގައި ޖައްސާފައި ހުރެއެވެ. ޑިވްމެޖިކް އަށް އައިފްރޭމްސް ވިޔަސް ކޯޑް ކޮޕީ ކުރެވޭނެ އެވެ.

DevTools އިންޓަގްރޭޝަން

ބްރައުޒާގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޓޫލްސް އިން ޑިވްމެޖިކް ބޭނުން ކުރާށެވެ

ދުވަހަކުވެސް އެކްސްޓެންޝަން ޕޮޕް އަޕް ނުކޮށް ޑިވްމެޖިކްގެ ޕަވަރ އަށް އެކްސެސް ކުރެވޭނެއެވެ

ވެބް އެލިމެންޓްތައް ރީޔޫޒް ކުރެވޭ ކޮމްޕޯނެންޓްތަކަށް ބަދަލުކޮށް ކެޕްޗާކުރުން، މި ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ކުރާނީ ޑިވެލޮޕަރ ކޮންސޯލްގެ ތެރޭގައި ހުރެގެންނެވެ.

އެއްވެސް ކޮމްޕޮނެންޓެއް React/JSX އަށް ބަދަލުކުރުން

ކޮންމެ ކޮމްޕޮނެންޓެއް JSX އަށް ބަދަލުކުރެވޭނެއެވެ.

React/JSX ކޮމްޕޮނެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ކޮޕީ ކުރާ ކޮންމެ ބައެއް ވެސް ލިބިދާނެ އެވެ. ކޯޑް އިންސްޕެކްޓް ކުރަން ނުޖެހެ އެވެ.

ވެބްސައިޓުގައި React ބޭނުން ނުކުރިޔަސް.

DivMagic Studio އިންޓަގްރޭޝަން

ކޮޕީކޮށްފައިވާ އެލިމެންޓް ޑިވްމެޖިކް ސްޓޫޑިއޯއަށް އެކްސްޕޯޓް ކުރެވޭނެއެވެ.

މިއީ އެލިމެންޓް އެޑިޓްކޮށް ފަސޭހައިން ބަދަލު ގެނެވޭނެ ގޮތެކެވެ.

ޑިވްމެޖިކް ސްޓޫޑިއޯގައި ކޮމްޕޯނެންޓްތައް ސޭވްކޮށް ކޮންމެ ވަގުތަކު ވެސް ޒިޔާރަތް ކުރެވޭނެ އެވެ.

ޑިވެލޮޕަރުންނާއި
ޑިޒައިނަރުންގެ
ލޯބި

“ހައިރާން ކުރުވަނިވި! މިކަމުގެ ސަބަބުން އަހަރެންގެ އުފެއްދުންތެރިކަން 1000x އިތުރުވިއެވެ. އެހާ ފަސޭހައިން އިންޓަނެޓްގައި ހުރި ތަކެތީގެ Tailwind ކޯޑް ކޮޕީ ކުރެވޭނެ އެވެ.”

testimonial author
Jeff Williams
ex-AWS Software Development Engineer

“ގަބޫލުކުރަން ދަތި ވަރުގެ ބޭނުންތެރި! އެއީ ވަރަށް ވަގުތު ސަލާމަތް ކުރެވޭ ކަމެއް ކަމާމެދު ޝައްކެއް ނެތެވެ!”

testimonial author
Kurt Lekanger
journalist, code24

“🛠️ ޑިވްމެޖިކް 👉🏻 ސީދާ Tailwind CSS (ކުލަތައް ހިމެނޭ) އަށް އެލިމެންޓްތައް ބަދަލުކުރުމަށް ކްރޯމް އެކްސްޓެންޝަނެކެވެ.”

testimonial author
Michael Hoffman
Senior Frontend Developer

“ހަމަ އަހަރެން ހޯދަމުން ދިޔަ އެއްޗެއް! އަހަރެން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމެއްގައި ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރުން.”

testimonial author
Will Bowman

“މޮޅު މަސައްކަތްތަކެއް! އައުޓްޕުޓް ވަރަށް ކުޑަކަމުން އަހަރެންގެ ޔޫސް ކޭސްއަށް މޮޑިފައި ކުރަން ވަރަށް ފަސޭހަ!”

Nichole Peterson

“މިހާރު އަހަންނަށް ޑިޒައިންތައް ވަގަށް ނެގޭނީ އަދި މާ ފަސޭހައިން! 🤭”

testimonial author
Ethan Glover
Application Engineer

އަގު ކަނޑައެޅުން

ކޮންމެ ވެބްސައިޓެއްގައިވެސް މަސައްކަތް ކުރެއެވެ

ކްރޯމް އަދި ފަޔަރފޮކްސް އަށް ވެސް ލިބެން ހުރެއެވެ

ފުލް ރިފަންޑް ޕޮލިސީ
+1000 ޑިވެލޮޕަރުން ބޭނުންކުރެއެވެ
ޚާއްޞަ އަދި އަވަސް ސަޕޯޓެއް
ކޮންސްޓަންޓް އަޕްޑޭޓްސް & އާ ފީޗާސް

މަހުން މަހަށް

$16/މަސް

ލޯކަލް ޓެކްސް ނުވަތަ ވެޓް ހިމެނޭނަމަ ނުހިމަނައި

 • ގޫގުލް ކްރޯމް އަށް ލިބެން ހުންނަ (ބްރޭވް، އެޖް ފަދަ ހުރިހާ ކްރޯމިއަމް އަށް ބިނާކޮށްފައިވާ ބްރައުޒާތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް)

 • ފަޔަރފޮކްސް އަށް ލިބެން ހުރެއެވެ

 • ބޭނުން ވަރަކަށް ޑިވައިސްތަކުގައި ބޭނުން ކުރާށެވެ

 • ކުރިއަށް އޮތް ހުރިހާ އަޕްޑޭޓްތަކާއި ފީޗާސްތައް ހިމެނެއެވެ

 • މަނީ-ބެކް ގެރެންޓީ

އަހަރަކު އެއްފަހަރު

$96/އަހަރު

ލޯކަލް ޓެކްސް ނުވަތަ ވެޓް ހިމެނޭނަމަ ނުހިމަނައި

 • ރައްކާކުރުން - 6 މަސް ހިލޭ

 • ގޫގުލް ކްރޯމް އަށް ލިބެން ހުންނަ (ބްރޭވް، އެޖް ފަދަ ހުރިހާ ކްރޯމިއަމް އަށް ބިނާކޮށްފައިވާ ބްރައުޒާތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް)

 • ފަޔަރފޮކްސް އަށް ލިބެން ހުރެއެވެ

 • ބޭނުން ވަރަކަށް ޑިވައިސްތަކުގައި ބޭނުން ކުރާށެވެ

 • ކުރިއަށް އޮތް ހުރިހާ އަޕްޑޭޓްތަކާއި ފީޗާސްތައް ހިމެނެއެވެ

 • މަނީ-ބެކް ގެރެންޓީ

🎁 ލިމިޓެޑް ޑިސްކައުންޓް

ވަން ޓައިމް ޕޭމަންޓް

އެންމެ މަގުބޫލު
$300
$200

ލޯކަލް ޓެކްސް ނުވަތަ ވެޓް ހިމެނޭނަމަ ނުހިމަނައި

 • ލައިފްޓައިމް އެކްސެސް

 • ގޫގުލް ކްރޯމް އަށް ލިބެން ހުންނަ (ބްރޭވް، އެޖް ފަދަ ހުރިހާ ކްރޯމިއަމް އަށް ބިނާކޮށްފައިވާ ބްރައުޒާތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް)

 • ފަޔަރފޮކްސް އަށް ލިބެން ހުރެއެވެ

 • ބޭނުން ވަރަކަށް ޑިވައިސްތަކުގައި ބޭނުން ކުރާށެވެ

 • ކުރިއަށް އޮތް ހުރިހާ އަޕްޑޭޓްތަކާއި ފީޗާސްތައް ހިމެނެއެވެ

 • މަނީ-ބެކް ގެރެންޓީ

ގިނައިން ކުރެވޭ ސުވާލުތައް

ޑިވްމެޖިކް އިން ކުރަނީ ކޮންކަމެއް ހެއްޔެވެ؟

ޑިވްމެޖިކް މެދުވެރިކޮށް ވެބް އެލިމެންޓްތައް ކޮޕީކޮށް، ކޮންވަރޓްކޮށް، އަދި ފަސޭހައިން ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ. އެއީ އެޗްޓީއެމްއެލް އާއި CSS އިންލައިން CSS، އެކްސްޓަރނަލް CSS، ލޯކަލް CSS، އަދި Tailwind CSS ފަދަ ބައެއް ފޯމެޓްތަކަށް ބަދަލުކޮށްދޭ ވަރސައިޓަލް ޓޫލެކެވެ.

ކޮންމެ ވެބްސައިޓަކުން ވެސް ކޮންމެ އެލިމެންޓެއް ވެސް ރީޔޫޒް ކުރެވޭ ކޮމްޕޮނެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ކޮޕީކޮށް ސީދާ ތިމާގެ ކޯޑްބޭސްއަށް ޕޭސްޓް ކުރެވޭނެ އެވެ.

ބޭނުން ކުރާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

ފުރަތަމަ ޑިވްމެޖިކް އެކްސްޓެންޝަން އިންސްޓޯލް ކުރާށެވެ. ކޮންމެ ވެބްސައިޓަކަށް ވަދެ އެކްސްޓެންޝަން އައިކޮން އަށް ކްލިކް ކުރާށެވެ. ދެން، ޞަފްޙާގައިވާ ކޮންމެ އުނިއިތުރެއް ހޮވާށެވެ. އެ ކޯޑް - ތިބާ ހޮވާ ފޯމެޓުގައި - ކޮޕީކޮށް ތިބާގެ ޕްރޮޖެކްޓަށް ޕޭސްޓް ކުރަން ތައްޔާރަށް ހުންނާނެއެވެ.

އެކަން ކުރާ ގޮތް ބަލާލުމަށް ޑެމޯ ވީޑިއޯ ބަލާލެވޭނެ އެވެ

ސަޕޯޓް ކުރެވޭ ބްރައުޒާތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟

ކްރޯމް އަދި ފަޔަރފޮކްސް އަށް އެކްސްޓެންޝަން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ކްރޯމް އެކްސްޓެންޝަން މަސައްކަތް ކުރަނީ ބްރޭވް އަދި އެޖް ފަދަ ކްރޯމިއަމް އަށް ބިނާކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ބްރައުޒާތަކެއްގަ އެވެ.

ރިފަންޑް ޕޮލިސީ އަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

ޑިވްމެޖިކް އާއި މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ ގަތްތާ 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އީމެއިލް ފޮނުއްވައިގެން ފައިސާ އަނބުރާ ދެއްވާނަން، އެއްވެސް ސުވާލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

support@divmagic.com

އަހަރެންގެ ސަބްސްކްރިޕްޝަން ބަދަލުކުރާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

ކަސްޓަމަރ ޕޯޓަލް އަށް ގޮސް ސަބްސްކްރިޕްޝަން ބަދަލު ކުރެވޭނެ އެވެ.
ކަސްޓަމަރ ޕޯޓަލް

ހުރިހާ ވެބްސައިޓެއްގައި ވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ ހެއްޔެވެ؟

އާނ. އެއީ ކޮންމެ ވެބްސައިޓަކުން ވެސް ކޮންމެ އެލިމެންޓެއް ކޮޕީކޮށް، ތިބާ އިޚްތިޔާރުކުރާ ފޯމެޓަކަށް ބަދަލުކޮށްދޭނެ އެއްޗެކެވެ. އަދި އައިފްރޭމް އިން ރައްކާތެރިކޮށްފައިވާ އުފެއްދުންތައް ވެސް ކޮޕީ ކުރެވިދާނެ އެވެ.

ކޮޕީ ކުރަމުންދާ ވެބްސައިޓަކީ ކޮންމެ ފްރޭމްވޯކެއް ވެސް ބިލްޑް ކުރެވޭނެ ވެބްސައިޓެއް ކަމަށާއި، އެ ހުރިހާ ކަމެއްގައި ވެސް ޑިވްމެޖިކް އިން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

މަދުން ނަމަވެސް، ވަކި އުފެއްދުންތަކެއް ފުރިހަމައަށް ކޮޕީ ނުކުރެވިދާނެ - އެއްވެސް އެއްޗެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެކަންކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރިޕޯޓް ކުރައްވާށެވެ.

އެލިމެންޓް ރަނގަޅަށް ކޮޕީ ނުކުރެވުނު ނަމަވެސް، ކޮޕީ ކުރެވިފައިވާ ކޯޑް ފެށޭ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް، އެއަށް ބަދަލު ގެނެވޭނެއެވެ.

Tailwind CSS ކޮންވާޝަން ހުރިހާ ވެބްސައިޓްތަކެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަނީ ހެއްޔެވެ؟

އާނ. ކޮޕީ ކުރަމުންދާ ވެބްސައިޓަކީ ކޮންމެ ފްރޭމްވޯކެއް ވެސް ބިލްޑް ކުރެވޭނެ ވެބްސައިޓެއް ކަމަށާއި، އެ ހުރިހާ ކަމެއްގައި ވެސް ޑިވްމެޖިކް އިން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ވެބްސައިޓް Tailwind CSS އިން ބިލްޑް ކުރަން ނުޖެހޭނެ، ޑިވްމެޖިކް އިން ތިބާއަށްޓަކައި CSS Tailwind CSS އަށް ބަދަލުކޮށްދޭނެ އެވެ.

ލިމިޓެޝަންތަކަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟

އެންމެ ބޮޑު ލިމިޓެޝަނަކީ ޕޭޖް ކޮންޓެންޓް ޑިސްޕްލޭ ބަދަލުކުރުމަށް ޖާވާސްކްރިޕްޓް ބޭނުންކުރާ ވެބްސައިޓްތަކެވެ. މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ކޮޕީކޮށްފައިވާ ކޯޑް ރަނގަޅު ނުވެދާނެއެވެ. މިފަދަ އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ފެނިއްޖެނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރިޕޯޓް ކުރައްވާށެވެ.

އެލިމެންޓް ރަނގަޅަށް ކޮޕީ ނުކުރެވުނު ނަމަވެސް، ކޮޕީ ކުރެވިފައިވާ ކޯޑް ފެށޭ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް، އެއަށް ބަދަލު ގެނެވޭނެއެވެ.

ޑިވްމެޖިކް އަށް އަޕްޑޭޓެއް ލިބެނީ ކިހާ ގިނައިން ހެއްޔެވެ؟

ޑިވްމެޖިކް ގަވާއިދުން އަޕްޑޭޓް ކުރެވެ އެވެ. އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ މެދުނުކެނޑި އާ ފީޗާސްތައް އިތުރުކޮށް، މިހާރު ހުރި ފީޗާސްތައް ރަނގަޅު ކުރަމުން.

އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ 1-2 ހަފްތާއަކުން އަޕްޑޭޓެއް ނެރެމެވެ. ހުރިހާ އަޕްޑޭޓްތަކެއްގެ ލިސްޓަކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޗޭންޖްލޮގް ބައްލަވާށެވެ.

ޗޭންޖްލޮގް

ތާރީޚާ އެއްގޮތަށް އުޅެން ބޭނުން ހެއްޔެވެ؟
ޑިވްމެޖިކް އީމެއިލް ލިސްޓުގައި ބައިވެރިވެލައްވާ!

ޚަބަރުތަކާއި، އާ ފީޗާތަކާއި އަދިވެސް އެތައް ކަމެއް އެންމެ ފުރަތަމަ އެނގޭ މީހަކަށް ވާށެވެ!

ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް އަންސަބްސްކްރައިބް ކޮށްލައްވާށެވެ. ސްޕޭމް އެއް ނެތެވެ.

DivMagic - Copy design from any website | Product Hunt

© 2023 ޑިވްމެޖިކް، އިންކް ހުރިހާ ހައްޤުތަކެއް ލިބިގެންވެއެވެ.