ކޮމްޕޮނެންޓް ފޯމެޓް

އެޗްޓީއެމްއެލް އާއި JSX އާއި ދެމެދު ޑިވްމެޖިކްގެ ކޮމްޕޮނެންޓް ފޯމެޓް ބަދަލުކުރުން. ކޮޕީ ކުރާ ކޯޑް ހުންނާނީ ތިމާ އިޚްތިޔާރުކުރާ ފޯމެޓެއްގައެވެ.

މި ސެޓިންގ CSS ސެލެކްޝަނަށް ވެސް އަމަލުކުރެވޭނެއެވެ. JSX ހޮވައިފިނަމަ CSS ކޯޑް ވެސް ހުންނާނީ JSX ފޯމެޓްގައެވެ.

ޑިފޯލްޓް ވެލިއު: އެޗްޓީއެމްއެލް

divmagic-component-format

އެޗްޓީއެމްއެލް އަދި JSX އޮޕްޝަން އިން ވެސް ލިބެނީ އެއް ނަތީޖާއެކެވެ. ތަފާތަކީ ކޯޑުގެ ފޯމެޓްގައެވެ.

© 2024 ޑިވްމެޖިކް، އިންކް ހުރިހާ ހައްޤުތަކެއް ލިބިގެންވެއެވެ.