ޑިވްމެޖިކް ބްލޮގް

އަޅުގަނޑުމެންގެ ބްލޮގުން އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރުތައް ބައްލަވާށެވެ

ލިޔުން12 މިނިޓް ކިޔުން

Tailwind CSS - އެޗްޓީއެމްއެލް ދޫކޮށްނުލާ ޒަމާނީ ވެބްސައިޓްތައް އަވަހަށް ބިނާކުރުން

ވެބްސައިޓްތައް ބިނާކުރުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. ގިނައިން CSS ލިޔަން ޖެހޭއިރު، ގޯސްތައް ހަދަން ފަސޭހަ އެވެ. Tailwind CSS އަކީ ދުވަހަކުވެސް އެޗްޓީއެމްއެލް ދޫކޮށް ނުލައި ކަސްޓަމް ޑިޒައިންތައް ބިލްޑް ކުރެވޭނެ ޔުޓިލިޓީ ފަސްޓް CSS ފްރޭމްވޯކެކެވެ.

ލިޔުން4 މިނިޓް ކިޔުން

Tailwind ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް - ދަ އަލްޓިމޭޓް ގައިޑް ފޯ Tailwind CSS

ޔުޓިލިޓީ ފަސްޓް CSS ތަންފީޒު ކުރުމަށް ވާހަކަ ދައްކާއިރު، Tailwind CSS ވެފައިވަނީ ގިނަ ޑިވެލޮޕަރުންނަށް ގޯ ޓު ސޮލިއުޝަނަކަށެވެ. Tailwind CSSގެ އެންމެ ރަނގަޅު އުސޫލުތައް ދެނެގަނެ އެއަށް އަމަލުކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ.

ލިޔުން2 މިނިޓް ކިޔާށެވެ

ޑިވްމެޖިކް - ތިބާގެ އަލްޓިމޭޓް ވެބް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމްޕެނިއަން ތައާރަފްކުރުން

ކޮންމެ ވެބްސައިޓަކުން ކޮންމެ ސްޓައިލެއް ކޮޕީކޮށް އަމިއްލަ ޕްރޮޖެކްޓެއްގައި ޕޭސްޓް ކޮށްލާށެވެ. ދެން ދުވަހަކުވެސް ޑިޒައިންއާ މެދު ވިސްނާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތާރީޚާ އެއްގޮތަށް އުޅެން ބޭނުން ހެއްޔެވެ؟
ޑިވްމެޖިކް އީމެއިލް ލިސްޓުގައި ބައިވެރިވެލައްވާ!

ޚަބަރުތަކާއި، އާ ފީޗާތަކާއި އަދިވެސް އެތައް ކަމެއް އެންމެ ފުރަތަމަ އެނގޭ މީހަކަށް ވާށެވެ!

ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް އަންސަބްސްކްރައިބް ކޮށްލައްވާށެވެ. ސްޕޭމް އެއް ނެތެވެ.

© 2024 ޑިވްމެޖިކް، އިންކް ހުރިހާ ހައްޤުތަކެއް ލިބިގެންވެއެވެ.