DivMagic DevTools

ޑިވްމެޖިކް އަށް ސީދާ ބްރައުޒާގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޓޫލްސް އިން އެކްސެސް ކުރެވޭނެ އެވެ. މި ބައިގައި މި ފީޗާ ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ މަގުދައްކައިދޭނެއެވެ.

[[DEVTOOLS] އާއެކު ޑިވްމެޖިކް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް.

 • ޑިވެލޮޕަރ ކޮންސޯލް ހުޅުވާލާށެވެ:

  ޕޭޖަށް ރަނގަޅަށް ކްލިކްކޮށް 'އިންސްޕެކްޓް' ހޮވައިގެން ނުވަތަ ހަމައެކަނި ޝޯޓްކަޓް ބޭނުންކޮށްގެން ބްރައުޒާގެ ޑިވެލޮޕަރ ކޮންސޯލަށް ވަދެވޭނެއެވެ

 • ޑިވްމެޖިކް ޓެބް ހޯދާށެވެ:

  ޑިވެލޮޕަރ ކޮންސޯލްގެ ތެރެއަށް ވަދެވުމުން، 'އެލިމެންޓްސް'، 'ކޮންސޯލް' ފަދަ އެހެން ޓެބްތަކުގެ ކައިރީގައި ހުންނަ 'ޑިވްމެޖިކް' ޓެބް ހޯދާށެވެ.

 • އެލިމެންޓެއް ހޮވާށެވެ:

  ކޮޕީ ކުރަން ބޭނުންވާ ވެބްޕޭޖަށް ގޮސް، ބޭނުންވާ ކޮންމެ އެލިމެންޓެއް ހޮވައި ކެޕްޗާ ކުރުމަށް ޑެވް ޓޫލްސްގައިވާ ޑިވްމެޖިކް ޓެބް ބޭނުން ކުރާށެވެ.

 • ކޮޕީ އެންޑް ކޮންވަރޓް:

  އެލިމެންޓެއް ހޮވުމުން، އޭގެ ސްޓައިލްތައް ކޮޕީކޮށް، ރީޔޫޒް ކުރެވޭ ސީއެސްއެސް، Tailwind ސީއެސްއެސް، React، ނުވަތަ JSX ކޯޑަކަށް ބަދަލުކޮށް، އަދި އެއަށްވުރެ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރެވިދާނެ — މި ހުރިހާ ކަމެއް DevTools ގެ ތެރެއިންނެވެ.

DevTools ޓެބް ބްރައުޒާގައި ނުފެންނަނަމަ، ޕޮޕްއަޕް އިން އެނެބަލް ކުރިކަން ޔަގީންކޮށް، އާ ޓެބެއް ހުޅުވާލުމަށްފަހު އަލުން މަސައްކަތް ކުރާށެވެ.

ހުއްދަތައް އަޕްޑޭޓްކުރުން
DevTools އިތުރުކުރުމާއެކު، އަޅުގަނޑުމެން މިވަނީ އެކްސްޓެންޝަން ހުއްދަތައް އަޕްޑޭޓްކޮށްފައެވެ. މިއީ އެކްސްޓެންޝަނަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ހުރިހާ ވެބްސައިޓްތަކެއްގައި އަދި އެތައް ޓެބްތަކެއް ހުރަސްކޮށް DevTools ޕެނަލް އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ނެތި އިތުރުކުރެވޭނެ ގޮތެކެވެ.

⚠️ ނޯޓް
އެކްސްޓެންޝަން ޕޮޕްއަޕް އިން DevTools ޕެނަލް އެނެބަލް ކުރާއިރު، ކްރޯމް އަދި ފަޔަރފޮކްސް އިން އިންޒާރެއް ދައްކާނީ އެކްސްޓެންޝަނުން 'ތިމާ ޒިޔާރަތްކުރާ ވެބްސައިޓްތަކުގައި ހުރި ހުރިހާ ޑޭޓާއެއް ކިޔައި ބަދަލުކުރެވޭނެ' ކަމަށެވެ. އެ ބަސްތައް ބިރުވެރި ކަމުގައި ވިޔަސް، އަޅުގަނޑުމެން ޔަޤީންކޮށް އަރުވަން:

މިނިމަލް ޑޭޓާ އެކްސެސް: އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބެނީ ހަމައެކަނި ޑިވްމެޖިކްގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެ ކުޑަމިނުން ޑޭޓާއެވެ.

ޑޭޓާ ސެކިއުރިޓީ: އެކްސްޓެންޝަނުން އެކްސެސް ކުރާ ހުރިހާ ޑޭޓާއެއް ތިބާގެ ލޯކަލް މެޝިނުގައި ހުރެ، ބޭރުގެ އެއްވެސް ސަރވަރަކަށް ނުފޮނުވައެވެ. ކޮޕީ ކުރާ އެލިމެންޓްތައް ޑިވައިސްގައި ޖެނެރޭޓް ކުރެވޭއިރު، އެއްވެސް ސަރވަރަކަށް ނުފޮނުވައެވެ.

ޕްރައިވެސީ ފުރަތަމަ: އަޅުގަނޑުމެން ވައުދުވަނީ ތިޔަބޭފުޅުންގެ ޕްރައިވެސީއާއި ސެކިއުރިޓީ ރައްކާތެރިކުރުމަށެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕްރައިވެސީ ޕޮލިސީ ބައްލަވާލައްވާށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން ތިޔަބޭފުޅުންގެ ވިސްނުމާއި އިތުބާރުގެ އަގުވަޒަން ކުރަމެވެ. އެއްވެސް ކަންބޮޑުވުމެއް ނުވަތަ ސުވާލެއް އޮތްނަމަ ހިތްހަމަޖެހިގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަޕޯޓް ޓީމާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

© 2024 ޑިވްމެޖިކް، އިންކް ހުރިހާ ހައްޤުތަކެއް ލިބިގެންވެއެވެ.