शैली स्वरूप

DivMagic ची आउटपुट शैली बदलात.
चार पर्याय आसात: Tailwind CSS, इनलायन CSS, बाह्य CSS, थळावो CSS

मुलभूत मोल: इनलायन CSS

divmagic-style-format

Tailwind CSS

हो मुलभूत पर्याय आसा. आउटपुट कोड Tailwind CSS वर्ग वापरतलो.

इनलायन CSS

हो पर्याय इनलायन CSS शैलींनी कोड आउटपुट करतलो.


सगळे पर्याय एकूच उत्पादन दितात, फकत वेगवेगळ्या स्वरूपांत. निवड तुमचीच.

© 2024 DivMagic, Inc. सगळे हक्क राखीव.