दिवमॅजिक ब्लॉग

आमच्या ब्लॉगा वयल्यान ताजी खबर पळयात

लेख12 मि वाचप

Tailwind CSS - तुमचो HTML सोडनासतना आधुनीक वेबसायटी बेगीन तयार करात

वेबसायटी तयार करप कठीण. तुमकां खूब CSS बरोवचो पडटा, आनी चुको करप सोंपें. Tailwind CSS ही उपयुक्तताय-पयली CSS चौकटी आसा जी तुमकां तुमचो HTML केन्नाच सोडनासतना सानुकूल डिझायन तयार करूंक दिता.

लेख४ मि वाचप

Tailwind उत्तम पद्दती - Tailwind CSS खातीर निमाणो मार्गदर्शक

उपयुक्तताय-पयलीं CSS चालीक लावपाची गजाल येता तेन्ना, Tailwind CSS जायत्या विकसकां खातीर एक गो-टू सोल्युशन जाला. Tailwind CSS उत्तम पद्दती समजून घेवप आनी लागू करप म्हत्वाचें.

लेख२ मि वाचप

DivMagic - तुमचो निमाणो वेब विकास साथीदार वळख करून दिवप

खंयच्याय वेबसायटी वयल्यान खंयचीय शैली कॉपी करात आनी ती तुमच्या स्वताच्या प्रकल्पांत पेस्ट करात. तुमकां परत केन्नाच डिझायनाचेर विचार करपाची गरज पडची ना.

अद्ययावत रावपाक जाय?
DivMagic ईमेल वळेरेंत सामील जायात!

खबरो, नवी वैशिश्ट्यां आनी हेर गजालीं विशीं पयलेच खेपे जाणून घेयात!

खंयच्याय वेळार सदस्यताय रद्द करची. स्पॅम ना.

© 2024 DivMagic, Inc. सगळे हक्क राखीव.