divmagic DivMagic

घटक स्वरूप

HTML आनी JSX हांचे मदीं DivMagic चें घटक स्वरूप बदलात. तुमी कॉपी केल्लो कोड तुमी निवडटात त्या स्वरूपांत आसतलो.

ही मांडावळ CSS निवडीकय लागू जाता. तुमी JSX निवडल्यार, CSS कोड JSX स्वरूपांतय आसतलो.

मुलभूत मोल: एचटीएमएल

divmagic-component-format

HTML आनी JSX दोनूय पर्याय एकूच परिणाम दितात. फरक कोडाच्या स्वरूपांत आसा.

© 2023 DivMagic, Inc. सगळे हक्क राखीव.