Media Query

प्रतिसाद दिवपी डिझायनाक कॉपी केल्ल्या कोडांत Media Query CSS जोडात. चालू आनी बंद अशे दोन पर्याय आसात

मुलभूत मोल: चालू

Media Query

Media Query चालू

हो पर्याय प्रतिसाद दिवपी डिझायनाक कॉपी केल्ल्या कोडांत Media Query जोडटलो.

तो सगळ्या Component Format आनी Style Format पर्यायां वांगडा काम करता.

Media Query Tailwind CSS कडेन.

तुमी Tailwind CSS निवडल्यार, Media Query Tailwind CSS वर्गांत जोडटले. जर Media Query शैली आसा जी Tailwind CSS कडल्यान समर्थीत ना, ती जागतीक शैली म्हणून जोडटले.

Media Query इनलायन CSS कडेन

तुमी इनलायन CSS निवडल्यार, Media Query जागतीक शैली म्हणून जोडटले कारण इनलायन CSS Media Query शैलींक तेंको दिना.

Media Query बाह्य CSS कडेन

तुमी भायलो CSS निवडल्यार, Media Query भायल्या CSS कडेन जोडटले.

Media Query थळाव्या CSS कडेन

तुमी थळावो CSS निवडल्यार, Media Query थळाव्या CSS कडेन जोडटले.

Media Query बंद

हो पर्याय कॉपी केल्ल्या कोडांत Media Query जोडचो ना.

© 2024 DivMagic, Inc. सगळे हक्क राखीव.