पार्श्वभूंय सोदून काडप

निवडिल्ल्या घटकाचो पार्श्वभूंय रंग सोदून काडटा आनी तो आउटपुट कोडाचेर लागू करता.

मुलभूत मोल: चालू

divmagic-detect-background

पार्श्वभूंय सोदून काडप चालू

हो पर्याय DivMagic निवडिल्ल्या घटकाचो पार्श्वभूंय रंग सोदतलो आनी तो आउटपुट कोडाचेर लागू करतलो.

जेन्ना तुमी पार्श्वभूंय रंग आशिल्ल्या घटकाची प्रतिलिपी करतात, तेन्ना तो रंग पालक कडल्यान येवपी आसप शक्य आसा.

DivMagic तुमी निवडटात त्या घटकांची प्रतिलिपी करता, पालक न्हय. देखून, जर तुमी एक घटक निवडले जाचो पार्श्वभूंय रंग आसा, पूण पार्श्वभूंय रंग पालक कडल्यान येता, जाल्यार DivMagic पार्श्वभूंय रंगाची प्रतिलिपी करचो ना.

तुमकां DivMagic पार्श्वभूंय रंगाची प्रतिलिपी करपाक जाय जाल्यार, तुमी हो पर्याय चालू करूंक शकतात.

डार्क मोड आशिल्ल्या संकेतथळा वयल्यान घटकांची प्रतिलिपी करपाक हें खूब उपेगी पडटा.

खऱ्या जगांतलें उदाहरण

Tailwind CSS वेबसायटीचेर एक नदर मारूंया.

tailwind-website

पुराय वेबसायट डार्क मोडांत आसा. पार्श्वभूंय कुडीच्या घटका कडल्यान येता.

पार्श्वभूंय सोदून काडात बंद करून प्रत करात

पार्श्वभूंय सोदून काडात बंद करून नायक विभागाची प्रतिलिपी केल्यार सकयल दिल्ले परिणाम जातले:

tailwind-website-no-background

पार्श्वभूंय रंग प्रत केल्लो ना कारण तो पालक घटका कडल्यान येता.

पार्श्वभूंय सोदून काडात चालू करून प्रत करात

पार्श्वभूंय सोदून काडात चालू दवरून नायक विभागाची प्रतिलिपी केल्यार सकयल दिल्ले परिणाम जातले:

tailwind-website-background

पार्श्वभूंय रंग कॉपी केला कारण पार्श्वभूंय सोदून काडात चालू आसा.

© 2024 DivMagic, Inc. सगळे हक्क राखीव.