DivMagic DevTools

तुमी तुमच्या ब्राउझराच्या विकास साधनां वयल्यान थेट DivMagic ऍक्सॅस करूंक शकतात. हो विभाग तुमकां हें वैशिश्ट्य कशें वापरप हाचेर मार्गदर्शन करतलो.

DevTools कडेन DivMagic कसो वापरचो.

 • विकसक कंसोल उगडात:

  तुमच्या पानाचेर उजवें-क्लिक करून आनी ‘तपासात’ निवडून वा फकत शॉर्टकट वापरून तुमच्या ब्राउझराच्या विकसक कंसोलांत वचात

 • DivMagic टॅब सोदून काडात:

  एकदां विकसक कंसोला भितर सरतकच, 'Elements', 'Console', आदी हेर टॅबांच्या कुशीक आशिल्लो 'DivMagic' टॅब सोदून काडात.

 • एक घटक निवडात:

  तुमकां कॉपी करपाक जाय आशिल्ल्या वॅबपानाचेर वचात, आनी खंयचोय जाय आशिल्लो घटक निवडपाक आनी कॅप्चर करपाक dev साधनांतलो DivMagic टॅब वापरात.

 • कॉपी आनी रुपांतर करचें:

  एकदां घटक निवडल्या उपरांत, तुमी ताचीं शैलीं कॉपी करूंक शकतात, ताची परत वापरपाक येवपी CSS, Tailwind CSS, React, वा JSX कोडांत रुपांतर करूंक शकतात, आनी हेर — सगळें DevTools भितरल्यान.

तुमच्या ब्राउझराचेर DevTools टॅब दिसना जाल्यार, तुमी तो पॉपअपांतल्यान सक्षम केला हाची खात्री करात आनी नवो टॅब उगडात आनी परतून यत्न करात.

परवानगी अद्ययावत
DevTools जोडून, ​​आमी विस्तार परवानगी अद्ययावत केल्यात. हाका लागून विस्ताराक तुमी भेट दितात त्या सगळ्या संकेतथळांचेर आनी जायत्या टॅबांचेर DevTools पॅनल विनाशिलतायेन जोडपाक मेळटा.

⚠️ नोंद घेवची
विस्तार पॉपअपांतल्यान DevTools पॅनल सक्षम करतना, Chrome आनी Firefox एक शिटकावणी दाखयतले जी म्हणटा विस्तार ‘तुमी भेट दितात त्या संकेतथळांचेर तुमचो सगळो डेटा वाचूंक आनी बदलूंक शकता’. शब्दावळी भिरांकूळ आसतना, आमी तुमकां आश्वासन दितात की:

किमान डेटा प्रवेश: आमी फकत तुमकां DivMagic सेवा दिवपाक जाय आशिल्लो उण्यांत उणो डेटा ऍक्सॅस करतात.

डेटा सुरक्षीतताय: विस्तारान ऍक्सॅस केल्लो सगळो डेटा तुमच्या थळाव्या मशीनांत उरता आनी खंयच्याच भायल्या सर्वरांक धाडना. तुमी कॉपी केल्ले घटक तुमच्या डिव्हायसाचेर तयार जातात आनी खंयच्याच सर्वराक धाडनात.

गुप्तताय पयली: तुमची गुप्तताय आनी सुरक्षेची राखण करपाक आमी वचनबद्ध आसात. चड तपशीलां खातीर, तुमी आमचें गुप्तताय धोरण पळोवंक शकतात.

तुमची समजूत आनी विस्वास आमी कदर करतात. तुमकां कसलोय हुस्को वा प्रस्न आसल्यार, आमच्या आदार पंगडा कडेन मेकळेपणान संपर्क सादचो.

© 2024 DivMagic, Inc. सगळे हक्क राखीव.