ޗޭންޖްލޮގް

އަޅުގަނޑުމެން ޑިވްމެޖިކްއަށް އެންމެ ފަހުން އިތުރުކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ކަމެއް އަދި ކުރިއެރުންތަކެއް

އޭޕްރީލް 8، 2024

އާ ފީޗާ އެންޑް އިމްޕްރޫވްމަންޓްސް

މި ވަރޝަންގައި އާ ފީޗާއެއް ހިމެނެއެވެ: ކޮމްޕޮނެންޓް ލައިބްރަރީގައި ޕްރިވިއުސް

މިހާރު ކޮމްޕޮނެންޓް ލައިބްރަރީގައި ސޭވްކޮށްފައިވާ ކޮމްޕޯނެންޓްތަކުގެ ޕްރިވިއުތައް ފެނިގެންދާނެއެވެ.
އަދި ސީދާ އެކްސްޓެންޝަނުން ޑޭޝްބޯޑަށް ވެސް ވަދެވޭނެ އެވެ.

އޭޕްރީލް 8، 2024

ކުރިއެރުންތަކެއް


އެކްސްޓެންޝަންގެ ޕާފޯމަންސް ރަނގަޅުކޮށްފިއެވެ

މާރޗް 31، 2024 ގައެވެ

އާ ފީޗާއެކެވެ

މި ވަރޝަންގައި އާ ފީޗާއެއް ހިމެނެއެވެ: ކޮމްޕޮނެންޓް ލައިބްރަރީ އެވެ

މިހާރު ކޮޕީކޮށްފައިވާ އެލިމެންޓްތައް ކޮމްޕޮނެންޓް ލައިބްރަރީއަށް ސޭވް ކުރެވޭނެއެވެ. މިއީ ކޮންމެ ވަގުތަކުވެސް ސޭވްކޮށްފައިވާ ކޮމްޕޯނެންޓްތަކަށް އެކްސެސް ކުރެވޭނެ ގޮތެކެވެ.
އަދި ސްޓޫޑިއޯ ލިންކް ހިއްސާކޮށްގެން ވެސް ތިމާގެ ކޮމްޕޯނެންޓްތައް އެހެން މީހުންނާ ހިއްސާ ކުރެވޭނެ އެވެ.

އަދި ސީދާ ކޮމްޕޮނެންޓް ލައިބްރަރީން ޑިވްމެޖިކް ސްޓޫޑިއޯއަށް ކޮމްޕޯނެންޓްތައް އެކްސްޕޯޓް ކުރެވޭނެއެވެ.މާރޗް 31، 2024 ގައެވެ

މާރޗް 15، 2024

އާ ފީޗާސް އެންޑް އިމްޕްރޫވްމަންޓްސް

މި ވަރޝަންގައި އާ ތިން ފީޗާއެއް ހިމެނެއެވެ: ނިއު ޓޫލް ފޯ ޓޫލްބޮކްސް، ނިއު ކޮޕީ އޮޕްޝަންސް އަދި އޮޓޯ ކޮމްޕްލީޓް ފޯ އެޑިޓަރ މޯޑް އެވެ

ޓޫލްބޮކްސް އަށް ތްރެޝް ޓޫލް
ތްރާސް ޓޫލް އިން ވެބްސައިޓުން އެލިމެންޓްތައް ފޮރުވޭނެ ނުވަތަ ޑިލީޓް ކުރެވޭނެ އެވެ.

އައު ކޮޕީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތުތައް
މިހާރު އެޗްޓީއެމްއެލް އާއި ސީއެސްއެސް ވަކިވަކިން ކޮޕީ ކުރެވޭނެއެވެ.
އަދި އަސްލު އެޗްޓީއެމްއެލް އެޓްރިބިއުޓްތަކާއި، ކްލާސްތަކާއި، އައިޑީތަކާއެކު ކޮޕީކޮށްފައިވާ އެޗްޓީއެމްއެލް އަދި ސީއެސްއެސް ކޯޑް ލިބިދާނެއެވެ.

އެޑިޓަރ މޯޑަށް އޮޓޯ ކޮމްޕްލީޓް ކުރުން
އޮޓޯ-ކޮމްޕްލީޓް އިން ޓައިޕް ކުރާއިރު އެންމެ އާންމު ސީއެސްއެސް ޕްރޮޕަޓީތަކާއި ވެލިއުތައް ލަފާދޭނެއެވެ.

ކުރިއެރުންތަކެއް

 • ކޮޕީ އޮޕްޝަންސް އިން ސީދާ ޑިވްމެޖިކް ސްޓޫޑިއޯއަށް ކޯޑް އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ އޮޕްޝަނެއް އިތުރުކޮށްފިއެވެ
 • އައުޓްޕުޓްގެ ސައިޒު ކުޑަކުރުމަށް ސްޓައިލް އޮޕްޓިމައިޒޭޝަން ކޯޑް ރަނގަޅުކޮށްފައިވެއެވެ
 • ކޮޕީކޮށްފައިވާ ސްޓައިލްގެ ރެސްޕޮންސިވިޓީ ރަނގަޅުވެފައިވުން

މާރޗް 2، 2024 ގައެވެ

އާ ފީޗާއެކެވެ

ޓޫލްބޮކްސްއަށް އާ ޓޫލެއް އިތުރުކޮށްފި: ކަލަރ ޕިކަރ

މިހާރު ކޮންމެ ވެބްސައިޓަކުން ވެސް ކުލަތައް ކޮޕީކޮށް ސީދާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައި ބޭނުން ކުރެވޭނެ އެވެ
މިވަގުތު މިއީ ހަމައެކަނި ކްރޯމް އެކްސްޓެންޝަން އިން ލިބޭ އެއްޗެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެން މި މަސައްކަތް ކުރަނީ ފަޔަރފޮކްސް އެކްސްޓެންޝަނަށް ވެސް މި ފީޗާ އިތުރުކުރުމަށެވެ.

ފެބްރުއަރީ 26، 2024

އިމްޕްރޫވްމަންޓްސް އެންޑް ބަގް ފިކްސްސް

ކުރިއެރުންތަކެއް

 • އައުޓްޕުޓްގެ ސައިޒު ކުޑަކުރުމަށް ސްޓައިލް އޮޕްޓިމައިޒޭޝަން ކޯޑް ރަނގަޅުކޮށްފައިވެއެވެ
 • ކޮޕީކޮށްފައިވާ ސްޓައިލްގެ ރެސްޕޮންސިވިޓީ ރަނގަޅުވެފައިވުން

ބަގް ފިކްސްސް

 • ބައެއް ސީއެސްއެސް ސްޓައިލްތައް ރަނގަޅަށް ކޮޕީ ނުކުރެވި ހުރި ބަގެއް ހައްލުކޮށްފިއެވެ
 • ކޮޕީ ކުރެވުނު ސްޓައިލް ރެސްޕޮންސިވް ނުވާ ބަގެއް ހައްލުކޮށްފިއެވެ
 • ބަގްތަކާއި މައްސަލަތައް ރިޕޯޓް ކުރަމުންދާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރިއްޔާ! އެކަންކަން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ރަނގަޅު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ ކުރަމުން.

ފެބްރުއަރީ 24، 2024

އާ ފީޗާސް އެންޑް އިމްޕްރޫވްމަންޓްސް

އޮޓޯ އަޕްޑޭޓް ކުރުމަށްފަހު އެކްސްޓެންޝަން ޖަވާބު ނުދޭނަމަ، ކްރޯމް ވެބް ސްޓޯރ ނުވަތަ ފަޔަރފޮކްސް އެޑްއޮންސް އިން އެކްސްޓެންޝަން އަންއިންސްޓޯލްކޮށް އަލުން އިންސްޓޯލް ކޮށްލައްވާށެވެ.

މި ވަރޝަންގައި ގިނަ އާ ފީޗާސްތަކެއް ހިމެނެއެވެ: ޓޫލްބޮކްސް، ލައިވް އެޑިޓަރ، އޮޕްޝަންސް ޕޭޖް، ކޮންޓެކްސްޓް މެނޫ އެވެ

ޓޫލްބޮކްސްގައި ވެބް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ޓޫލްތަކެއް އެއްތަނެއްގައި ހިމަނާނެއެވެ. ފޮންޓް ކޮޕީކުރުމާއި، ކަލަރ ޕިކަރ އާއި، ގްރިޑް ވިއުވަރ އާއި، ޑިބަގަރ އާއި އަދިވެސް އެތައް ކަމެއް.

ލައިވް އެޑިޓަރ އިން ކޮޕީކޮށްފައިވާ އެލިމެންޓް ސީދާ ބްރައުޒާގައި އެޑިޓް ކުރެވޭނެއެވެ. އެލިމެންޓަށް ބަދަލު ގެނެސް، ބަދަލުތައް ލައިވްކޮށް ބަލާލެވޭނެ އެވެ.

އޮޕްޝަންސް ޕޭޖުން އެކްސްޓެންޝަން ސެޓިންގސް ކަސްޓަމައިޒް ކުރެވޭނެއެވެ. ޑިފޯލްޓް ސެޓިންގސް ބަދަލުކޮށް ޕްރެފެރެންސް ސެޓް ކުރެވިދާނެއެވެ.

ކޮންޓެކްސްޓް މެނޫ އިން ސީދާ ރަނގަޅަށް ކްލިކް ކުރާ މެނޫއިން ޑިވްމެޖިކް އަށް ވަދެވޭނެއެވެ. އެލިމެންޓްތައް ކޮޕީކޮށް ނުވަތަ ސީދާ ކޮންޓެކްސްޓް މެނޫއިން ޓޫލްބޮކްސް ލޯންޗް ކުރެވޭނެއެވެ.

ޓޫލްބޮކްސް އެވެ
ޓޫލްބޮކްސްގައި ހިމެނެނީ އިންސްޕެކްޓް މޯޑާއި ފޮންޓް ކޮޕީކުރުމާއި ގްރިޑް ވިއުއަރ އެވެ. އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ޓޫލްބޮކްސްއަށް އިތުރު ޓޫލްތައް އިތުރުކުރަން.ޓޫލްބޮކްސް އެވެ

ލައިވް އެޑިޓަރެވެ
ލައިވް އެޑިޓަރ އިން ކޮޕީކޮށްފައިވާ އެލިމެންޓް ސީދާ ބްރައުޒާގައި އެޑިޓް ކުރެވޭނެއެވެ. އެލިމެންޓަށް ބަދަލު ގެނެސް، ބަދަލުތައް ލައިވްކޮށް ބަލާލެވޭނެ އެވެ. މިއީ ކޮޕީކޮށްފައިވާ އެލިމެންޓަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ފަސޭހަވާނެ ކަމެކެވެ.ލައިވް އެޑިޓަރެވެ

އޮޕްޝަންސް ޕޭޖް
އޮޕްޝަންސް ޕޭޖުން އެކްސްޓެންޝަން ސެޓިންގސް ކަސްޓަމައިޒް ކުރެވޭނެއެވެ. ޑިފޯލްޓް ސެޓިންގސް ބަދަލުކޮށް ޕްރެފެރެންސް ސެޓް ކުރެވިދާނެއެވެ.އޮޕްޝަންސް ޕޭޖް

ކޮންޓެކްސްޓް މެނޫ
ކޮންޓެކްސްޓް މެނޫ އިން ސީދާ ރަނގަޅަށް ކްލިކް ކުރާ މެނޫއިން ޑިވްމެޖިކް އަށް ވަދެވޭނެއެވެ. މިވަގުތު ދެ ގޮތެއް އެބައޮތް: ކޮޕީ އެލިމެންޓް އަދި ލޯންޗް ޓޫލްބޮކްސް އެވެ.ކޮންޓެކްސްޓް މެނޫ

ޑިސެމްބަރު 20، 2023

އައު ފީޗާސް އާއި އިމްޕްރޫވްމަންޓްސް އަދި ބަގް ފިކްސްސް

މި ވަރޝަންގައި ކޮޕީ މޯޑަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވިފައިވާ ކޮންޓްރޯލް ޕެނަލެއް ހިމެނެއެވެ

މިހާރު އެލިމެންޓެއް ކޮޕީ ކުރާއިރު ކޮޕީ ކުރަން ބޭނުންވާ ޑީޓެއިލްގެ ރޭންޖް ޚިޔާރު ކުރެވޭނެއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ ކޮޕީ މޯޑަށް އިތުރު އޮޕްޝަންތައް އިތުރުކޮށް، ކޮޕީ ކުރެވިފައިވާ އެލިމެންޓުގެ މައްޗަށް އިތުރު ކޮންޓްރޯލެއް ދިނުމަށެވެ.ޑިސެމްބަރު 20، 2023

ކުރިއެރުންތަކެއް

 • ބަދަލުކުރުމުގެ ސްޕީޑް ރަނގަޅުވެއްޖެ
 • އައުޓްޕުޓްގެ ސައިޒު ކުޑަކުރުމަށް ސްޓައިލް އޮޕްޓިމައިޒޭޝަން ކޯޑް ރަނގަޅުކޮށްފައިވެއެވެ
 • ކޮޕީކޮށްފައިވާ ސްޓައިލްގެ ރެސްޕޮންސިވިޓީ ރަނގަޅުވެފައިވުން

ބަގް ފިކްސްސް

 • އައުޓްޕުޓްގައި ކޮންމެހެން ބޭނުން ނުވާ ސީއެސްއެސް އެޓްރިބިއުޓްތައް ހިމެނޭ ބަގެއް ހައްލުކޮށްފިއެވެ
 • ބައެއް ވެބްސައިޓްތަކުން ޑިވްމެޖިކް ޕެނަލް ނުފެންނަ ބަގެއް ހައްލުކޮށްފިއެވެ
ބަގްތަކާއި މައްސަލަތައް ރިޕޯޓް ކުރަމުންދާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރިއްޔާ! އެކަންކަން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ރަނގަޅު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ ކުރަމުން.

ޑިސެމްބަރު 2، 2023 ގައެވެ

އިމްޕްރޫވްމަންޓްސް އެންޑް ބަގް ފިކްސްސް

މި ވަރޝަންގައި ކޮޕީކޮށްފައިވާ ސްޓައިލްގެ ރެސްޕޮންސިވިޓީއަށް ކުރިއެރުންތަކެއް ހިމެނެއެވެ.

އަދި އައުޓްޕުޓްގެ ސައިޒު ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ސްޓައިލް އޮޕްޓިމައިޒޭޝަން ކޯޑަށް ވެސް ކުރިއެރުންތަކެއް ގެނެސްދީފިން.

ކުރިއެރުންތަކެއް

 • ވެބްފްލޯ ބަދަލުކުރުން ރަނގަޅުކޮށްފައިވެއެވެ
 • އައުޓްޕުޓްގެ ސައިޒު ކުޑަކުރުމަށް ސްޓައިލް އޮޕްޓިމައިޒޭޝަން ކޯޑް ރަނގަޅުކޮށްފައިވެއެވެ
 • ކޮޕީކޮށްފައިވާ ސްޓައިލްގެ ރެސްޕޮންސިވިޓީ ރަނގަޅުވެފައިވުން

ބަގް ފިކްސްސް

 • އައުޓްޕުޓްގައި ކޮންމެހެން ބޭނުން ނުވާ ސީއެސްއެސް އެޓްރިބިއުޓްތައް ހިމެނޭ ބަގެއް ހައްލުކޮށްފިއެވެ
ބަގްތަކާއި މައްސަލަތައް ރިޕޯޓް ކުރަމުންދާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރިއްޔާ! އެކަންކަން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ރަނގަޅު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ ކުރަމުން.

ނޮވެމްބަރު 15، 2023 ގައެވެ

އައު ފީޗާސް އާއި އިމްޕްރޫވްމަންޓްސް އަދި ބަގް ފިކްސްސް

މި ވަރޝަންގައި އާ ފީޗާއެއް ހިމެނެއެވެ: އެކްސްޕޯޓް ޓު ޑިވްމެޖިކް ސްޓޫޑިއޯ އެވެ

މިހާރު ކޮޕީކޮށްފައިވާ އެލިމެންޓް ޑިވްމެޖިކް ސްޓޫޑިއޯއަށް އެކްސްޕޯޓް ކުރެވޭނެއެވެ. މިއީ ޑިވްމެޖިކް ސްޓޫޑިއޯގައި އެލިމެންޓް އެޑިޓްކޮށް އެއަށް ބަދަލު ގެނެވޭނެ ގޮތެކެވެ.ކުރިއެރުންތަކެއް

 • ކޮޕީކޮށްފައިވާ ސްޓައިލްގެ ރެސްޕޮންސިވިޓީ ރަނގަޅުވެފައިވުން
 • އައުޓްޕުޓްގެ ސައިޒު ކުޑަކުރުމަށް ސްޓައިލް އޮޕްޓިމައިޒޭޝަން ކޯޑް ރަނގަޅުކޮށްފައިވެއެވެ

ބަގް ފިކްސްސް

 • އައުޓްޕުޓްގައި ކޮންމެހެން ބޭނުން ނުވާ ސީއެސްއެސް އެޓްރިބިއުޓްތައް ހިމެނޭ ބަގެއް ހައްލުކޮށްފިއެވެ

ނޮވެމްބަރު 4، 2023 ގައެވެ

އައު ފީޗާސް އާއި އިމްޕްރޫވްމަންޓްސް އަދި ބަގް ފިކްސްސް

މި ވަރޝަންގައި ހިމެނެނީ އާ ފީޗާއެއް ކަމަށްވާ އޮޓޯ ހައިޑް ޕޮޕްއަޕް އެވެ

ޕޮޕްއަޕް ސެޓިންގްސް އިން އޮޓޯ ހައިޑް ޕޮޕްއަޕް އެނެބަލް ކުރުމުން، މައުސް ޕޮޕްއަޕް އާއި ދުރަށް ގެންދިއުމުން އެކްސްޓެންޝަން ޕޮޕްއަޕް އޮޓޮމެޓިކުން ނެތިގެންދާނެއެވެ.

މިއީ މެނުއަލްކޮށް ކްލިކްކޮށްގެން ޕޮޕްއަޕް ބަންދުކުރަން ނުޖެހޭނެތީ އެލިމެންޓްތައް ކޮޕީކުރުން އަވަސްވެގެންދާނެ ކަމެކެވެ.
އޮޓޯ ހައިޑް ޕޮޕްއަޕްނޮވެމްބަރު 4، 2023 ގައެވެ
އަދި މި ވަރޝަންގައި ސެޓިންގްސް ހުންނަ ތަނަށް ބަދަލު ގެނައުން ވެސް ހިމެނެއެވެ. ކޮމްޕޮނެންޓް އަދި ސްޓައިލް ފޯމެޓްސް ކޮޕީ ކޮންޓްރޯލަރަށް ބަދަލުކޮށްފައިވެއެވެ.
ނޮވެމްބަރު 4، 2023 ގައެވެނޮވެމްބަރު 4، 2023 ގައެވެ

އަދި ޑިޓެކްޓް ބެކްގްރައުންޑް ކަލަރ އޮޕްޝަން ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ވަނީ ނައްތާލާފައެވެ. އެއީ މިހާރު ޑިފޯލްޓްކޮށް އެނެބަލް ކުރެވިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

ކުރިއެރުންތަކެއް

 • ކޮޕީކޮށްފައިވާ ސްޓައިލްގެ ރެސްޕޮންސިވިޓީ ރަނގަޅުވެފައިވުން
 • އައުޓްޕުޓްގެ ސައިޒު ކުޑަކުރުމަށް ސްޓައިލް އޮޕްޓިމައިޒޭޝަން ކޯޑް ރަނގަޅުކޮށްފައިވެއެވެ
 • އެތައް ހުޅުވިފައިވާ ޓެބްތަކެއް ޙަވާލުކުރުމަށް DevTools އިންޓަގްރޭޝަން ރަނގަޅުކޮށްފައިވެއެވެ

ބަގް ފިކްސްސް

 • އޮޕްޝަންތައް ރަނގަޅަށް ސޭވް ނުކުރެވި ހުރި ބަގެއް ހައްލުކޮށްފިއެވެ

އޮކްޓޯބަރ 20، 2023 ގައެވެ

އައު ފީޗާސް އާއި އިމްޕްރޫވްމަންޓްސް އަދި ބަގް ފިކްސްސް

މި ވަރޝަންގައި އާ ފީޗާއެއް ހިމެނެއެވެ: Media Query CSS

މިހާރު ކޮޕީ ކުރަމުންދާ އެލިމެންޓްގެ މީޑިއާ ކިއުއަރީ ކޮޕީ ކުރެވޭނެއެވެ. މިއީ ކޮޕީކޮށްފައިވާ ސްޓައިލް ރެސްޕޮންސިވް ވާނެ ކަމެކެވެ.
ތަފްސީލީ މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް Media Query CSS ގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ބައްލަވާށެވެ. Media Query

މި ވަރޝަންގައި ވެސް އާ ބަދަލެއް ހިމަނާފައިވެ އެވެ. ކޮޕީ ފުލް ޕޭޖް ބަޓަން ވަނީ ނައްތާލާފައެވެ. އަދިވެސް ފުރިހަމަ ޞަފްޙާތައް ކޮޕީ ކުރެވޭނީ ބޮޑީ އެލިމެންޓް ހޮވައިގެންނެވެ.
އޮކްޓޯބަރ 20، 2023 ގައެވެއޮކްޓޯބަރ 20، 2023 ގައެވެ

ކުރިއެރުންތަކެއް

 • ކޮންމެހެން ބޭނުން ނުވާ ސްޓައިލްތައް ނައްތާލުމަށް ސްޓައިލް ކޮޕީ ކުރުމަށް ކުރިއެރުންތަކެއް ގެނެސްފައިވެއެވެ
 • އައުޓްޕުޓްގެ ސައިޒު ކުޑަކުރުމަށް ސްޓައިލް އޮޕްޓިމައިޒޭޝަން ކޯޑް ރަނގަޅުކޮށްފައިވެއެވެ
 • ސްޓައިލްތައް އަވަހަށް ކޮޕީ ކުރުމަށްޓަކައި DevTools އިންޓަގްރޭޝަން ރަނގަޅުކޮށްފައިވެއެވެ

ބަގް ފިކްސްސް

 • އެބްސޮލްޓް އަދި ރިލޭޓިވް އެލިމެންޓް ކޮޕީކުރުމާ ގުޅުންހުރި ބަގްތައް ހައްލުކޮށްފިއެވެ

އޮކްޓޯބަރ 12، 2023

އައު ފީޗާސް އާއި އިމްޕްރޫވްމަންޓްސް އަދި ބަގް ފިކްސްސް

މި ވަރޝަންގައި އާ ދެ ފީޗާއެއް ހިމެނެއެވެ: ކޮޕީ މޯޑް އަދި ޕޭރެންޓް/ޗައިލްޑް އެލިމެންޓް ސެލެކްޝަން އެވެ

ކޮޕީ މޯޑުން އެލިމެންޓެއް ކޮޕީ ކުރާއިރު ލިބޭ ތަފްސީލުގެ ރޭންޖް އެޖެސްޓް ކުރެވޭނެ އެވެ.
ކޮޕީ މޯޑާ ބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ޑޮކިއުމަންޓޭޝަން ބައްލަވާށެވެ. ކޮޕީ މޯޑް

ޕޭރެންޓް/ޗައިލްޑް އެލިމެންޓް ސެލެކްޝަން ކުރުމުން ކޮޕީ ކުރަމުންދާ އެލިމެންޓްގެ ޕޭރެންޓް އަދި ޗައިލްޑް އެލިމެންޓްތަކުގެ މެދުގައި ބަދަލުވެވޭނެއެވެ.
އޮކްޓޯބަރ 12، 2023

ކުރިއެރުންތަކެއް

 • އައުޓްޕުޓްގެ ސައިޒު ކުޑަކުރުމަށް ސްޓައިލް އޮޕްޓިމައިޒޭޝަން ކޯޑް ރަނގަޅުކޮށްފައިވެއެވެ
 • Tailwind ސީއެސްއެސް ކްލާސް ކަވަރޭޖް ރަނގަޅުކޮށްފައިވުން
 • ކޮޕީކޮށްފައިވާ ސްޓައިލްގެ ރެސްޕޮންސިވިޓީ ރަނގަޅުވެފައިވުން
 • އައުޓްޕުޓްގެ ސައިޒު ކުޑަކުރުމަށް ސްޓައިލް އޮޕްޓިމައިޒޭޝަން ކޯޑް ރަނގަޅުކޮށްފައިވެއެވެ

ބަގް ފިކްސްސް

 • އެލިމެންޓް ޕޮޒިޝަން ކަލަކުލެޝަންގައި ހުރި ބަގެއް ހައްލުކޮށްފިއެވެ
 • އެލިމެންޓް ސައިޒް ކަލަކުލެޝަންގައި ހުރި ބަގެއް ހައްލުކޮށްފިއެވެ

ސެޕްޓެމްބަރ 20، 2023 ގައެވެ

އައު ފީޗާ އަދި ބަގް ފިކްސްސް

ޑިވްމެޖިކް [[ޑެވްޓޫލްސް]] ރިލީޒްކޮށްފި! މިހާރު އެކްސްޓެންޝަން ލޯންޗް ނުކޮށް ސީދާ DevTools އިން ޑިވްމެޖިކް ބޭނުން ކުރެވޭނެއެވެ.

ސީދާ DevTools އިން އެލިމެންޓްތައް ކޮޕީ ކުރެވޭނެއެވެ.

އެލިމެންޓެއް އިންސްޕެކްޓްކޮށްގެން ހޮވައި ޑިވްމެޖިކް DevTools ޕެނަލް އަށް ގޮސް ކޮޕީ އަށް ކްލިކް ކުރުމުން އެ އެލިމެންޓް ކޮޕީ ވާނެއެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ޑިވްމެޖިކް DevTools އާ ބެހޭ ޑޮކިއުމަންޓޭޝަން ބައްލަވާށެވެ.
ޑިވްމެޖިކް [[ޑެވްޓޫލްސް]] ޑޮކިއުމަންޓޭޝަން
ހުއްދަތައް އަޕްޑޭޓްކުރުން
DevTools އިތުރުކުރުމާއެކު، އަޅުގަނޑުމެން މިވަނީ އެކްސްޓެންޝަން ހުއްދަތައް އަޕްޑޭޓްކޮށްފައެވެ. މިއީ އެކްސްޓެންޝަނަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ހުރިހާ ވެބްސައިޓްތަކެއްގައި އަދި އެތައް ޓެބްތަކެއް ހުރަސްކޮށް DevTools ޕެނަލް އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ނެތި އިތުރުކުރެވޭނެ ގޮތެކެވެ.

⚠️ ނޯޓް
މި ވަރޝަނަށް އަޕްޑޭޓް ކުރާއިރު ކްރޯމް އާއި ފަޔަރފޮކްސް އިން އިންޒާރެއް ދައްކާނީ އެކްސްޓެންޝަނުން 'ޒިޔާރަތްކުރާ ވެބްސައިޓްތަކުގައި ހުރި ހުރިހާ ޑޭޓާއެއް ކިޔައި ބަދަލުކުރެވޭނެ' ކަމަށެވެ. އެ ބަސްތައް ބިރުވެރި ނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން ޔަޤީންކޮށް އަރުވަން:

މިނިމަލް ޑޭޓާ އެކްސެސް: އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބެނީ ހަމައެކަނި ޑިވްމެޖިކްގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެ ކުޑަމިނުން ޑޭޓާއެވެ.

ޑޭޓާ ސެކިއުރިޓީ: އެކްސްޓެންޝަނުން އެކްސެސް ކުރާ ހުރިހާ ޑޭޓާއެއް ތިބާގެ ލޯކަލް މެޝިނުގައި ހުރެ، ބޭރުގެ އެއްވެސް ސަރވަރަކަށް ނުފޮނުވައެވެ. ކޮޕީ ކުރާ އެލިމެންޓްތައް ޑިވައިސްގައި ޖެނެރޭޓް ކުރެވޭއިރު، އެއްވެސް ސަރވަރަކަށް ނުފޮނުވައެވެ.

ޕްރައިވެސީ ފުރަތަމަ: އަޅުގަނޑުމެން ވައުދުވަނީ ތިޔަބޭފުޅުންގެ ޕްރައިވެސީއާއި ސެކިއުރިޓީ ރައްކާތެރިކުރުމަށެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕްރައިވެސީ ޕޮލިސީ ބައްލަވާލައްވާށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން ތިޔަބޭފުޅުންގެ ވިސްނުމާއި އިތުބާރުގެ އަގުވަޒަން ކުރަމެވެ. އެއްވެސް ކަންބޮޑުވުމެއް ނުވަތަ ސުވާލެއް އޮތްނަމަ ހިތްހަމަޖެހިގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަޕޯޓް ޓީމާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
ސެޕްޓެމްބަރ 20، 2023 ގައެވެ

ބަގް ފިކްސްސް

 • ކޮންވާޝަން ސެޓިންގްސް ސޭވް ނުކުރެވި ހުރި ބަގެއް ހައްލުކޮށްފިއެވެ

ޖުލައި 31، 2023

އިމްޕްރޫވްމަންޓްސް އެންޑް ބަގް ފިކްސްސް

ކުރިއެރުންތަކެއް

 • ގްރިޑް ލޭއައުޓް ކޮޕީކުރުން ރަނގަޅުކުރުން
 • Tailwind CSS ކްލާސް ކަވަރޭޖް ރަނގަޅުކޮށްފައިވުން
 • ކޮޕީ ކޮށްފައިވާ ސްޓައިލްގެ ރެސްޕޮންސިވިޓީ ރަނގަޅުކޮށްފައިވެ އެވެ
 • އައުޓްޕުޓްގެ ސައިޒު ކުޑަކުރުމަށް ސްޓައިލް އޮޕްޓިމައިޒޭޝަން ކޯޑް ރަނގަޅުކޮށްފައިވެއެވެ

ބަގް ފިކްސްސް

 • އެބްސޮލިއުޓް އެލިމެންޓް ކޮޕީކުރުމުގައި ހުރި ބަގެއް ހައްލުކޮށްފިއެވެ
 • ބެކްގްރައުންޑް ބްލަރ ކޮޕީ ކުރުމުގައި ހުރި ބަގެއް ހައްލުކޮށްފިއެވެ

ޖުލައި 20، 2023

އިމްޕްރޫވްމަންޓްސް އެންޑް ބަގް ފިކްސްސް

ކުރިއެރުންތަކެއް

 • އައުޓްޕުޓްގެ ސައިޒު ކުޑަކުރުމަށް ސްޓައިލް އޮޕްޓިމައިޒޭޝަން ކޯޑް ރަނގަޅުކޮށްފައިވެއެވެ

ބަގް ފިކްސްސް

 • ބެކްގްރައުންޑް ޑިޓެކްޝަންގައި ހުރި ބަގެއް ހައްލުކޮށްފިއެވެ

ޖުލައި 18، 2023

އައު ފީޗާ އެންޑް އިމްޕްރޫވްމަންޓްސް އެންޑް ބަގް ފިކްސްސް

މިހާރު އާ ޑިޓެކްޓް ބެކްގްރައުންޑް ފީޗާ އިން ކޮޕީ ކުރަމުންދާ އެލިމެންޓްގެ ބެކްގްރައުންޑް ޑިޓެކްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.

މި ފީޗާގެ ސަބަބުން ޕޭރެންޓް މެދުވެރިކޮށް އެލިމެންޓްގެ ބެކްގްރައުންޑް ޑިޓެކްޓް ކުރެވޭނެއެވެ. ހާއްސަކޮށް ޑާކް ބެކްގްރައުންޑްތަކުގައި ވަރަށް ބޭނުންތެރި ވާނެ އެވެ.

ތަފްސީލީ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ޑިޓެކްޓް ބެކްގްރައުންޑްގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ބައްލަވާށެވެ
ބެކްގްރައުންޑް ޑިޓެކްޓް ކުރުންޖުލައި 18، 2023

ކުރިއެރުންތަކެއް

 • ކޮޕީކޮށްފައިވާ ކޮމްޕޯނެންޓްތަކުގެ ރެސްޕޮންސިވިޓީ ރަނގަޅުވުން
 • ކަސްޓަމައިޒް ކުރުމަށް ފަސޭހަ ކުރުމަށްޓަކައި ވީހާވެސް ގިނައިން 'currentColor' ބޭނުން ކުރުމަށް އެސްވީޖީ އެލިމެންޓްތައް އަޕްޑޭޓް ކޮށްފައިވެއެވެ
 • CSS އައުޓްޕުޓްގެ ސައިޒު ކުޑަކުރުމަށް ސްޓައިލް އޮޕްޓިމައިޒޭޝަން ކޯޑް ރަނގަޅުކޮށްފައިވެއެވެ

ބަގް ފިކްސްސް

 • އުސްމިނާއި ފުޅާމިން ހިސާބުކުރުމުގައި ހުރި ބަގެއް ހައްލުކޮށްފިއެވެ

ޖުލައި 12، 2023

ނިއު ފީޗާ އެންޑް އިމްޕްރޫވްމަންޓްސް

މިހާރު އާ ކޮޕީ ފުލް ޕޭޖް ފީޗާ މެދުވެރިކޮށް ފުލް ޕޭޖްތައް ކޮޕީ ކުރެވޭނެ އެވެ.

އެއީ ހުރިހާ ސްޓައިލްތަކެއް ހިމެނޭ ފުރިހަމަ ޕޭޖް ކޮޕީކޮށް، ތިމާ ބޭނުންވާ ފޯމެޓަކަށް ބަދަލުކުރާނެ އެއްޗެކެވެ.

ތަފްސީލީ މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ލިޔެކިޔުންތައް ބައްލަވާށެވެ.
ލިޔެކިޔުންތައްޖުލައި 12، 2023

ކުރިއެރުންތަކެއް

 • ކޮޕީކޮށްފައިވާ ކޮމްޕޯނެންޓްތަކުގެ ރެސްޕޮންސިވިޓީ ރަނގަޅުވުން
 • CSS އައުޓްޕުޓްގެ ސައިޒު ކުޑަކުރުމަށް ސްޓައިލް އޮޕްޓިމައިޒޭޝަން ކޯޑް ރަނގަޅުކޮށްފައިވެއެވެ

ޖުލައި 3، 2023 ގައެވެ

އިމްޕްރޫވްމަންޓްސް އެންޑް ބަގް ފިކްސްސް

ކުރިއެރުންތަކެއް

 • އައިފްރޭމް ސްޓައިލް ކޮޕީކުރުން ރަނގަޅުކޮށްފައިވެއެވެ
 • ބޯޑަރު ބަދަލުކުރުން ރަނގަޅުކުރުން
 • އައުޓްޕުޓްގެ ސައިޒު ކުޑަކުރުމަށް ސްޓައިލް އޮޕްޓިމައިޒޭޝަން ކޯޑް ރަނގަޅުކޮށްފައިވެއެވެ

ބަގް ފިކްސްސް

 • JSX ކޮންވާޝަންގައި ހުރި ބަގެއް ހައްލުކޮށްފިއެވެ
 • ބޯޑަރ ރޭޑިއަސް ކަލަކުލެޝަންގައި ހުރި ބަގެއް ހައްލުކޮށްފިއެވެ

ޖޫން 25، 2023 ގައެވެ

އިމްޕްރޫވްމަންޓްސް އެންޑް ބަގް ފިކްސްސް

ކުރިއެރުންތަކެއް

 • ބޯޑަރު ބަދަލުކުރުން ރަނގަޅުކުރުން
 • އަޕްޑޭޓް ކުރެވިފައިވާ ފޮންޓް ސައިޒް ލޮޖިކް
 • އައުޓްޕުޓްގެ ސައިޒު ކުޑަކުރުމަށް ސްޓައިލް އޮޕްޓިމައިޒޭޝަން ކޯޑް ރަނގަޅުކޮށްފައިވެއެވެ

ބަގް ފިކްސްސް

 • ޕެޑިންގ އާއި މާރޖިން ބަދަލުކުރުމުގައި ހުރި ބަގެއް ހައްލުކޮށްފިއެވެ

ޖޫން 12، 2023

އިމްޕްރޫވްމަންޓްސް އެންޑް ބަގް ފިކްސްސް

ކުރިއެރުންތަކެއް

 • އައުޓްޕުޓްގެ ސައިޒު ކުޑަކުރުމަށް ސްޓައިލް އޮޕްޓިމައިޒޭޝަން ކޯޑް ރަނގަޅުކޮށްފައިވެއެވެ
 • ލިސްޓް ބަދަލުކުރުން ރަނގަޅުކުރުން
 • ޓޭބަލް ބަދަލުކުރުން ރަނގަޅުކޮށްފައިވެއެވެ

ބަގް ފިކްސްސް

 • ގްރިޑް ބަދަލުކުރުމުގައި ހުރި ބަގެއް ހައްލުކޮށްފިއެވެ

ޖޫން 6، 2023 ގައެވެ

ނިއު ފީޗާ އެންޑް އިމްޕްރޫވްމަންޓްސް

މިހާރު ކޮޕީކޮށްފައިވާ ތަކެތި CSS އަށް ބަދަލުކުރެވޭނެއެވެ. މިއީ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ފީޗާއެއް ކަމަށާއި މިއީ ރިލީޒް ކުރަން ވަރަށް ފޯރިގަދަ ފީޗާއެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ!

މިކަމުގެ ސަބަބުން ތިމާގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައި ފަސޭހަކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރެވޭނެއެވެ.

ސްޓައިލް ފޯމެޓްތަކުގެ ތަފާތުތަކަށް ޑޮކިއުމަންޓޭޝަން ބައްލަވާށެވެ
ލިޔެކިޔުންތައްޖޫން 6، 2023 ގައެވެ

ކުރިއެރުންތަކެއް

 • Tailwind CSS އައުޓްޕުޓްގެ ސައިޒު ކުޑަކުރުމަށް ސްޓައިލް އޮޕްޓިމައިޒޭޝަން ކޯޑް ރަނގަޅުކޮށްފައިވެއެވެ
 • ލިސްޓް ބަދަލުކުރުން ރަނގަޅުކުރުން
 • ގްރިޑް ބަދަލުކުރުން ރަނގަޅުކުރުން

މެއި 27، 2023 ގައެވެ

އިމްޕްރޫވްމަންޓްސް އެންޑް ބަގް ފިކްސްސް

ކުރިއެރުންތަކެއް

 • Tailwind CSS ކޯޑް ކޮޕީ ކުރުމަށް ކީބޯޑް ޝޯޓްކަޓެއް އިތުރުކޮށްފިއެވެ. އެލިމެންޓް ކޮޕީ ކުރުމަށް 'ޑީ' އަށް ފިތާލެވިދާނެއެވެ.
 • އެސްވީޖީ ބަދަލުކުރުން ރަނގަޅުކޮށްފައިވެއެވެ
 • Tailwind CSS އައުޓްޕުޓްގެ ސައިޒު ކުޑަކުރުމަށް ސްޓައިލް އޮޕްޓިމައިޒޭޝަން ކޯޑް ރަނގަޅުކޮށްފައިވެއެވެ

ބަގް ފިކްސްސް

 • JSX ކޮންވާޝަންގައި އައުޓްޕުޓްގައި ގޯސް ސްޓްރިންގް ހިމެނޭނެ ބަގެއް ހައްލުކޮށްފިއެވެ
 • ބަގްތަކާއި މައްސަލަތައް ރިޕޯޓް ކުރަމުންދާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރިއްޔާ! އެކަންކަން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ރަނގަޅު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ ކުރަމުން.

މެއި 18، 2023 ގައެވެ

ނިއު ފީޗާ އެންޑް އިމްޕްރޫވްމަންޓްސް

މިހާރު ކޮޕީކޮށްފައިވާ އެޗްޓީއެމްއެލް JSX އަށް ބަދަލުކުރެވޭނެ! މިއީ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ފީޗާއެއް ކަމަށާއި މިއީ ރިލީޒް ކުރަން ވަރަށް ފޯރިގަދަ ފީޗާއެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

މިއީ ތިމާގެ ނެކްސްޓްޖޭއެސް ނުވަތަ React ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައި ފަސޭހަކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ގޮތެކެވެ.

މެއި 18، 2023 ގައެވެ

ކުރިއެރުންތަކެއް

 • Tailwind CSS އައުޓްޕުޓްގެ ސައިޒު ކުޑަކުރުމަށް ސްޓައިލް އޮޕްޓިމައިޒޭޝަން ކޯޑް ރަނގަޅުކޮށްފައިވެއެވެ

މެއި 14، 2023 ގައެވެ

ފަޔަރފޮކްސް ރިލީޒް 🦊

ޑިވްމެޖިކް ފަޔަރފޮކްސް އިން ނެރެފި! މިހާރު ފަޔަރފޮކްސް އަދި ކްރޯމްގައި ޑިވްމެޖިކް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.

ފަޔަރފޮކްސް އަށް ޑިވްމެޖިކް މިތަނުން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ: Firefox

މެއި 12، 2023 ގައެވެ

ކުރިއެރުންތަކެއް

މިދިޔަ 2 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޑިވްމެޖިކް 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ފަހަރު އިންސްޓޯލް ކުރެވިއްޖެ! ޝައުގުވެރިކަމާއި ހުރިހާ ފީޑްބެކަށް ޝުކުރިއްޔާ.

އަޅުގަނޑުމެން މި ނެރެނީ އިމްޕްރޫވްމަންޓްތަކާއި ބަގް ފިކްސްތަކާއެކު އާ ވަރޝަނެކެވެ.

 • Tailwind CSS އައުޓްޕުޓްގެ ސައިޒު ކުޑަކުރުމަށް ސްޓައިލް އޮޕްޓިމައިޒޭޝަން ކޯޑް ރަނގަޅުކޮށްފައިވެއެވެ
 • އެސްވީޖީ ބަދަލުކުރުން ރަނގަޅުކޮށްފައިވެއެވެ
 • ބޯޑަރ ސަޕޯޓް ރަނގަޅުކުރުން
 • ބެކްގްރައުންޑް އިމޭޖް ސަޕޯޓް އިތުރުކޮށްފައިވެއެވެ
 • އައިފްރޭމްސްއާ ބެހޭ އިންޒާރެއް އިތުރުކޮށްފި (މިވަގުތު ޑިވްމެޖިކް އައިފްރޭމްސްގައި މަސައްކަތް ނުކުރެއެވެ)
 • ބެކްގްރައުންޑް ކުލަތައް ނުޖަހާ ހުރި ބަގެއް ހައްލުކޮށްފިއެވެ

މެއި 9، 2023 ގައެވެ

🚀 ޑިވްމެޖިކް ލޯންޗްކޮށްފި!

އަޅުގަނޑުމެން ދެންމެ ޑިވްމެޖިކް ލޯންޗް ކުރިން! ޑިވްމެޖިކްގެ ފުރަތަމަ ވަރޝަން މިހާރު ލައިވްވެ، ބޭނުން ކުރުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. އަހަރެމެން މިތިބީ ތިޔަބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލު ބަލަން ފޯރިގަދަވެފަ!

 • އެއްވެސް އެލިމެންޓެއް ކޮޕީކޮށް Tailwind CSS އަށް ބަދަލުކުރުން
 • ކުލަތައް ބަދަލުވަނީ Tailwind CSS ކުލަތަކަށެވެ

© 2024 ޑިވްމެޖިކް، އިންކް ހުރިހާ ހައްޤުތަކެއް ލިބިގެންވެއެވެ.