Stayl Fɔmat

Chenj di autput stayl fɔ DivMagic.
Fo opshɔn dɛn de: Tailwind CSS, Inlayn CSS, Ɛkstanshal CSS, Lokal CSS

Difɔlt Valyu: Inlayn CSS

divmagic-style-format

Tailwind CSS

Dis na di difɔlt opshɔn. Di ɔtput kɔd go yuz Tailwind CSS klas dɛn.

Inlayn CSS

Dis opshɔn go autput di kɔd wit inlayn CSS stayl dɛn.


Ɔl di opshɔn dɛn de gi di sem autput, jɔs insay difrɛn fɔmat dɛn. Di tin we yu go pik na yu yon.

© 2024 DivMagic, Inc. Ɔl di rayt dɛn de fɔ yuz.