DivMagic DevTools

Yu kin akses DivMagic dairekt frɔm yu brawza in divɛlɔpmɛnt tul dɛn. Dis pat go gayd yu aw fɔ yuz dis ficha.

Aw fɔ yuz DivMagic wit DevTools.

 • Opin Divɛlɔpa Kɔnsol:

  Navigate to yu browser’s developer console bay we yu rayt-klik pan yu pej ɛn pik ‘Inspect’ ɔ jɔs yuz di shɔtkat

 • Luk fɔ di DivMagic Tab:

  We yu dɔn insay di divɛlɔpa kɔnsol, fɛn di ‘DivMagic’ tab we de nia di ɔda tab dɛn lɛk ‘Elements’, ‘Console’, ɛn ɔda wan dɛn.

 • Pik wan Ɛlimɛnt:

  Navigate to di wɛb pej we yu want fɔ kɔpi frɔm, ɛn yuz di DivMagic tab na di dev tul dɛn fɔ pik ɛn kapchɔ ɛni ɛlimɛnt we yu want.

 • Kɔpi & Kɔnvɔyt:

  Wans yu dɔn pik wan ɛlimɛnt, yu kin kɔpi in stayl dɛn, transfɔm am to CSS we yu kin yuz bak, Tailwind CSS, React, ɔ JSX kɔd, ɛn mɔ — ɔl dis frɔm insay di DevTools.

If DevTools tab nɔ sho na yu brawza, mek shɔ se yu ɛnabul am frɔm di pop-ap ɛn opin nyu tab ɛn tray bak.

Pɛmishɔn dɛn fɔ Ɔpdet
Wit di addɛshɔn fɔ DevTools, wi dɔn ɔpdet di ɛkstenshɔn pɔmishɔn dɛn. Dis de alaw di ɛkstenshɔn fɔ ad di DevTools panɛl seamles wan pan ɔl di wɛbsayt dɛn we yu go ɛn akɔdin to bɔku tab dɛn.

⚠️ Not
We yu ɛnabul DevTools Panel frɔm di ɛkstenshɔn pɔp-ap, Chrome ɛn Firefox go sho wan wɔnin we se di ɛkstenshɔn kin ‘rid ɛn chenj ɔl yu data na di wɛbsayt dɛn we yu go’. Pan ɔl we di wɔd dɛn de mek yu fred, wi de mek yu no se:

Minimal Data Access: Wi jɔs de akses di bare minimum data we yu nid fɔ gi yu di DivMagic savis.

Data Sikyuriti: Ɔl di data we di ɛkstenshɔn akses de stil de na yu lokal mashin ɛn dɛn nɔ de sɛn am to ɛni ɔda sava. Di ɛlimɛnt dɛn we yu kɔpi, dɛn kin mek dɛn na yu divays ɛn dɛn nɔ kin sɛn dɛn to ɛni sava.

Prayvesi Fɔs: Wi dɔn mekɔp wi maynd fɔ protɛkt yu prayvesi ɛn sikyɔriti. Fɔ no mɔ, yu kin si wi Prayvesi Polisi.

Wi gladi fɔ di ɔndastandin ɛn trɔst we yu gɛt. If yu gɛt ɛnitin fɔ wɔri bɔt ɔ kwɛstyɔn, nɔ fred fɔ tɔk to wi sɔpɔt tim.

© 2024 DivMagic, Inc. Ɔl di rayt dɛn de fɔ yuz.