Media Query

Ad Media Query CSS to di kɔpi kɔd fɔ rispɔnsiv dizayn. Tu tin dɛn de we yu kin du: On ɛn Off

Difɔlt Valyu: On

Media Query

Media Query Na di ɔda wan dɛn

Dis opshɔn go ad Media Query to di kɔpi kɔd fɔ rispɔnsiv dizayn.

I de wok wit ɔl di Kɔmpɔnɛnt Fɔmat ɛn Stayl Fɔmat opshɔn dɛn.

Media Query wit Tailwind CSS wit di ɔda wan dɛn.

If yu pik Tailwind CSS, Media Query go ad to di Tailwind CSS klas dɛm. If Media Query stayl de we Tailwind CSS nɔ sɔpɔt, dɛn go ad am as glob ɔl stayl.

Media Query wit Inlayn CSS

If yu pik Inlayn CSS, dɛn go ad Media Query as glob ɔl stayl bikɔs Inlayn CSS nɔ de sɔpɔt Media Query stayl dɛn.

Media Query wit Ekstanshal CSS

If yu pik Ɛksternal CSS, dɛn go ad Media Query to di Ɛksternal CSS.

Media Query wit Lokal CSS

If yu pik Lokal CSS, Media Query go ad to di Lokal CSS.

Media Query Ɔf

Dis opshɔn nɔ go ad Media Query to di kɔd we dɛn kɔpi.

© 2024 DivMagic, Inc. Ɔl di rayt dɛn de fɔ yuz.