Pormat ti Estilo

Baliwan ti estilo ti rimmuar ti DivMagic.
Adda uppat a pagpilian: Tailwind CSS, Inline CSS, Eksternal a CSS, Lokal a CSS

Default a Pateg: Inline a CSS

divmagic-style-format

Tailwind CSS

Daytoy ti default a pagpilian. Ti kodigo ti rimmuar ket agusarto kadagiti klase ti Tailwind CSS.

Inline nga CSS

Daytoy a pagpilian ket mangiruar ti kodigo nga addaan kadagiti inline nga estilo ti CSS.


Amin a pagpilian ket mangipaay ti agpapada nga output, kadagiti laeng nadumaduma a pormat. Ti pagpilian ket kukuam.

© 2024 DivMagic, Inc. Amin a karbengan ket naisagana.