Pormat ti Paset

Baliwan ti pormat ti paset ti DivMagic iti nagbaetan ti HTML ken JSX. Ti kodigo a kopiaem ket addanto iti pormat a piliem.

Daytoy a panagitunos ket agaplikar pay iti panagpili ti CSS. No piliem ti JSX, ti kodigo ti CSS ket addanto met iti pormat ti JSX.

Default a Pateg: HTML

divmagic-component-format

Agpada a dagiti pagpilian ti HTML ken JSX ket mangpataud ti agpapada a resulta. Ti nagdumaan ket iti pormat ti kodigo.

© 2024 DivMagic, Inc. Amin a karbengan ket naisagana.