Media Query

Inayon ti Media Query CSS iti nakopia a kodigo para iti makasungbat a disenio. Adda dua a pagpilian: On ken Off

Default nga Pateg: On

Media Query

Media Query Iti

Daytoy a pagpilian ket manginayon ti Media Query iti nakopia a kodigo para iti makasungbat a disenio.

Daytoy ket agtrabaho kadagiti amin a pagpilian ti Pormat ti Paset ken Pormat ti Estilo.

Media Query nga addaan iti Tailwind CSS.

No piliem ti Tailwind CSS, ti Media Query ket mainayon kadagiti klase ti Tailwind CSS. No adda ti estilo ti Media Query a saan a suportado babaen ti Tailwind CSS, mainayon daytoy a kas sangalubongan nga estilo.

Media Query nga addaan iti Inline a CSS

No piliem ti Inline CSS, ti Media Query ket mainayonto a kas ti sangalubongan nga estilo gapu ta ti Inline CSS ket saan a mangsuporta kadagiti estilo ti Media Query.

Media Query nga addaan iti Eksternal a CSS

No piliem ti Eksternal a CSS, ti Media Query ket mainayon iti Eksternal a CSS.

Media Query nga addaan iti Lokal a CSS

No piliem ti Lokal a CSS, ti Media Query ket mainayon iti Lokal a CSS.

Media Query Naiddep

Daytoy a pagpilian ket saan a manginayon ti Media Query iti nakopia a kodigo.

© 2024 DivMagic, Inc. Amin a karbengan ket naisagana.