Правила и услови

Прифаќање на условите

Со користење на DivMagic, се согласувате да бидете обврзани со овие Услови и правила. Доколку не се согласувате со овие услови, немојте да ја користите наставката.

Лиценца

DivMagic ви дава ограничена, неексклузивна, непренослива лиценца за користење на екстензијата за лични и комерцијални цели, предмет на овие Услови и правила. Не прераспределувајте или препродавајте ја наставката. Не обидувајте се да го менувате инженерството на екстензијата.

Интелектуална сопственост

DivMagic и неговата содржина, вклучително и наставката, дизајнот и кодот, се заштитени со авторски права, трговски марки и други закони за интелектуална сопственост. Не смеете да копирате, репродуцирате, дистрибуирате или менувате кој било дел од DivMagic без наша претходна писмена согласност.

DivMagic не е официјален производ на Tailwind Labs Inc. Името и логоата на Tailwind се заштитни знаци на Tailwind Labs Inc.

DivMagic не е поврзан или одобрен од Tailwind Labs Inc.

Ограничување на одговорноста

Во никој случај DivMagic нема да биде одговорен за какви било директни, индиректни, случајни или последователни штети кои произлегуваат од вашата употреба или неможност да ја користите екстензијата, дури и ако сме информирани за можноста за такви штети.

Корисниците на DivMagic се единствено одговорни за своите постапки при копирање на веб-елементи, а сите спорови, тврдења или обвинувања за кражба на дизајн или кршење на авторските права се одговорност на корисникот. DivMagic не е одговорен за какви било правни или финансиски последици кои произлегуваат од користењето на нашата екстензија.

DivMagic е обезбеден „како што е“ и „како што е достапно“, без какви било видови гаранции, или експлицитни или имплицитни, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, имплицитните гаранции за прометливост, соодветност за одредена цел или непрекршување. DivMagic не гарантира дека продолжувањето ќе биде непрекинато, навремено, безбедно или без грешки, ниту дава никаква гаранција за резултатите што може да се добијат од употребата на екстензијата или за точноста или веродостојноста на која било информација добиени преку продолжување.

Во никој случај DivMagic, неговите директори, вработени, партнери, агенти, добавувачи или филијали нема да бидат одговорни за какви било индиректни, случајни, специјални, последователни или казнени штети, вклучително и без ограничување, губење на профит, податоци, употреба, добра волја или други нематеријални загуби, кои произлегуваат од (i) вашиот пристап или користење или неможност за пристап или користење на наставката; (ii) каков било неовластен пристап или употреба на нашите сервери и/или какви било лични информации складирани во нив; или (iii) вашето прекршување или прекршување на авторските права, заштитните знаци или други права на интелектуална сопственост на која било трета страна. Вкупната одговорност на DivMagic за кое било прашање што произлегува од или поврзано со овој Договор е ограничена на 100 УСД или збирниот износ што сте го платиле за пристап до услугата, без разлика кое е поголемо. Корисниците се единствено одговорни за почитување на сите важечки закони и права за интелектуална сопственост при користење на DivMagic.

Владејачко право и јурисдикција

Овој договор ќе се уредува и се толкува во согласност со законите на Соединетите Американски Држави, без да се земат предвид неговите принципи за судир на закони. Се согласувате дека секоја правна постапка или постапка поврзана со овој Договор ќе биде спроведена исклучиво пред федералните или државните судови на Соединетите Држави, и со ова се согласувате со јурисдикцијата и местото на одржување на тие судови.

Промени на Условите

DivMagic го задржува правото да ги измени овие Услови и правила во секое време. Сите промени ќе бидат ефективни по објавувањето на ажурираните услови на нашата веб-страница. Вашата континуирана употреба на наставката значи прифаќање на ревидираните услови.

© 2024 DivMagic, Inc. Сите права се задржани.