ទម្រង់រចនាប័ទ្ម

ផ្លាស់ប្តូររចនាប័ទ្មលទ្ធផលនៃ DivMagic ។
មានជម្រើសចំនួនបួន៖ Tailwind CSS, Inline CSS, External CSS, Local CSS

តម្លៃលំនាំដើម៖ CSS ខាងក្នុង

divmagic-style-format

Tailwind CSS

នេះគឺជាជម្រើសលំនាំដើម។ កូដលទ្ធផលនឹងប្រើថ្នាក់ Tailwind CSS ។

CSS ខាងក្នុង

ជម្រើសនេះនឹងបញ្ចេញកូដជាមួយនឹងរចនាប័ទ្ម CSS ក្នុងជួរ។


ជម្រើសទាំងអស់ផ្តល់នូវលទ្ធផលដូចគ្នា គ្រាន់តែនៅក្នុងទម្រង់ផ្សេងគ្នា។ ជម្រើសគឺជារបស់អ្នក។

© 2024 DivMagic, Inc. រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។