ទ្រង់ទ្រាយសមាសធាតុ

ផ្លាស់ប្តូរទ្រង់ទ្រាយសមាសភាគនៃ DivMagic រវាង HTML និង JSX ។ លេខកូដដែលអ្នកចម្លងនឹងមានទម្រង់ដែលអ្នកជ្រើសរើស។

ការកំណត់នេះអនុវត្តចំពោះការជ្រើសរើស CSS ផងដែរ។ ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើស JSX កូដ CSS ក៏នឹងមានទម្រង់ JSX ផងដែរ។

តម្លៃលំនាំដើម៖ HTML

divmagic-component-format

ទាំងជម្រើស HTML និង JSX បង្កើតលទ្ធផលដូចគ្នា។ ភាពខុសគ្នាគឺនៅក្នុងទម្រង់នៃកូដ។

© 2024 DivMagic, Inc. រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។