Termat dhe Kushtet

Pranimi i kushteve

Duke përdorur DivMagic, ju pranoni të jeni të detyruar nga këto Kushte dhe Kushte. Nëse nuk jeni dakord me këto kushte, ju lutemi mos e përdorni shtesën.

Liçensë

DivMagic ju jep një licencë të kufizuar, joekskluzive, të patransferueshme për të përdorur shtesën për qëllime personale dhe komerciale, në varësi të këtyre Kushteve dhe Kushteve. Mos e rishpërndani ose rishitni shtesën. Mos u përpiqni të rindërtoni zgjerimin.

Pronë intelektuale

DivMagic dhe përmbajtja e tij, duke përfshirë zgjerimin, dizajnin dhe kodin, mbrohen nga të drejtat e autorit, markat tregtare dhe ligje të tjera të pronësisë intelektuale. Ju nuk mund të kopjoni, riprodhoni, shpërndani ose modifikoni asnjë pjesë të DivMagic pa pëlqimin tonë paraprak me shkrim.

DivMagic nuk është një produkt zyrtar i Tailwind Labs Inc. Emri dhe logot e Tailwind janë marka tregtare të Tailwind Labs Inc.

DivMagic nuk është i lidhur ose i miratuar nga Tailwind Labs Inc.

Kufizimi i përgjegjësisë

Në asnjë rast DivMagic nuk do të jetë përgjegjëse për ndonjë dëmtim të drejtpërdrejtë, të tërthortë, të rastësishëm ose pasues që rrjedh nga përdorimi ose pamundësia juaj për të përdorur shtesën, edhe nëse jemi këshilluar për mundësinë e dëmeve të tilla.

Përdoruesit e DivMagic janë vetëm përgjegjës për veprimet e tyre gjatë kopjimit të elementeve të uebit dhe çdo mosmarrëveshje, pretendim ose akuzë për vjedhje dizajni ose shkelje të së drejtës së autorit është përgjegjësi e përdoruesit. DivMagic nuk është përgjegjës për asnjë pasojë ligjore ose financiare që rezulton nga përdorimi i shtesës sonë.

DivMagic ofrohet 'siç është' dhe 'siç disponohet', pa asnjë lloj garancie, të shprehur ose të nënkuptuar, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, garancitë e nënkuptuara të tregtueshmërisë, përshtatshmërisë për një qëllim të caktuar ose mos-shkeljeje. DivMagic nuk garanton që zgjerimi do të jetë i pandërprerë, në kohë, i sigurt ose pa gabime, as nuk jep asnjë garanci për rezultatet që mund të merren nga përdorimi i shtesës ose për saktësinë ose besueshmërinë e ndonjë informacioni të marra përmes zgjerimit.

Në asnjë rast DivMagic, drejtorët, punonjësit, partnerët, agjentët, furnizuesit ose filialet e tij nuk do të jenë përgjegjës për ndonjë dëmtim indirekt, rastësor, të veçantë, pasues ose ndëshkues, duke përfshirë pa kufizim humbjen e fitimeve, të dhënave, përdorimit, vullnetin e mirë, ose humbje të tjera të paprekshme, që rezultojnë nga (i) qasja ose përdorimi ose pamundësia për të aksesuar ose përdorur shtesën; (ii) çdo akses të paautorizuar ose përdorim të serverëve tanë dhe/ose çdo informacion personal të ruajtur në to; ose (iii) shkeljen ose shkeljen tuaj të të drejtave të autorit, markave tregtare ose të drejtave të tjera të pronësisë intelektuale të palëve të treta. Përgjegjësia totale e DivMagic për çdo çështje që lind ose lidhet me këtë Marrëveshje është e kufizuar në 100 dollarë amerikanë ose shumën e përgjithshme që keni paguar për aksesin në shërbim, cilado qoftë më e madhe. Përdoruesit janë vetëm përgjegjës për respektimin e të gjitha ligjeve dhe të drejtave të pronësisë intelektuale kur përdorin DivMagic.

Ligji dhe juridiksioni qeverisës

Kjo Marrëveshje do të drejtohet nga dhe do të interpretohet në përputhje me ligjet e Shteteve të Bashkuara, pa marrë parasysh parimet e saj të konfliktit të ligjit. Ju pranoni që çdo veprim ligjor ose procedim në lidhje me këtë Marrëveshje do të sillet ekskluzivisht në gjykatat federale ose shtetërore të Shteteve të Bashkuara dhe në këtë mënyrë ju pranoni juridiksionin dhe vendin e zhvillimit të këtyre gjykatave.

Ndryshimet në Kushtet

DivMagic rezervon të drejtën për të modifikuar këto Kushte dhe Kushte në çdo kohë. Çdo ndryshim do të jetë efektiv me postimin e kushteve të përditësuara në faqen tonë të internetit. Përdorimi juaj i vazhdueshëm i shtesës përbën pranimin e kushteve të rishikuara.

© 2024 DivMagic, Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara.