divmagic DivMagic

Dizaayinii marsariitii kamirraayyuu waraabuu

Eksteenshinii biraawzari kan koodii elementii marsariitii kamiyyuu cuqaasuu tokkoon akka waraabdu si dandeessisu

Kan itti fayyadamu

Ethan GloverJeff WilliamsMichael HoffmanWill BowmanBrianKurt Lekanger

+ misoomsitoota biroo kumaatamaan lakkaa'aman!

Kan itti fayyadaman developers at

MISOOMOOTA +4000 IRRATTI AMAANAA
divmagic

Yeroo guddina kee haalaan hir'isi

Koodii elementii kamiyyuu marsariitii kamiyyuu irratti argadhu

Koodii HTML/CSS elementii kamiyyuu marsariitii kamiyyuu irratti argachuu dandeessu.
Cuqaasuu tokkoon koodii elementii kamiyyuu marsariitii kamiyyuu irratti waraabuu dandeessa.
Akkasumas yoo barbaadde cuqaasuu tokkoon fuula guutuu waraabuu dandeessa.

Media Query Deeggarsa (Deebii kan kennu) .

Gaaffii miidiyaa elementii waraabaa jirtu waraabuu dandeessa.

Kunis akkaataan waraabame deebii akka kennu taasisa.

CSS gara Tailwind CSS tti jijjiiri

Koodii CSS kamiyyuu gara Tailwind CSS tti jijjiiruu dandeessa.

Weebsaayitiin ati irraa waraabdu Tailwind CSS fayyadamuu hin barbaachisu.

DivMagic koodii CSS kamiyyuu gara Tailwind CSS (halluu illee!) ni jijjiira .

Koodii karaa iframes waraabuu

Koodii iframes irraa waraabuu dandeessu.

Weebsaayitoonni tokko tokko qabiyyee akka isin hin waraabneef iframes keessa kaa'u. DivMagic koodii waraabuu danda'a yoo ta'ellee iframes.

DevTools Ida'amuu

DivMagic sirriitti meeshaalee guddina biraawzari keetii irraa fayyadami

Humna DivMagic osoo gonkumaa eksteenshinii hin mul'isin argachuu dandeessa

Qaamolee weebii gara qaamolee irra deebi'amee fayyadamuu danda'anitti jijjiiri fi qabachuu, kuni hundi osoo konsolii guddiftuu kee keessa turuu.

Qaama kamiyyuu gara React/JSX tti jijjiiri

Qaama kamiyyuu gara JSX tti jijjiiruu dandeessa.

Kutaa kamiyyuu akka qaama React/JSX tti waraabde argachuu dandeessa. Koodii sakatta'uun hin barbaachisu.

Yoo marsariitichi React hin fayyadamnellee.

DivMagic Studio Ida'amuu

Qabeentaa waraabame gara DivMagic Studio tti erguu dandeessa.

Kunis elementii gulaaluu fi jijjiirama salphaatti akka gootu si dandeessisa.

Qaamolee kee DivMagic Studio keessatti saaguu fi yeroo barbaaddetti daawwachuu dandeessa.

Meeshaalee weebsaayitoota ajaa'ibsiisoo saffisaan ijaaruuf barbaachisan hunda

Dizaayinii hundarra gaarii ta'e argadhu, sa'aatii dheeraa osoo hin dabarsin

INSPEKTARAA

Koodii elementii kamiyyuu marsariitii kamiyyuu irratti argadhu. DivMagic koodii hunda caalaa kompaaktii fi qulqulluu ta'e pirojektoota keessan keessatti akka fayyadamtaniif isiniif kenna.

JIJJIIRRAA

Qaama kamiyyuu gara React/JSX tti jijjiiri. Kutaa kamiyyuu akka qaama React/JSX tti waraabde argachuu dandeessa. Haalli marsariitichaa maal iyyuu yoo ta'e.

TAILWIND CSS jedhu

CSS gara Tailwind CSS tti jijjiiri. DivMagic koodii CSS kamiyyuu gara Tailwind CSS (halluu illee!) ni jijjiira. Weebsaayitiin ati irraa waraabdu Tailwind CSS fayyadamuu hin barbaachisu.

DEEGGARSA IFRAME

Koodii iframes irraa waraabi. Weebsaayitoonni tokko tokko qabiyyee akka isin hin waraabneef iframes keessa kaa'u. DivMagic koodii waraabuu danda'a yoo ta'ellee iframes.

DEEBII KEESSAA

Gaaffii miidiyaa elementii ykn fuula waraabdu waraabuu dandeessa. Kunis akkaataan waraabame deebii akka kennu taasisa.

WALDAA MEESHALEE DEVTOOLS

DivMagic sirriitti meeshaalee guddina biraawzari keetii irraa fayyadami. Hojii DivMagic hunda argachuu dandeessa osoo gonkumaa eksteenshinii hin mul'isin.

INTIGRAATION STUDIO

Qabeentaa waraabame gara DivMagic Studio tti erguu dandeessa - gulaalaa toora cimaa elementii gulaaluu fi jijjiirama salphaatti itti gochuuf.

FULL PAGE COPY

Fuula guutuu cuqaasuu tokkoon waraabuu dandeessa.

WORDPRESS WALDAA'UU

(COMING SOON) - Elementii waraabame gara WoordPress tti erguu dandeessa. Kunis elementii waraabame Gulaalaa WoordPress keessatti akka fayyadamtu si dandeessisa.

FONT COPYING GOCHUU

(DHIHEESSAA DHA) - Fonts website irraa copy gochuun kallattiin pirojektii keessan keessatti fayyadamuu dandeessu.

SAANDUQA MEESHALEE

(DHIHEESSAA DHUFA) - Meeshaaleen web development'f isin barbaachisan hunda bakka tokkotti. Gulaallii kallattiin, halluu filachuu, sirreessaa fi kkf.

Developers
fi
designers
biratti
kan
jaallatamu

“Dinqisiisaa! Kun oomishtummaa koo 1000x dabale. Kanaaf salphaatti koodii Tailwind wantoota interneetii irratti jiraniif waraabuu.”

testimonial author
Jeff Williams
ex-AWS Software Development Engineer

Faayidaa ajaa'ibaa qaba! Yeroo baayyee akka qusatu shakkii hin qabu!”

testimonial author
Kurt Lekanger
journalist, code24

“🛠️ DivMagic 👉🏻 Eksteenshinii Chrome kan elementoota kallattiin gara Tailwind CSS (halluu dabalatee) jijjiiruuf.”

testimonial author
Michael Hoffman
Senior Frontend Developer

Waanan barbaadaa ture qofa! Waanan yaalu irratti gaarii hojjechuu.”

testimonial author
Will Bowman

Baay'ee hojjeta! Bu'aan baay'ee xiqqaadha kunis haala itti fayyadama kootiif fooyyessuuf baay'ee salphaa taasisa!”

Nichole Peterson

Front-end Dev MUST!! Akkamitti akka gaariitti w/ React fi Tailwind itti taphatu baay'een jaalladhe. Salphaa ta'uun UI fi UX waanan baay'ee jaalladhudha.”

Steven J.

“Ani baay'een gorsa, sihiidha!”

Javier

“Amma dizaayinoota kana caalaa salphaatti hatuu nan danda'a! 🤭”

testimonial author
Ethan Glover
Application Engineer

“Meeshaa guddaa, gatiin isaa baasii isaa irra baay'ee ol ta'a.”

testimonial author
Bryan Brooks

DivMagic qabeenya dha, salphaatti meeshaa hundarra gaarii kutaa fuula marsariitii sana argachuu fi haala gaariin siif fiduuf. Yaali, baasii yeroon siif deebistu guyyoota keessatti qusata.”

testimonial author
Victor Rhea

“Meeshaa kaffaltii guddaa qabu, qarshii gatii qabu!”

testimonial author
Daniro

Meeshaalee guddaa fi yeroo guddaa qusatu. Yoo developer taatee fi karaa saffisaa dizaayinii UI argachuuf barbaadde, meeshaan kun baayyee gaarii dha.”

testimonial author
Martin Young

“Browser koo irratti qabaachuun natti tola”

testimonial author
Reza Hartana

“Meeshaa guddaa kan yeroo baay'ee si qusachuuf deemu guddisuu keessatti.”

testimonial author
Jackie Chong

Maraatummaadhaan akka gaariitti hojjeta - React + TailwindCSS wajjin illee. Baayyee dinqisiifadhe.”

testimonial author
J L

“Meeshaa ajaa'ibaa! Fayyadama humna guddaa qabuu fi salphaatti ittiin hojjetu nan jaalladha. Yoo developer taate si'a lama hin yaadin argachuu kee mirkaneessi.

testimonial author
Giuliani Prosecutor

“Meeshaa ajaa'ibaa. Qaamolee Tailwind wajjin walfaana yoo ta'e, fayyadama daqiiqaa 30 jalqabaa keessatti sa'aatii salphaatti of qusachuu dandeessa. Battalatti jechuun ni danda'ama of kaffala.”

testimonial author
Brendan OC

“Meeshaalee walfakkaatan 3 ol yeroo darbe qoradheera - DivMagic salphaatti qulqullina isaatiin sadarkaa olaanaa keessaa tokkodha, fagootti.

testimonial author
John Techozens

“Meeshaa ajaa'ibaa, yoo marsariitiiwwan ijaartan beekta kun no brainer dha. Saved toons of hours messing with templates and modifying css.”

testimonial author
Kevin McGrew

Gatii baasuu

Marsariitii hunda irratti hojjeta

Chrome fi Firefox'f ni argama

Imaammata deebisuu guutuu

+4000 developersn fayyadama

Deeggarsa of kennuu fi saffisaa
Yeroo hunda fooyya'iinsa & amaloota haaraa

Ji'a ji'aan

$16/ji'a

Gibira biyya keessaa ykn VAT yoo barbaachisaa ta’e osoo hin dabalatin

 • Google Chrome'f ni argama (browser Chromium irratti hundaa'e hunda kan akka Brave, Edge, fi kkf dabalatee)

 • Firefox'f ni argama

 • Meeshaalee hamma barbaaddan irratti fayyadamaa

 • Ida'amuu Istuudiyoo DivMagic

 • Fooyya'iinsa fi amaloota gara fuula duraa hunda of keessatti qabata

 • Wabii maallaqa deebisuu

Waggaa waggaan

$96/waggaa

Gibira biyya keessaa ykn VAT yoo barbaachisaa ta’e osoo hin dabalatin

 • Qusachuu - Ji'a 6 bilisa

 • Google Chrome'f ni argama (browser Chromium irratti hundaa'e hunda kan akka Brave, Edge, fi kkf dabalatee)

 • Firefox'f ni argama

 • Meeshaalee hamma barbaaddan irratti fayyadamaa

 • Ida'amuu Istuudiyoo DivMagic

 • Fooyya'iinsa fi amaloota gara fuula duraa hunda of keessatti qabata

 • Wabii maallaqa deebisuu

🎁

Hir'ina Daangeffame !!!

Kaffaltii Yeroo Tokko

Irra caalaa jaallatama
$300
$200

Gibira biyya keessaa ykn VAT yoo barbaachisaa ta’e osoo hin dabalatin

 • Umurii Jireenyaa Argachuu

 • Google Chrome'f ni argama (browser Chromium irratti hundaa'e hunda kan akka Brave, Edge, fi kkf dabalatee)

 • Firefox'f ni argama

 • Meeshaalee hamma barbaaddan irratti fayyadamaa

 • Ida'amuu Istuudiyoo DivMagic

 • Fooyya'iinsa fi amaloota gara fuula duraa hunda of keessatti qabata

 • Wabii maallaqa deebisuu

Gaaffiiwwan Irra Deddeebiin Gaafataman

DivMagic maal hojjeta?

DivMagic elementoota weeb salphaatti akka waraabdu, jijjiirtu fi itti fayyadamtu si dandeessisa. Meeshaa baay'ee fayyadamuu danda'u kan HTML fi CSS gara bifa hedduutti jijjiirudha, Inline CSS, External CSS, Local CSS, fi Tailwind CSS dabalatee.

Elementii kamiyyuu marsariitii kamiyyuu irraa akka qaama irra deebi'amee fayyadamuu danda'utti waraabuu fi kallattiin gara koodii keetti maxxansuu dandeessa.

Akkamitti itti fayyadama?

Jalqaba, dheerina DivMagic fe'i. Gara marsariitii kamiyyuu deemuun mallattoo dheerina jedhu cuqaasaa. Sana booda, elementii kamiyyuu fuula irratti fili. Koodiin - bifa filatteen - waraabamee pirojektii kee keessatti maxxansuuf qophaa'a.

Akkaataa itti hojjetu ilaaluuf viidiyoo demo ilaaluu dandeessu

Browseroonni deeggaraman maali?

Eksteenshinii Chrome fi Firefox argachuu dandeessu.

Eksteenshiniin Chrome kun biraawzaroota Chromium irratti hundaa'an hunda kan akka Brave fi Edge irratti hojjeta.

Imaammanni deebisuu maali?

Yoo DivMagic irratti hin quufne, erga bitattan guyyoota 30 keessatti email nuuf ergaa maallaqa keessan ni deebifna, gaaffiin hin gaafatamin.

support@divmagic.com

Akkamittan maallaqa maallaqaan bitamuu koo fooyyessuu danda'a?

Gara poortala maamilaa deemuun maallaqa galchuu keessan fooyyessuu dandeessu.
Poortaala Maamiltootaa

Marsariitii hunda irratti ni hojjetaa?

Eeyyee. Elementii kamiyyuu marsariitii kamirraayyuu ni waraaba, gara bifa filatteetti ni jijjiira. Qaamolee iframe tiin eegaman illee waraabuu dandeessa.

Website isin waraabdan framework kamiinuu ijaaramuu danda'a, DivMagic hunda isaanii irratti ni hojjeta.

Yeroo baay'ee kan hin argamne ta'us, elementoonni tokko tokko guutummaatti waraabuu dhiisuu danda'u - yoo isin mudatan, maaloo nuuf gabaasaa.

Yoo elementiin sirritti waraabamuu baatellee, ammas koodii waraabame akka ka'umsaatti fayyadamuu fi jijjiirama itti gochuu dandeessa.

Jijjiirraan Tailwind CSS marsariitii hunda irratti ni hojjetaa?

Eeyyee. Website isin waraabdan framework kamiinuu ijaaramuu danda'a, DivMagic hunda isaanii irratti ni hojjeta.

Marsariitichi Tailwind CSS tiin ijaaramuu hin barbaachisu, DivMagic CSS gara Tailwind CSS tti siif jijjiira.

Daangeffamni isaa maali?

Daangeffamni guddaan marsariitiiwwan agarsiisa qabiyyee fuula fooyyessuuf JaavaScript fayyadamanidha. Haala akkasii keessatti koodii waraabame sirrii ta’uu dhiisuu danda’a. Yoo elementii akkasii argattan nuuf gabaasaa.

Yoo elementiin sirritti waraabamuu baatellee, ammas koodii waraabame akka ka'umsaatti fayyadamuu fi jijjiirama itti gochuu dandeessa.

DivMagic yeroo meeqa update ta'a?

DivMagic yeroo hunda kan fooyya'udha. Yeroo hunda wantoota haaraa itti dabaluu fi kanneen jiran fooyyessaa jirra.

Torban 1-2tti update tokko gadhiifna. Tarree fooyya'iinsa hundaaf Changelog keenya ilaalaa.

Jijjiirama galmee

Yeroo ammaa hordofuu barbaadduu?
Tarree email DivMagic irratti hirmaadhaa!

Waa'ee oduu, wantoota haaraa fi kanneen biroo beekuuf jalqaba ta'i!

Yeroo barbaaddetti unsubscribe gochuu. Spam hin qabu.

DivMagic - Copy design from any website | Product Hunt

© 2024 DivMagic, Inc. Mirgi Qopheessaa Seeraan Kan Eegame.