divmagic DivMagic

Dizaayinii marsariitii kamirraayyuu waraabuu

Eksteenshinii biraawzari kan koodii elementii marsariitii kamiyyuu cuqaasuu tokkoon akka waraabdu si dandeessisu

Kan itti fayyadamu

Ethan GloverJeff WilliamsMichael HoffmanWill BowmanBrianKurt Lekanger

+ misoomsitoota biroo dhibbaan lakkaa'aman!

Kan itti fayyadaman developers at

Yeroo guddina kee haalaan hir'isi

Saffisaa fi Salphaa

Akkaataa Cuqaasuu Tokkoon Waraabbii

Kana booda waa'ee dizaayinii yaaduudhaan yeroo hin gubinaa.

Waan hunda cuqaasuu tokkoon sekondii keessatti waraabi. Marsariitiiwwan guutuu ta'an illee.

Tailwind CSS

Qaama kamiyyuu gara Tailwind CSS tti jijjiiri

Kutaa kamiyyuu akka qaama Tailwind CSS tti waraabde argachuu dandeessa (yoo marsariitiin Tailwind CSS hin fayyadamnellee) .

React/JSX jedhu

Qaama kamiyyuu gara JSX tti jijjiiri

Kutaa kamiyyuu akka qaama React/JSX tti waraabde argachuu dandeessa

Koodii elementii kamiyyuu marsariitii kamiyyuu irratti argadhu

Koodii HTML/CSS elementii kamiyyuu marsariitii kamiyyuu irratti argachuu dandeessu.

Cuqaasuu tokkoon koodii elementii kamiyyuu marsariitii kamiyyuu irratti waraabuu dandeessa.

Akkasumas yoo barbaadde cuqaasuu tokkoon fuula guutuu waraabuu dandeessa.

Media Query Deeggarsa (Deebii kan kennu) .

Gaaffii miidiyaa elementii waraabaa jirtu waraabuu dandeessa.

Kunis akkaataan waraabame deebii akka kennu taasisa.

CSS gara Tailwind CSS tti jijjiiri

Koodii CSS kamiyyuu gara Tailwind CSS tti jijjiiruu dandeessa.

Weebsaayitiin ati irraa waraabdu Tailwind CSS fayyadamuu hin barbaachisu.

DivMagic koodii CSS kamiyyuu gara Tailwind CSS (halluu illee!) ni jijjiira .

Koodii karaa iframes waraabuu

Koodii iframes irraa waraabuu dandeessu.

Weebsaayitoonni tokko tokko qabiyyee akka isin hin waraabneef iframes keessa kaa'u. DivMagic koodii waraabuu danda'a yoo ta'ellee iframes.

DevTools Ida'amuu

DivMagic sirriitti meeshaalee guddina biraawzari keetii irraa fayyadami

Humna DivMagic osoo gonkumaa eksteenshinii hin mul'isin argachuu dandeessa

Qaamolee weebii gara qaamolee irra deebi'amee fayyadamuu danda'anitti jijjiiri fi qabachuu, kuni hundi osoo konsolii guddiftuu kee keessa turuu.

Qaama kamiyyuu gara React/JSX tti jijjiiri

Qaama kamiyyuu gara JSX tti jijjiiruu dandeessa.

Kutaa kamiyyuu akka qaama React/JSX tti waraabde argachuu dandeessa. Koodii sakatta'uun hin barbaachisu.

Yoo marsariitichi React hin fayyadamnellee.

DivMagic Studio Ida'amuu

Qabeentaa waraabame gara DivMagic Studio tti erguu dandeessa.

Kunis elementii gulaaluu fi jijjiirama salphaatti akka gootu si dandeessisa.

Qaamolee kee DivMagic Studio keessatti saaguu fi yeroo barbaaddetti daawwachuu dandeessa.

Developers
fi
designers
biratti
kan
jaallatamu

Gatii baasuu

Marsariitii hunda irratti hojjeta

Chrome fi Firefox'f ni argama

Imaammata deebisuu guutuu
Developers +1000n kan fayyadamu
Deeggarsa of kennuu fi saffisaa
Yeroo hunda fooyya'iinsa & amaloota haaraa

Ji'a ji'aan

$16/ji'a

Gibira biyya keessaa ykn VAT yoo barbaachisaa ta’e osoo hin dabalatin

 • Google Chrome'f ni argama (browser Chromium irratti hundaa'e hunda kan akka Brave, Edge, fi kkf dabalatee)

 • Firefox'f ni argama

 • Meeshaalee hamma barbaaddan irratti fayyadamaa

 • Fooyya'iinsa fi amaloota gara fuula duraa hunda of keessatti qabata

 • Wabii maallaqa deebisuu

Waggaa waggaan

$96/waggaa

Gibira biyya keessaa ykn VAT yoo barbaachisaa ta’e osoo hin dabalatin

 • Qusachuu - Ji'a 6 bilisa

 • Google Chrome'f ni argama (browser Chromium irratti hundaa'e hunda kan akka Brave, Edge, fi kkf dabalatee)

 • Firefox'f ni argama

 • Meeshaalee hamma barbaaddan irratti fayyadamaa

 • Fooyya'iinsa fi amaloota gara fuula duraa hunda of keessatti qabata

 • Wabii maallaqa deebisuu

🎁 Hir'ina Daangeffame

Kaffaltii Yeroo Tokko

Irra caalaa jaallatama
$300
$200

Gibira biyya keessaa ykn VAT yoo barbaachisaa ta’e osoo hin dabalatin

 • Umurii Jireenyaa Argachuu

 • Google Chrome'f ni argama (browser Chromium irratti hundaa'e hunda kan akka Brave, Edge, fi kkf dabalatee)

 • Firefox'f ni argama

 • Meeshaalee hamma barbaaddan irratti fayyadamaa

 • Fooyya'iinsa fi amaloota gara fuula duraa hunda of keessatti qabata

 • Wabii maallaqa deebisuu

Gaaffiiwwan Irra Deddeebiin Gaafataman

DivMagic maal hojjeta?

DivMagic elementoota weeb salphaatti akka waraabdu, jijjiirtu fi itti fayyadamtu si dandeessisa. Meeshaa baay'ee fayyadamuu danda'u kan HTML fi CSS gara bifa hedduutti jijjiirudha, Inline CSS, External CSS, Local CSS, fi Tailwind CSS dabalatee.

Elementii kamiyyuu marsariitii kamiyyuu irraa akka qaama irra deebi'amee fayyadamuu danda'utti waraabuu fi kallattiin gara koodii keetti maxxansuu dandeessa.

Akkamitti itti fayyadama?

Jalqaba, dheerina DivMagic fe'i. Gara marsariitii kamiyyuu deemuun mallattoo dheerina jedhu cuqaasaa. Sana booda, elementii kamiyyuu fuula irratti fili. Koodiin - bifa filatteen - waraabamee pirojektii kee keessatti maxxansuuf qophaa'a.

Akkaataa itti hojjetu ilaaluuf viidiyoo demo ilaaluu dandeessu

Browseroonni deeggaraman maali?

Eksteenshinii Chrome fi Firefox argachuu dandeessu.

Eksteenshiniin Chrome kun biraawzaroota Chromium irratti hundaa'an hunda kan akka Brave fi Edge irratti hojjeta.

Imaammanni deebisuu maali?

Yoo DivMagic irratti hin quufne, erga bitattan guyyoota 30 keessatti email nuuf ergaa maallaqa keessan ni deebifna, gaaffiin hin gaafatamin.

support@divmagic.com

Akkamittan maallaqa maallaqaan bitamuu koo fooyyessuu danda'a?

Gara poortala maamilaa deemuun maallaqa galchuu keessan fooyyessuu dandeessu.
Poortaala Maamiltootaa

Marsariitii hunda irratti ni hojjetaa?

Eeyyee. Elementii kamiyyuu marsariitii kamirraayyuu ni waraaba, gara bifa filatteetti ni jijjiira. Qaamolee iframe tiin eegaman illee waraabuu dandeessa.

Website isin waraabdan framework kamiinuu ijaaramuu danda'a, DivMagic hunda isaanii irratti ni hojjeta.

Yeroo baay'ee kan hin argamne ta'us, elementoonni tokko tokko guutummaatti waraabuu dhiisuu danda'u - yoo isin mudatan, maaloo nuuf gabaasaa.

Yoo elementiin sirritti waraabamuu baatellee, ammas koodii waraabame akka ka'umsaatti fayyadamuu fi jijjiirama itti gochuu dandeessa.

Jijjiirraan Tailwind CSS marsariitii hunda irratti ni hojjetaa?

Eeyyee. Website isin waraabdan framework kamiinuu ijaaramuu danda'a, DivMagic hunda isaanii irratti ni hojjeta.

Marsariitichi Tailwind CSS tiin ijaaramuu hin barbaachisu, DivMagic CSS gara Tailwind CSS tti siif jijjiira.

Daangeffamni isaa maali?

Daangeffamni guddaan marsariitiiwwan agarsiisa qabiyyee fuula fooyyessuuf JaavaScript fayyadamanidha. Haala akkasii keessatti koodii waraabame sirrii ta’uu dhiisuu danda’a. Yoo elementii akkasii argattan nuuf gabaasaa.

Yoo elementiin sirritti waraabamuu baatellee, ammas koodii waraabame akka ka'umsaatti fayyadamuu fi jijjiirama itti gochuu dandeessa.

DivMagic yeroo meeqa update ta'a?

DivMagic yeroo hunda kan fooyya'udha. Yeroo hunda wantoota haaraa itti dabaluu fi kanneen jiran fooyyessaa jirra.

Torban 1-2tti update tokko gadhiifna. Tarree fooyya'iinsa hundaaf Changelog keenya ilaalaa.

Jijjiirama galmee

Yeroo ammaa hordofuu barbaadduu?
Tarree email DivMagic irratti hirmaadhaa!

Waa'ee oduu, wantoota haaraa fi kanneen biroo beekuuf jalqaba ta'i!

Yeroo barbaaddetti unsubscribe gochuu. Spam hin qabu.

DivMagic - Copy design from any website | Product Hunt

© 2023 DivMagic, Inc. Mirgi Qopheessaa Seeraan Kan Eegame.