Jijjiirama galmee

Dabalataa fi fooyya'iinsa haaraa DivMagic irratti goone hunda

July 14, 2024

Fooyya'iinsa fi Sirreeffama Dogoggoraa

Dabalata amala Fuula Guutuu Waraabi
Yeroo Waraabbii Fuula Guutuu Qaama fi Akkaataa kam waraabuu akka barbaaddu filachuu dandeessa
July 14, 2024Loojikii Waraabbii Fooyyeffame
Koodiin waraabame caalaatti sirrii fi qulqulluu ta'a

Sirreeffama Dogoggoraa


Dogoggora bakka qaamolee tokko tokko mana kitaabaa qaamolee keessatti dhabaman sirreeffame

Caamsaa 14, 2024

UI Haaraa, Fooyya'iinsa fi Sirreeffama Dogoggoraa

UI haaraa dheerinaaf
UI eksteenshinichaa fayyadamtootaaf mijataa akka ta'uuf haaromsineerra.

Amalli Fuula Guutuu Waraabbii dabalameera
Amma fuula guutuu cuqaasuu tokkoon waraabuu dandeessa
Ebla 8, 2024
Meeshaa haaraa gara sanduuqa meeshaatti dabalameera: Meeshaa Fakkii Iskiriinii
Amma suuraa marsariitii kamiyyuu fudhachuun kallattiin buufachuu dandeessu
Ebla 8, 2024

Sirreeffama Dogoggoraa


Dogoggora bakka durtii tokko tokko mana kitaabaa qaama keessatti sirritti hin mul'anne sirreesse

Ebla 16, 2024

Fooyya'iinsa fi Sirreeffama Dogoggoraa

Dhaloota durtii qaamolee qusataman fooyyesse. Qaamonni tokko tokko durtii sirritti agarsiisaa hin turre.

Bakka qaree Qaama Saagi hin hojjennetti dogongora sirreesse.

Akkuma amaloonni dabalataa itti dabalaman, dheerinni kun suuta jechuu akka danda'u ni beekna. Raawwii hojii ekisteenshinichaa fooyyessuuf hojjechaa jirra.

Ebla 8, 2024

Amala Haaraa fi Fooyya'iinsa

Version kun amala haaraa of keessatti qabata: Durargii Mana Kitaabaa Qaamolee keessatti

Amma durtii qaamolee kee saagaman Mana Kitaabaa Qaamolee keessatti arguu dandeessa.
Akkasumas kallattiin dheerina irraa gara daashboordii keessanii deemuun ni danda'ama.

Ebla 8, 2024

Fooyya'iinsa


Raawwii hojii ekisteenshinii fooyyesse

Amajjii 31, 2024

Amala Haaraa

Vershiniin kun amala haaraa of keessaa qaba: Mana Kitaabaa Qaamolee

Amma qaamolee waraabaman kee gara Mana Kitaabaa Qaamoleetti saaguu dandeessa. Kunis yeroo barbaaddetti qaamolee kee qusataman akka argattu si dandeessisa.
Akkasumas, hidhaa Istuudiyoo qooduudhaan qaamolee kee namoota biroof qooduun ni danda'ama.

Akkasumas qaamolee kee gara DivMagic Studio kallattiin Mana Kitaabaa Qaamolee irraa erguu dandeessa.Amajjii 31, 2024

Amajjii 15, 2024

Amaloota Haaraa fi Fooyya'iinsa

Version kun amaloota haaraa sadii of keessaa qaba: Meeshaa Haaraa Sanduuqa Meeshaalee, Filannoo Waraabbii Haaraa fi Haalata Gulaalaa Ofiin Xumuruu

Meeshaa Thrash kan Sanduuqa Meeshaalee
Thras Tool elementoota marsariitii irraa dhoksuuf ykn haquuf si dandeessisa.

Filannoowwan Waraabbii Haaraa
Amma HTML fi CSS addaan waraabuu dandeessa.
Akkasumas koodii HTML fi CSS waraabame amaloota HTML jalqabaa, gitaalee fi ID waliin argachuu dandeessa.

Haalata Gulaalaatiif Ofiin Guutuu
Ofiin Xumuruu amaloota fi gatiiwwan CSS baay'ee beekamoo ta'an yeroo barreessitu yaada ni kenna.

Fooyya'iinsa

 • Filannoo Koodii gara DivMagic Studio kallattiin Filannoo Waraabbii irraa Erguu dabalameera
 • Koodii fooyya'iinsa akkaataa fooyya'e guddina oomishaa hir'isuuf
 • Deebiin akkaataa waraabamee fooyya'e

Amajjii 2, 2024

Amala Haaraa

Meeshaa haaraa gara sanduuqa meeshaatti dabalameera: Filataa Halluu

Amma halluuwwan marsariitii kamirraayyuu koppii gochuun kallattiin pirojektoota keessan keessatti fayyadamuu dandeessu
Ammaaf kun kan argamu Chrome extension qofa keessatti. Amala kana dheerina Firefox irrattis dabaluu irratti hojjechaa jirra.

Fulbaana 26, 2024

Fooyya'iinsa fi Sirreeffama Dogoggoraa

Fooyya'iinsa

 • Koodii fooyya'iinsa akkaataa fooyya'e guddina oomishaa hir'isuuf
 • Deebiin akkaataa waraabamee fooyya'e

Sirreeffama Dogoggoraa

 • Dogoggora bakka akkaataan CSS tokko tokko sirritti hin waraabamne sirreeffame
 • Dogoggora bakka akkaataan waraabame deebii hin kennine yoo elementiin iframe irraa waraabame sirreeffame
 • Warri dogoggoraa fi dhimma gabaasaa jirtan hundi galatoomaa! Yeroo gabaabaa keessatti sirreessuuf hojjechaa jirra.

Fulbaana 24, 2024

Amaloota Haaraa fi Fooyya'iinsa

Yoo dheerinni sun ofumaan fooyya'ee booda deebii hin kennine, maaloo dheerina sana Chrome Web Store ykn Firefox Add-ons irraa haqi fi irra deebi'ii fe'i.

Vershiniin kun amaloota haaraa hedduu of keessaa qaba: Sanduuqa Meeshaa, Gulaalaa Kallatti, Fuula Filannoo, Sajoo Yaadannoo

Sanduuqa meeshaalee meeshaalee guddina weebsaayitiidhaaf isin barbaachisan hunda bakka tokkotti ni hammata. Waraabbii Qubee, Filataa Halluu, Ilaaltuu Giriidii, Sirreessaa fi kkf.

Gulaalaa Kallattiin qaama waraabame kallattiin biraawzari keessatti akka gulaaltu siif hayyama. Jijjiirama elementii irratti gochuu fi jijjiirama kallattiin arguu dandeessa.

Fuulli Filannoo qindaa'inoota dheerina akka dhuunfattu si dandeessisa. Sajoo durtii jijjiiruu fi filannoowwan kee saaguu dandeessa.

Menuun Yaada DivMagic kallattiin menu cuqaasuu mirgaa irraa akka argattu si dandeessisa. Qaamolee waraabuu ykn sanduuqa meeshaa kallattiin sajoo yaadannoo irraa eegaluu dandeessa.

Sanduuqa Meeshaalee
Sanduuqa meeshaa Haalata Sakatta'uu, Waraabbii Qubee fi Ilaaltuu Giriidii of keessatti qabata. Fuulduratti meeshaalee dabalataa gara saanduqa meeshaalee sanaatti dabaluuf jirra.Sanduuqa Meeshaalee

Gulaalaa Kallattiin
Gulaalaa Kallattiin qaama waraabame kallattiin biraawzari keessatti akka gulaaltu siif hayyama. Jijjiirama elementii irratti gochuu fi jijjiirama kallattiin arguu dandeessa. Kunis jijjiirama elementii waraabame irratti gochuun salphisa.Gulaalaa Kallattiin

Fuula Filannoo
Fuulli Filannoo qindaa'inoota dheerina akka dhuunfattu si dandeessisa. Sajoo durtii jijjiiruu fi filannoowwan kee saaguu dandeessa.Fuula Filannoo

Menuu Yaadannoo
Menuun Yaada DivMagic kallattiin menu cuqaasuu mirgaa irraa akka argattu si dandeessisa. Yeroo ammaa kana filannoo lama qaba: Qaama Waraabbii fi Sanduuqa Meeshaa Jalqabuu.Menuu Yaadannoo

Muddee 20, 2023

Amaloota Haaraa fi Fooyya'iinsa fi Sirreeffama Dogoggoraa

Vershiniin kun qaaqa too'annoo haaromfame Haalata Waraabbii of keessatti qabata

Amma hammangaa bal'ina yeroo elementii waraabdu waraabuu barbaaddu filachuu dandeessa.

Qabxii waraabame irratti to'annoo dabalataa siif kennuudhaaf filannoowwan dabalataa Haalata Waraabbii irratti dabaluuf jirra.Muddee 20, 2023

Fooyya'iinsa

 • Saffisa jijjiirraa fooyya'e
 • Koodii fooyya'iinsa akkaataa fooyya'e guddina oomishaa hir'isuuf
 • Deebiin akkaataa waraabamee fooyya'e

Sirreeffama Dogoggoraa

 • Dogoggora bakka amaloonni CSS hin barbaachifne firii keessatti hammataman sirreesse
 • Bakka DivMagic panel marsariitiiwwan tokko tokko irratti hin mul'annetti dogongora sirreesse
Warri dogoggoraa fi dhimma gabaasaa jirtan hundi galatoomaa! Yeroo gabaabaa keessatti sirreessuuf hojjechaa jirra.

Muddee 2, 2023

Fooyya'iinsa fi Sirreeffama Dogoggoraa

Version kun fooyya'iinsa deebii akkaataa waraabamee of keessatti qabata.

Akkasumas guddina oomishaa hir'isuuf koodii fooyya'iinsa akkaataa irratti fooyya'iinsa gooneerra.

Fooyya'iinsa

 • Jijjiirraa Webflow fooyya'e
 • Koodii fooyya'iinsa akkaataa fooyya'e guddina oomishaa hir'isuuf
 • Deebiin akkaataa waraabamee fooyya'e

Sirreeffama Dogoggoraa

 • Dogoggora bakka amaloonni CSS hin barbaachifne firii keessatti hammataman sirreesse
Warri dogoggoraa fi dhimma gabaasaa jirtan hundi galatoomaa! Yeroo gabaabaa keessatti sirreessuuf hojjechaa jirra.

Adoolessa 15, 2023

Amaloota Haaraa fi Fooyya'iinsa fi Sirreeffama Dogoggoraa

Version kun amala haaraa of keessaa qaba: Gara DivMagic Studio tti erguu

Amma elementii waraabame gara DivMagic Studio tti erguu dandeessa. Kunis elementii gulaaluu fi jijjiirama DivMagic Studio keessatti akka gootu si dandeessisa.Fooyya'iinsa

 • Deebiin akkaataa waraabamee fooyya'e
 • Koodii fooyya'iinsa akkaataa fooyya'e guddina oomishaa hir'isuuf

Sirreeffama Dogoggoraa

 • Dogoggora bakka amaloonni CSS hin barbaachifne firii keessatti hammataman sirreesse

Adoolessa 4, 2023

Amaloota Haaraa fi Fooyya'iinsa fi Sirreeffama Dogoggoraa

Version kun amala haaraa of keessaa qaba: Auto Hide Popup

Yeroo qindaa'inoota ka'aa irraa Ofumaan Dhoksuu Poup dandeessiftu, yeroo hantuutee kee ka'aa irraa fagaattu, ka'umsi dheerina ofumaan ni bada.

Kunis harkaan cuqaasuun ka'aa cufuu waan hin barbaachifneef elementoota waraabuu saffisaa taasisa.
Ofiin Dhoksuu PopupAdoolessa 4, 2023
Vershiniin kun jijjiirama bakka qindaa'inootaas of keessatti qabata. Akkaataan Qaamaa fi Akkaataa gara Too'ataa Waraabbii socho'eera.
Adoolessa 4, 2023Adoolessa 4, 2023

Akkasumas filannoo Halluu Duubbee Adda baasuu haqneerra. Amma durtiidhaan dandeessifama.

Fooyya'iinsa

 • Deebiin akkaataa waraabamee fooyya'e
 • Koodii fooyya'iinsa akkaataa fooyya'e guddina oomishaa hir'isuuf
 • Caancaloota banaa hedduu qabachuuf walitti makamuu DevTools fooyya'e

Sirreeffama Dogoggoraa

 • Bakka filannoowwan sirritti hin qusatamnetti dogongora sirreesse

Waxabajjii 20, 2023

Amaloota Haaraa fi Fooyya'iinsa fi Sirreeffama Dogoggoraa

Version kun amala haaraa of keessaa qaba: Media Query CSS.

Amma gaaffii miidiyaa elementii waraabaa jirtu waraabuu dandeessa. Kunis akkaataan waraabame deebii akka kennu taasisa.
Odeeffannoo bal'aa argachuuf, maaloo sanada Media Query CSS irratti argamu ilaalaa. Media Query

Version kun jijjiirama haaraas of keessaa qaba. Qabduu Fuula Guutuu Copy jedhu haqameera. Ammas qaama guutuu filachuudhaan fuula guutuu waraabuu dandeessa.
Waxabajjii 20, 2023Waxabajjii 20, 2023

Fooyya'iinsa

 • Akkaataa hin barbaachifne haquuf waraabbii akkaataa irratti fooyya'iinsa godhame
 • Koodii fooyya'iinsa akkaataa fooyya'e guddina oomishaa hir'isuuf
 • Akkaataawwan saffisaan waraabuuf walitti makamuu DevTools fooyya'e

Sirreeffama Dogoggoraa

 • Rakkoowwan waraabbii elementii absoluutii fi firaakshinii wajjin walqabatan sirreeffame

Waxabajjii 12, 2023

Amaloota Haaraa fi Fooyya'iinsa fi Sirreeffama Dogoggoraa

Version kun amaloota haaraa lama of keessaa qaba: Haalata Waraabbii fi filannoo Qaama Warra/Mucaa

Haalli Waraabbii hammangaa bal'ina yeroo elementii waraabdu argattu sirreessuuf si dandeessisa.
Maaloo waa'ee Haalata Waraabbii odeeffannoo dabalataaf galmee ilaali. Haala Waraabbii

Filannoon Qaama Warra/Mucaa elementoota warraa fi mucaa elementii waraabaa jirtu gidduutti akka jijjiirtu si taasisa.
Waxabajjii 12, 2023

Fooyya'iinsa

 • Koodii fooyya'iinsa akkaataa fooyya'e guddina oomishaa hir'isuuf
 • Uwwisa gita Tailwind CSS fooyya'e
 • Deebiin akkaataa waraabamee fooyya'e
 • Koodii fooyya'iinsa akkaataa fooyya'e guddina oomishaa hir'isuuf

Sirreeffama Dogoggoraa

 • Shallaggii iddoo elementii keessatti dogongora sirreesse
 • Shallaggii hammangaa elementii keessatti dogongora sirreesse

Adoolessa 20, 2023

Amala Haaraa fi Sirreeffama Dogoggoraa

DivMagic DevTools gadhiifameera! Amma DivMagic kallattiin DevTools irraa osoo dheerina hin jalqabin fayyadamuu dandeessa.

Qaamolee kallattiin DevTools irraa waraabuu dandeessa.

Qabeentaa tokko sakatta'uudhaan filadhuutii gara DivMagic DevTools Panel deemii, Waraabi cuqaasi elementiin ni waraabama.

Odeeffannoo dabalataaf, maaloo galmee waa'ee DivMagic DevTools ilaali.
DivMagic DevTools Galmee
Hayyama Fooyyessi
DevTools dabaluudhaan, hayyama dheerina haaromsineerra. Kunis dheerinni kun marsariitiiwwan ati daawwattu hunda irratti fi caancaloota hedduu irratti paanaalii DevTools haala walxaxaa ta'een akka dabalu hayyama.

⚠️ Yaadannoo
Yeroo gara version kanaatti haaromsan, Chrome fi Firefox akeekkachiisa dheerinni kun 'daataa keessan hunda marsariitiiwwan daawwattan irratti dubbisuu fi jijjiiruu danda'a' jedhu agarsiisu. Jechoonni kun kan nama sodaachisan ta'us, akka armaan gadii isin mirkaneessina:

Deetaa Xiqqaa Argachuu: Tajaajila DivMagic siif kennuudhaaf deetaa xiqqaa barbaachisu qofa arganna.

Nageenya Deetaa: Deetaan eksteenshinichaan argamu hundi maashinii naannoo kee irratti hafee gara sarvaroota alaa kamiyyuu hin ergamu. Elementiiwwan ati waraabdu meeshaa kee irratti kan uumaman yoo ta'u gara sarvarii kamiyyuu hin ergaman.

Icciitii Dura: Iccitii fi nageenya keessan eeguuf waadaa seennee jirra. Bal'ina isaaf, Imaammata Dhuunfaa keenya ilaaluu dandeessu.

Hubannoo fi amantaa keessan ni dinqisiifanna. Yaaddoo ykn gaaffii yoo qabaattan garee deeggarsa keenyaa bilisaan qunnamaa.
Adoolessa 20, 2023

Sirreeffama Dogoggoraa

 • Bakka qindaa'inoota jijjiirraa hin qusatamnetti dogongora sirreesse

July 31, 2023. Biyya isaa ta'a

Fooyya'iinsa fi Sirreeffama Dogoggoraa

Fooyya'iinsa

 • Waraabbii Haalata Giriidii fooyya'e
 • Uwwisa gita Tailwind CSS fooyya'e
 • Deebii akkaataa waraabamee fooyyesse
 • Koodii fooyya'iinsa akkaataa fooyya'e guddina oomishaa hir'isuuf

Sirreeffama Dogoggoraa

 • Dogoggora waraabbii elementii absoluutii keessatti sirreesse
 • Rakkoo waraabbii jajjaboo duubaa keessatti mul'ate sirreesse

July 20, 2023. Biyya isaa ta'a

Fooyya'iinsa fi Sirreeffama Dogoggoraa

Fooyya'iinsa

 • Koodii fooyya'iinsa akkaataa fooyya'e guddina oomishaa hir'isuuf

Sirreeffama Dogoggoraa

 • Dogoggora adda baasuu duubaa keessatti mul'ate sirreesse

July 18, 2023. Biyya isaa ta'aa jira

Amala Haaraa & Fooyya'iinsa & Sirreeffama Dogoggoraa

Amma duubbee elementii waraabaa jirtu amala Duubbee Adda baasuu haaraatiin adda baasuu dandeessa.

Amalli kun duubbee elementii karaa warraa ni adda baasa. Keessattuu duubbee dukkanaa'aa irratti baay'ee faayidaa qabaata.

Odeeffannoo bal'aa argachuuf, maaloo galmee Detect Background irratti argamu ilaali
Duubbee Adda BaafachuuJuly 18, 2023. Biyya isaa ta'aa jira

Fooyya'iinsa

 • Deebiin qaamolee waraabaman fooyya'e
 • Qaamonni SVG yeroo danda'ametti 'currentColor' fayyadamuuf haaromfame, akka salphaatti akka dhuunfachiisuuf
 • Koodii fooyya'iinsa akkaataa fooyya'e guddina firii CSS hir'isuuf

Sirreeffama Dogoggoraa

 • Shallaggii olka'iinsaa fi bal'ina keessatti dogongora sirreesse

July 12, 2023. Biyya isaa ta'aa jira

Amala Haaraa & Fooyya'iinsa

Amma fuula guutuu amala haaraa Fuula Guutuu Waraabi jedhuun waraabuu dandeessa.

Fuula guutuu akkaataa hunda waliin waraabee gara bifa filannoo keetii ni jijjiira.

Odeeffannoo bal'aa argachuuf, maaloo sanada ilaalaa.
DokumantariiJuly 12, 2023. Biyya isaa ta'aa jira

Fooyya'iinsa

 • Deebiin qaamolee waraabaman fooyya'e
 • Koodii fooyya'iinsa akkaataa fooyya'e guddina firii CSS hir'isuuf

July 3, 2023. Biyya isaa ta'aa jira

Fooyya'iinsa fi Sirreeffama Dogoggoraa

Fooyya'iinsa

 • Waraabbii akkaataa iframe fooyya'e
 • Jijjiirraa daangaa fooyya'e
 • Koodii fooyya'iinsa akkaataa fooyya'e guddina oomishaa hir'isuuf

Sirreeffama Dogoggoraa

 • Jijjiirraa JSX keessatti dogongora sirreesse
 • Shallaggii raadiyaasii daangaa keessatti dogongora sirreesse

Juunii 25, 2023

Fooyya'iinsa fi Sirreeffama Dogoggoraa

Fooyya'iinsa

 • Jijjiirraa daangaa fooyya'e
 • Loojikii guddina qubee haaromfame
 • Koodii fooyya'iinsa akkaataa fooyya'e guddina oomishaa hir'isuuf

Sirreeffama Dogoggoraa

 • Dogoggora padding fi margin conversion keessatti mul'ate sirreesse

Juunii 12, 2023

Fooyya'iinsa fi Sirreeffama Dogoggoraa

Fooyya'iinsa

 • Koodii fooyya'iinsa akkaataa fooyya'e guddina oomishaa hir'isuuf
 • Jijjiirraa tarree fooyya'e
 • Jijjiirraa gabatee fooyya'e

Sirreeffama Dogoggoraa

 • Jijjiirraa giiridii keessatti dogongora sirreesse

June 6, 2023

Amala Haaraa & Fooyya'iinsa

Amma kan waraabame gara CSS tti jijjiiruu dandeessa. Kun waan baay'ee gaafatame waan ta'eef gadhiisuuf gammachuu guddaatu ​​nutti dhaga'ama!

Kunis pirojektoota keessan irratti salphaatti akka hojjettan isin dandeessisa.

Garaagarummaa Akkaataa Akkaataa gidduu jiruuf, maaloo galmee ilaali
DokumantariiJune 6, 2023

Fooyya'iinsa

 • Koodii fooyya'iinsa akkaataa fooyya'e guddina firii Tailwind CSS hir'isuuf
 • Jijjiirraa tarree fooyya'e
 • Jijjiirraa giiridii fooyya'e

Caamsaa 27, 2023

Fooyya'iinsa fi Sirreeffama Dogoggoraa

Fooyya'iinsa

 • Koodii CSS Tailwind waraabuuf karaa gabaabaa kiiboordii dabalame. Elementii waraabuuf 'D' dhiibuu dandeessa.
 • Jijjiirraa SVG fooyya'e
 • Koodii fooyya'iinsa akkaataa fooyya'e guddina firii Tailwind CSS hir'isuuf

Sirreeffama Dogoggoraa

 • Jijjiirraa JSX keessatti dogongora bakka firii dhangii sirrii hin taane of keessatti hammatu sirreesse
 • Warri dogoggoraa fi dhimma gabaasaa jirtan hundi galatoomaa! Yeroo gabaabaa keessatti sirreessuuf hojjechaa jirra.

Caamsaa 18, 2023

Amala Haaraa & Fooyya'iinsa

Amma HTML waraabame gara JSX tti jijjiiruu dandeessa! Kun waan baay'ee gaafatame waan ta'eef gadhiisuuf gammachuu guddaatu ​​nutti dhaga'ama.

Kunis pirojektoota NextJS ykn React kee irratti salphaatti akka hojjettu si dandeessisa.

Caamsaa 18, 2023

Fooyya'iinsa

 • Koodii fooyya'iinsa akkaataa fooyya'e guddina firii Tailwind CSS hir'isuuf

Caamsaa 14, 2023

Firefox Gadhiifamuu 🦊

DivMagic Firefox irratti gadhiifameera! Amma DivMagic Firefox fi Chrome irratti fayyadamuu dandeessu.

DivMagic for Firefox asii buufachuu dandeessu: Firefox

Caamsaa 12, 2023

Fooyya'iinsa

DivMagic guyyoota 2 darban keessatti yeroo 100 ol fe'ameera! Fedhii fi yaada nuuf kennitaniif galatoomaa.

Vershinii haaraa fooyya'iinsaa fi sirreeffama dogongoraa qabu gadhiisaa jirra.

 • Koodii fooyya'iinsa akkaataa fooyya'e guddina firii Tailwind CSS hir'isuuf
 • Jijjiirraa SVG fooyya'e
 • Deeggarsa daangaa fooyya'e
 • Deeggarsa fakkii duubaa dabalameera
 • Waa'ee iFrames akeekkachiisa dabalameera (Yeroo ammaa DivMagic iFrames irratti hin hojjetu)
 • Bakka halluuwwan duubaa hin hojjetamnetti dogongora sirreesse

Caamsaa 9, 2023

🚀 DivMagic Eebba!

Reefu DivMagic jalqabneerra! DivMagic version jalqabaa amma live ta'ee akka itti fayyadamtaniif qophaa'eera. Yaada keessan ilaaluuf gammachuu guddaatu ​​nutti dhaga'ama!

 • Qabeentaa kamiyyuu gara Tailwind CSS waraabii fi jijjiiri
 • Halluuwwan gara halluuwwan Tailwind CSS tti jijjiirama

© 2024 DivMagic, Inc. Mirgi Qopheessaa Seeraan Kan Eegame.