Background Color: Tailwind CSS.ꯀꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ꯫

ꯃꯇꯃꯒꯥ ꯆꯥꯟꯅꯕꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯄꯥꯝꯕꯤꯕꯔꯥ?
ꯗꯤꯚꯃꯦꯖꯤꯛ ꯏꯃꯦꯜ ꯂꯤꯁ꯭ꯇꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯕꯤꯌꯨ!

ꯄꯥꯎ, ꯑꯅꯧꯕꯥ ꯐꯤꯆꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯩ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯔꯃꯗꯥ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯈꯉꯕꯤꯌꯨ!

ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯠꯇꯗꯥ ꯑꯅꯁꯕꯁ꯭ꯛꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯁ꯭ꯄꯦꯝ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯂꯩꯇꯦ꯫

© 2024 DivMagic, Inc.ꯒꯤ ꯍꯀꯁꯤꯡ ꯉꯥꯛꯂꯤ꯫