divmagic DivMagic

Changelog ti Panagbalbaliw

Amin dagiti kaudian a nainayon ken panagpasayaat nga inaramidmi iti DivMagic

Nobiembre 15, 2023

Baro a Tampok ken Panagpasayaat ken Panagtarimaan ti Bug

Daytoy a bersion ket mangiraman ti baro a tampok: I-export iti DivMagic Studio

Mabalinmo itan nga i-export ti nakopia nga elemento iti DivMagic Studio. Daytoy ket mangipalubos kenka a mang-edit ti elemento ken mangaramid kadagiti panagbalbaliw iti daytoy iti DivMagic Studio.Dagiti Panagpasayaat

 • Napasayaat ti panagsungbat ti nakopia nga estilo
 • Napasayaat ti kodigo ti panagoptimisar ti estilo tapno mapabassit ti kadakkel ti rimmuar

Dagiti Panagtarimaan ti Bug

 • Natarimaan ti bug a sadiay dagiti saan a kasapulan a kababalin ti CSS ket nairaman iti rimmuar

Nobiembre 4, 2023

Baro a Tampok ken Panagpasayaat ken Panagtarimaan ti Bug

Daytoy a bersion ket mangiraman ti baro a tampok: Auto Hide Popup

No i-enable-mo ti Auto Hide Popup manipud kadagiti popup settings, automatiko a mapukaw ti extension popup no iyadayom ti mouse-mo manipud iti popup.

Daytoy ket mangpapartak ti panagkopia kadagiti elemento gapu ta saanmo a kasapulan nga iserran ti popup babaen ti panangi-klik a manual.
Auto nga Ilemmeng ti PopupNobiembre 4, 2023
Daytoy a bersion ket mangiraman pay kadagiti panagbalbaliw para iti lokasion dagiti setting. Dagiti Pormat ti Paset ken Estilo ket nayakar iti Kontrolador ti Kopia.
Nobiembre 4, 2023Nobiembre 4, 2023

Inikkatmi metten ti Detect Background Color a pagpilian. Daytoy ket na-enable babaen ti default ita.

Dagiti Panagpasayaat

 • Napasayaat ti panagsungbat ti nakopia nga estilo
 • Napasayaat ti kodigo ti panagoptimisar ti estilo tapno mapabassit ti kadakkel ti rimmuar
 • Napasayaat ti DevTools a panagtipon tapno mangasikaso kadagiti adu a silulukat a tab

Dagiti Panagtarimaan ti Bug

 • Natarimaan ti bug a sadiay dagiti pagpilian ket saan nga umiso a naidulin

Oktubre 20, 2023

Baro a Tampok ken Panagpasayaat ken Panagtarimaan ti Bug

Daytoy a bersion ket mangiraman ti baro a tampok: Media Query CSS.

Mabalinmo itan a kopiaen ti media query ti elemento a kopiaem. Daytoy ti mamagbalin iti nakopia nga estilo a makasungbat.
Para iti detalyado nga impormasion, pangngaasi a kitaen ti dokumentasion iti Media Query CSS. Media Query

Daytoy a bersion ket mangiraman pay ti baro a panagbalbaliw. Naikkaten ti buton ti Kopia ti Buo a Panid. Mabalinmo pay laeng a kopiaen dagiti naan-anay a panid babaen ti panangpili iti elemento ti bagi.
Oktubre 20, 2023Oktubre 20, 2023

Dagiti Panagpasayaat

 • Naaramid dagiti panagrang-ay iti panagkopia iti estilo tapno maikkat dagiti di kasapulan nga estilo
 • Napasayaat ti kodigo ti panagoptimisar ti estilo tapno mapabassit ti kadakkel ti rimmuar
 • Napasayaat ti DevTools a panagtipon tapno naparpartak a mangkopia kadagiti estilo

Dagiti Panagtarimaan ti Bug

 • Natarimaan dagiti bug a mainaig iti absoluto ken relatibo nga elemento a panagkopia

Oktubre 12, 2023

Baro a Tampok ken Panagpasayaat ken Panagtarimaan ti Bug

Daytoy a bersion ket mangiraman ti dua a baro a tampok: Modo ti Kopia ken panagpili ti Element ti Nagannak/Ubing

Ti Modo ti Kopia ket mangipalubos kenka a mangbalbaliw ti sakop ti detalye a magun-odmo no agkopia ti maysa nga elemento.
Pangngaasi a kitaen ti dokumentasion para iti ad-adu nga impormasion maipapan iti Modo ti Kopia. Modo ti Kopia

Ti panagpili ti Nagannak/Anak nga Element ket palubosannaka nga agsubli iti nagbaetan dagiti nagannak ken anak nga elemento ti elemento a kopiaem.
Oktubre 12, 2023

Dagiti Panagpasayaat

 • Napasayaat ti kodigo ti panagoptimisar ti estilo tapno mapabassit ti kadakkel ti rimmuar
 • Napasayaat ti sakup ti klase ti Tailwind CSS
 • Napasayaat ti panagsungbat ti nakopia nga estilo
 • Napasayaat ti kodigo ti panagoptimisar ti estilo tapno mapabassit ti kadakkel ti rimmuar

Dagiti Panagtarimaan ti Bug

 • Natarimaan ti bug iti panagkalkula ti posision ti elemento
 • Natarimaan ti bug iti panagkalkula ti kadakkel ti elemento

Setiembre 20, 2023

Baro a Tampok ken Bug Fixes

Ti DivMagic DevTools ket nairuar! Mabalinmo itan nga usaren ti DivMagic a direkta manipud iti DevTools a saan nga irugi ti ekstension.

Mabalinmo a kopiaen dagiti elemento a direkta manipud iti DevTools.

Pilien ti maysa nga elemento babaen ti panangsukimat iti daytoy ken mapan iti DivMagic DevTools Panel, i-klik ti Kopia ket makopia ti elemento.

Para iti ad-adu pay nga impormasion, pangngaasi a kitaen ti dokumentasion maipapan ti DivMagic DevTools.
DivMagic DevTools Dokumentasion
Update dagiti Pammalubos
Babaen ti pannakainayon ti DevTools, in-updatemi dagiti pammalubos ti panagpaatiddog. Daytoy ket mangipalubos ti ekstension a manginayon ti DevTools a panel a nasayaat kadagiti amin a website a bisitaem ken iti ballasiw ti adu a tab.

⚠️ Lagipen
No ag-update iti daytoy a bersion, mangiparang ti Chrome ken Firefox iti pakdaar a mangibagbaga a ti extension ket mabalinna a 'basaen ken baliwan amin a datam kadagiti website a bisitaem'. Nupay makapadanag ti sasao, ipasiguradomi kadakayo a:

Minimal Data Access: Magun-odmi laeng ti bare minimum a datos a kasapulan tapno maipaay kenka ti serbisio ti DivMagic.

Seguridad ti Datos: Amin a datos a mastrek ti ekstension ket agtalinaed iti lokal a makinam ken saan a maipatulod iti aniaman nga akinruar a serbidor. Dagiti elemento a kopiaem ket napataud iti device-mo ken saan a maipatulod iti aniaman a server.

Umuna a Kinapribado: Nakumikomkami a mangsalaknib iti kinapribado ken seguridadmo. Para iti ad-adu pay a detalye, mabalinmo a kitaen ti Pagannurotanmi iti Kinapribado.

Apresiarenmi ti pannakaawat ken panagtalekyo. No adda aniaman a pakaseknan wenno saludsodyo, agwayawayakayo a mangdanon iti grupomi a mangsuporta.
Setiembre 20, 2023

Dagiti Panagtarimaan ti Bug

 • Natarimaan ti bug a sadiay dagiti setting ti panagbalbaliw ket saan a naidulin

Hulio 31, 2023

Dagiti Panagpasayaat ken Panagtarimaan ti Bug

Dagiti Panagpasayaat

 • Napasayaat ti panagkopia ti Grid Layout
 • Napasayaat ti sakup ti klase ti Tailwind CSS
 • Napasayaat ti panagsungbat ti nakopia nga estilo
 • Napasayaat ti kodigo ti panagoptimisar ti estilo tapno mapabassit ti kadakkel ti rimmuar

Dagiti Panagtarimaan ti Bug

 • Natarimaan ti bug iti absolute element copying
 • Natarimaan ti bug iti background blur copying

Hulio 20, 2023

Dagiti Panagpasayaat ken Panagtarimaan ti Bug

Dagiti Panagpasayaat

 • Napasayaat ti kodigo ti panagoptimisar ti estilo tapno mapabassit ti kadakkel ti rimmuar

Dagiti Panagtarimaan ti Bug

 • Natarimaan ti bug iti background detection

Hulio 18, 2023

Baro a Tampok & Panagpasayaat & Panagtarimaan ti Bug

Mabalinmo itan a detektaren ti background ti elemento a kopiaem babaen ti baro a Detect Background feature.

Daytoy a tampok ket mangduktal ti likudan ti elemento babaen ti nagannak. Nangnangruna kadagiti nasipnget a background, makagunggona unay dayta.

Para iti detalyado nga impormasion, pangngaasi a kitaen ti dokumentasion iti Detect Background
Detektaren ti BackgroundHulio 18, 2023

Dagiti Panagpasayaat

 • Napasayaat ti panagsungbat dagiti nakopia a paset
 • Napabaro dagiti elemento ti SVG tapno agusar ti 'currentColor' no mabalin tapno nalaklaka a maibagay dagitoy
 • Napasayaat ti kodigo ti panagoptimisar ti estilo tapno mapabassit ti kadakkel ti rimmuar ti CSS

Dagiti Panagtarimaan ti Bug

 • Natarimaan ti bug iti panagkalkula ti kangato ken kalawa

Hulio 12, 2023

Baro a Tampok & Panagpasayaat

Mabalinmo itan a kopiaen dagiti naan-anay a panid babaen ti baro a tampok a Kopiaen ti Naan-anay a Panid.

Kopiaenna ti naan-anay a panid nga addaan amin nga estilo ken pagbalinenna dayta iti pormat a piliem.

Para iti detalyado nga impormasion, pangngaasiyo ta kitaenyo ti dokumentasion.
DokumentasionHulio 12, 2023

Dagiti Panagpasayaat

 • Napasayaat ti panagsungbat dagiti nakopia a paset
 • Napasayaat ti kodigo ti panagoptimisar ti estilo tapno mapabassit ti kadakkel ti rimmuar ti CSS

Hulio 3, 2023

Dagiti Panagpasayaat ken Panagtarimaan ti Bug

Dagiti Panagpasayaat

 • Napasayaat ti panagkopia ti estilo ti iframe
 • Napasayaat ti pannakabalbaliw ti beddeng
 • Napasayaat ti kodigo ti panagoptimisar ti estilo tapno mapabassit ti kadakkel ti rimmuar

Dagiti Panagtarimaan ti Bug

 • Natarimaan ti bug iti panagbalbaliw ti JSX
 • Natarimaan ti bug iti panagkuenta ti radius ti beddeng

Hunio 25, 2023

Dagiti Panagpasayaat ken Panagtarimaan ti Bug

Dagiti Panagpasayaat

 • Napasayaat ti pannakabalbaliw ti beddeng
 • Na-update ti lohika ti kadakkel ti letra
 • Napasayaat ti kodigo ti panagoptimisar ti estilo tapno mapabassit ti kadakkel ti rimmuar

Dagiti Panagtarimaan ti Bug

 • Natarimaan ti bug iti padding ken margin conversion

Hunio 12, 2023

Dagiti Panagpasayaat ken Panagtarimaan ti Bug

Dagiti Panagpasayaat

 • Napasayaat ti kodigo ti panagoptimisar ti estilo tapno mapabassit ti kadakkel ti rimmuar
 • Napasayaat ti panagbalbaliw ti listaan
 • Napasayaat ti panagbalbaliw ti lamisaan

Dagiti Panagtarimaan ti Bug

 • Natarimaan ti bug iti panagbalbaliw ti grid

Hunio 6, 2023

Baro a Tampok & Panagpasayaat

Mabalinmo itan a pagbalinen ti nakopia iti CSS. Daytoy ket maysa a kiddaw unay a feature ken maragsakankami a mangiruar iti dayta!

Daytoy ti mangipalubos kenka a nalaka nga agtrabaho kadagiti proyektom.

Para kadagiti panagdumaduma ti nagbaetan dagiti Pormat ti Estilo, pangngaasi a kitaen ti dokumentasion
DokumentasionHunio 6, 2023

Dagiti Panagpasayaat

 • Napasayaat ti kodigo ti panagoptimisar ti estilo tapno mapabassit ti kadakkel ti rimmuar ti Tailwind CSS
 • Napasayaat ti panagbalbaliw ti listaan
 • Napasayaat ti panagbalbaliw ti grid

Mayo 27, 2023

Dagiti Panagpasayaat ken Panagtarimaan ti Bug

Dagiti Panagpasayaat

 • Nainayon ti shortcut ti teklado tapno makopia ti kodigo ti Tailwind CSS. Mabalin nga i-press ti 'D' tapno kopiaen ti elemento.
 • Napasayaat ti panagbalbaliw ti SVG
 • Napasayaat ti kodigo ti panagoptimisar ti estilo tapno mapabassit ti kadakkel ti rimmuar ti Tailwind CSS

Dagiti Panagtarimaan ti Bug

 • Natarimaan ti bug iti panagbalbaliw ti JSX a sadiay ti rimmuar ket mangiraman ti di umiso a kuerdas
 • Pagyamanan kadakayo amin nga ag-report kadagiti bugs ken issues! Agtartrabahokami a mangtarimaan kadagitoy iti kabiitan a panawen.

Mayo 18, 2023

Baro a Tampok & Panagpasayaat

Mabalinmo itan a pagbalinen ti nakopia nga HTML iti JSX! Daytoy ket maysa a kiddaw unay a feature ken maragsakankami a mangiruar iti daytoy.

Daytoy ket mangipalubos kenka nga agtrabaho kadagiti proyektom a NextJS wenno React a nalaka.

Mayo 18, 2023

Dagiti Panagpasayaat

 • Napasayaat ti kodigo ti panagoptimisar ti estilo tapno mapabassit ti kadakkel ti rimmuar ti Tailwind CSS

Mayo 14, 2023

Iruar ti Firefox 🦊

Nairuar ti DivMagic iti Firefox! Mabalinmo itan nga usaren ti DivMagic iti Firefox ken Chrome.

Mabalinmo nga i-download ti DivMagic para iti Firefox ditoy: Firefox

Mayo 12, 2023

Dagiti Panagpasayaat

Nasurok a 100 a daras a nai-install ti DivMagic iti napalabas a 2 nga aldaw! Pagyamanan iti interes ken amin a feedback.

Iruarmi ti baro a bersion nga addaan kadagiti panagpasayaat ken pannakatarimaan ti bug.

 • Napasayaat ti kodigo ti panagoptimisar ti estilo tapno mapabassit ti kadakkel ti rimmuar ti Tailwind CSS
 • Napasayaat ti panagbalbaliw ti SVG
 • Napasayaat ti suporta iti beddeng
 • Nainayon ti suporta ti ladawan ti likudan
 • Nainayon ti pakdaar maipapan iti iFrames (Iti agdama saan nga agtrabaho ti DivMagic iti iFrames)
 • Natarimaan ti bug a sadiay dagiti kolor ti likudan ket saan a naipakat

Mayo 9, 2023

🚀 DivMagic nga Irugi!

Kasla inrugimi laeng ti DivMagic! Ti umuna a bersion ti DivMagic ket sibibiag itan ken nakasaganan nga usarem. Maragsakankami a makakita no ania ti kapanunotam!

 • Kopiaen ken pagbalinen ti ania man nga elemento iti Tailwind CSS
 • Dagiti kolor ket mabaliwan kadagiti kolor ti Tailwind CSS

© 2023 DivMagic, Inc. Amin a karbengan ket naisagana.