ઘટક ફોર્મેટ

HTML અને JSX વચ્ચે DivMagic ના ઘટક ફોર્મેટને બદલો. તમે કૉપિ કરો છો તે કોડ તમે પસંદ કરેલા ફોર્મેટમાં હશે.

આ સેટિંગ CSS પસંદગીને પણ લાગુ પડે છે. જો તમે JSX પસંદ કરો છો, તો CSS કોડ પણ JSX ફોર્મેટમાં હશે.

ડિફૉલ્ટ મૂલ્ય: HTML

divmagic-component-format

HTML અને JSX બંને વિકલ્પો સમાન પરિણામ આપે છે. તફાવત કોડના ફોર્મેટમાં છે.

© 2024 DivMagic, Inc. સર્વાધિકાર સુરક્ષિત.