divmagic DivMagic

ކޮންމެ ވެބްސައިޓަކުންވެސް ޑިޒައިން ކޮޕީކުރުން

އެއްވެސް ވެބްސައިޓެއްގެ އެލިމެންޓެއްގެ ކޯޑް އެއް ކްލިކުން ފަސޭހައިން ކޮޕީ ކުރެވޭނެއެވެ. މިހާރު ޓްރައި ކޮށްލައްވާ!

arrow
Ethan GloverKevin McGrewDaniroBryan BrooksMichael HoffmanVictor RheaBrianKurt Lekanger
+6000 ޑިވެލޮޕަރުން ބޭނުންކުރެއެވެ
އިތުބާރު ކުރެވޭ +7000 ޑިވެލޮޕަރުންނެވެ
divmagic
މެޖިކަލް ބްރައުޒާ އެކްސްޓެންޝަނެއް:
އެތައް ސަތޭކަ ގަޑިއިރެއް ސަލާމަތް ކުރާށެވެ
ކްރޯމް އެންޑް ފަޔަރފޮކްސް ކޮމްޕެޓިބަލް
+1 މިލިއަން އެލިމެންޓްސް ކޮޕީކޮށްފި
އެންމެ އަވަސް ސަޕޯޓެއް
ކުލަ ހޮވުން، ފޮންޓް ކޮޕީކުރުން & އެހެނިހެން އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫލްސް
އަމިއްލަ ކޮމްޕޮނެންޓް ލައިބްރަރީއެއް އުފެއްދުން

+6000 ޑިވެލޮޕަރުން ބޭނުންކުރަނީ:

ކޮންމެ ވެބްސައިޓެއްގައި ވެސް ކޮންމެ އެލިމެންޓެއްގެ ކޯޑް ހޯދާށެވެ

ކޮންމެ އެލިމެންޓެއްގެ އެޗްޓީއެމްއެލް/CSS ކޯޑް ކޮންމެ ވެބްސައިޓަކުން ވެސް ލިބިދާނެ އެވެ.
އެއް ކްލިކުން ކޮންމެ ވެބްސައިޓެއްގައި ވެސް ކޮންމެ އެލިމެންޓެއްގެ ކޯޑް ކޮޕީ ކުރެވޭނެ އެވެ.
އަދި ބޭނުންނަމަ އެއް ކްލިކުން ފުރިހަމަ ޞަފްޙާތައް ކޮޕީ ކުރެވޭނެއެވެ.

Media Query ސަޕޯޓް (ރެސްޕޮންސިވް)

ކޮޕީ ކުރަމުންދާ އެލިމެންޓްގެ މީޑިއާ ކިއުއަރީ ކޮޕީ ކުރެވޭނެއެވެ.

މިއީ ކޮޕީކޮށްފައިވާ ސްޓައިލް ރެސްޕޮންސިވް ވާނެ ކަމެކެވެ.

CSS Tailwind CSS އަށް ބަދަލުކުރުން

ކޮންމެ CSS ކޯޑެއް Tailwind CSS އަށް ބަދަލުކުރެވޭނެއެވެ.

ކޮޕީ ކުރާ ވެބްސައިޓުގައި Tailwind CSS ބޭނުން ކުރަން ނުޖެހެ އެވެ.

ޑިވްމެޖިކް އިން ކޮންމެ CSS ކޯޑެއް Tailwind CSS އަށް ބަދަލުކުރާނެ (ކުލަތަކަށް ވެސް!)

އައިފްރޭމްސް މެދުވެރިކޮށް ކޯޑް ކޮޕީކުރުން

އައިފްރޭމްސް އިން ކޯޑް ކޮޕީ ކުރެވޭނެއެވެ.

ބައެއް ވެބްސައިޓްތަކުން ކޮންޓެންޓް ކޮޕީ ނުކުރުމަށްޓަކައި އައިފްރޭމްސްގައި ޖައްސާފައި ހުރެއެވެ. ޑިވްމެޖިކް އަށް އައިފްރޭމްސް ވިޔަސް ކޯޑް ކޮޕީ ކުރެވޭނެ އެވެ.

DevTools އިންޓަގްރޭޝަން

ބްރައުޒާގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޓޫލްސް އިން ޑިވްމެޖިކް ބޭނުން ކުރާށެވެ

ދުވަހަކުވެސް އެކްސްޓެންޝަން ޕޮޕް އަޕް ނުކޮށް ޑިވްމެޖިކްގެ ޕަވަރ އަށް އެކްސެސް ކުރެވޭނެއެވެ

ވެބް އެލިމެންޓްތައް ރީޔޫޒް ކުރެވޭ ކޮމްޕޯނެންޓްތަކަށް ބަދަލުކޮށް ކެޕްޗާކުރުން، މި ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ކުރާނީ ޑިވެލޮޕަރ ކޮންސޯލްގެ ތެރޭގައި ހުރެގެންނެވެ.

އެއްވެސް ކޮމްޕޮނެންޓެއް React/JSX އަށް ބަދަލުކުރުން

ކޮންމެ ކޮމްޕޮނެންޓެއް JSX އަށް ބަދަލުކުރެވޭނެއެވެ.

React/JSX ކޮމްޕޮނެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ކޮޕީ ކުރާ ކޮންމެ ބައެއް ވެސް ލިބިދާނެ އެވެ. ކޯޑް އިންސްޕެކްޓް ކުރަން ނުޖެހެ އެވެ.

ވެބްސައިޓުގައި React ބޭނުން ނުކުރިޔަސް.

DivMagic Studio އިންޓަގްރޭޝަން

ކޮޕީކޮށްފައިވާ އެލިމެންޓް ޑިވްމެޖިކް ސްޓޫޑިއޯއަށް އެކްސްޕޯޓް ކުރެވޭނެއެވެ.

މިއީ އެލިމެންޓް އެޑިޓްކޮށް ފަސޭހައިން ބަދަލު ގެނެވޭނެ ގޮތެކެވެ.

ޑިވްމެޖިކް ސްޓޫޑިއޯގައި ކޮމްޕޯނެންޓްތައް ސޭވްކޮށް ކޮންމެ ވަގުތަކު ވެސް ޒިޔާރަތް ކުރެވޭނެ އެވެ.

DivMagic Toolbox

ވެބް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ބޭނުންވާނެ ހުރިހާ ޓޫލްއެއް އެއްތަނެއްގައި ހުރެއެވެ.

ވެބްސައިޓްތަކުން ފޮންޓް ކޮޕީކޮށް ސީދާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.ކޮންމެ ވެބްސައިޓަކުން ކުލަތައް ކޮޕީކޮށް ސީދާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ. ކޮންމެ ކުލައެއް ކޮންމެ ފޯމެޓަކަށް ބަދަލުކުރުން. ގްރިޑްސް އިތުރުކުރުން.

އަދި އިތުރަށް...

އަޖައިބު ކުރުވަނިވި ވެބްސައިޓްތައް އަވަހަށް ބިނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ވަސީލަތްތަކެކެވެ

އެންމެ ރަނގަޅު ޑިޒައިން ހޯދާ، އެކަމަށް ގަޑިތަކެއް ހޭދަ ނުކޮށް

އިންސްޕެކްޓަރ

ކޮންމެ ވެބްސައިޓެއްގައި ވެސް ކޮންމެ އެލިމެންޓެއްގެ ކޯޑް ހޯދާށެވެ. ޑިވްމެޖިކް އިން ތިބާގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް އެންމެ ކޮމްޕެކްޓް އަދި ސާފު ކޯޑް ފޯރުކޮށްދެއެވެ.

ކޮންވަރޓަރ

އެއްވެސް ކޮމްޕޮނެންޓެއް ރިއެކްޓް/ޖޭއެސްއެކްސް އަށް ބަދަލުކުރުން. ރިއެކްޓް/ޖޭއެސްއެކްސް ކޮމްޕޮނެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ކޮޕީ ކުރާ ކޮންމެ ބައެއް ވެސް ލިބިދާނެ އެވެ. ވެބްސައިޓުގެ އޮނިގަނޑަށް ބެލުމެއްނެތި.

ޓޭލްވިންޑް ސީއެސްއެސް އެވެ

ސީއެސްއެސް ޓޭލްވިންޑް ސީއެސްއެސް އަށް ބަދަލުކުރުން. ޑިވްމެޖިކް އިން ކޮންމެ ސީއެސްއެސް ކޯޑެއް ވެސް ޓޭލްވިންޑް ސީއެސްއެސް އަށް (ކުލަތަކަށް ވެސް!) ބަދަލު ކުރާނެ އެވެ. ކޮޕީ ކުރާ ވެބްސައިޓުގައި ޓޭލްވިންޑް ސީއެސްއެސް ބޭނުން ކުރަން ނުޖެހެ އެވެ.

އައިފްރޭމް ސަޕޯޓް

iframes އިން ކޯޑް ކޮޕީކުރުން. ބައެއް ވެބްސައިޓްތަކުން ކޮންޓެންޓް ކޮޕީ ނުކުރުމަށްޓަކައި އައިފްރޭމްސްގައި ޖައްސާފައި ހުރެއެވެ. ޑިވްމެޖިކް އަށް އައިފްރޭމްސް ވިޔަސް ކޯޑް ކޮޕީ ކުރެވޭނެ އެވެ.

ރެސްޕޮންސިވް

ކޮޕީ ކުރަމުންދާ އެލިމެންޓް ނުވަތަ ޕޭޖްގެ މީޑިއާ ކިއުއަރީ ކޮޕީ ކުރެވޭނެއެވެ. މިއީ ކޮޕީކޮށްފައިވާ ސްޓައިލް ރެސްޕޮންސިވް ވާނެ ކަމެކެވެ.

ޑެވޮޓޫލްސް އިންޓަގްރޭޝަން

ބްރައުޒާގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޓޫލްސް އިން ޑިވްމެޖިކް ބޭނުން ކުރާށެވެ. ދުވަހަކުވެސް އެކްސްޓެންޝަން ޕޮޕް އަޕް ނުކޮށް ޑިވްމެޖިކްގެ ހުރިހާ ފަންކްޝަނަލިޓީއަކަށް އެކްސެސް ކުރެވޭނެއެވެ.

ސްޓޫޑިއޯ އިންޓަގްރޭޝަން

ކޮޕީކޮށްފައިވާ އެލިމެންޓް ޑިވްމެޖިކް ސްޓޫޑިއޯއަށް އެކްސްޕޯޓް ކުރެވޭނެ - އެ އެލިމެންޓް އެޑިޓްކޮށް ފަސޭހައިން ބަދަލު ގެނައުމަށް ވަރުގަދަ އޮންލައިން އެޑިޓަރެކެވެ.

ފުލް ޕޭޖް ކޮޕީ

އެއް ކްލިކުން ފުރިހަމަ ޞަފްޙާތައް ކޮޕީ ކުރެވޭނެއެވެ.

ވޯޑްޕްރެސް އިންޓަގްރޭޝަން

(އަވަހަށް އަންނަނީ) - ކޮޕީކޮށްފައިވާ އެލިމެންޓް ވޯޑްޕްރެސްއަށް އެކްސްޕޯޓް ކުރެވޭނެއެވެ. މިއީ ވޯޑްޕްރެސް އެޑިޓަރގައި ކޮޕީކޮށްފައިވާ އެލިމެންޓް ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތެކެވެ.

ޓޫލްބޮކްސް އެވެ

ވެބް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ބޭނުންވާނެ ހުރިހާ ޓޫލްއެއް އެއްތަނެއްގައި ހުރެއެވެ. ލައިވް އެޑިޓްސް، ކަލަރ ޕިކަރ، ޑިބަގަރ އަދި އެތައް ކަމެއް.

ފޮންޓް ކޮޕީކުރުން

ވެބްސައިޓްތަކުން ފޮންޓް ކޮޕީކޮށް ސީދާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައި ބޭނުން ކުރެވޭނެ އެވެ.

ކުލަ ހޮވާ އެއްޗެކެވެ

ކޮންމެ ވެބްސައިޓަކުން ވެސް ކުލަތައް ކޮޕީކޮށް ސީދާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައި ބޭނުން ކުރެވޭނެ އެވެ. ކޮންމެ ކުލައެއް ކޮންމެ ފޯމެޓަކަށް ބަދަލުކުރުން.

ޑިވެލޮޕަރުންނާއި
ޑިޒައިނަރުންގެ
ލޯބި

“ހައިރާން ކުރުވަނިވި! މިކަމުގެ ސަބަބުން އަހަރެންގެ އުފެއްދުންތެރިކަން 1000x އިތުރުވިއެވެ. އިންޓަރނެޓްގައި މިހާރު ހުރި ތަކެތީގެ ޓޭލްވިންޑް ކޯޑް ކޮޕީ ކުރަން އެހާ ފަސޭހައެވެ.”

testimonial author
Jeff Williams
ex-AWS Software Development Engineer

ގަބޫލުކުރަން ދަތި ވަރުގެ ބޭނުންތެރި! ޝައްކެއްވެސްނެތްގޮތުގައި މިއީ ވަރަށް ވަގުތު ސަލާމަތް ކުރެވޭ ކަމެއް!”

testimonial author
Kurt Lekanger
journalist, code24

“🛠️ ޑިވްމެޖިކް 👉🏻 ސީދާ ޓޭލްވިންޑް ސީއެސްއެސް (ކުލަތައް ހިމެނޭ) އަށް އެލިމެންޓްތައް ބަދަލުކުރުމަށް ކްރޯމް އެކްސްޓެންޝަނެކެވެ.”

testimonial author
Michael Hoffman
Senior Frontend Developer

ހަމަ އަހަރެން ހޯދަމުން ދިޔަ އެއްޗެއް! އަހަރެން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމެއްގައި ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރުން.”

testimonial author
Will Bowman

ވޯކްސް ގްރޭޓް! އައުޓްޕުޓް ވަރަށް ކުޑަ ކަމުން އަހަރެންގެ ޔޫސް ކޭސްއަށް މޮޑިފައި ކުރަން ވަރަށް ފަސޭހަ!”

Nichole Peterson

ފްރަންޓް-އެންޑް ޑެވް މާސްޓް!! އަހަރެން ވަރަށް ލޯބިވީ ރިއެކްޓް އަދި ޓޭލްވިންޑް އާއި އެކު ސަޅިކޮށް ކުޅޭ ގޮތް. ޔޫއައި އާއި ޔޫއެކްސްގެ ފަސޭހަކަމަކީ އަހަރެންނަށް އެންމެ ކަމުދާ އެއްޗެކެވެ.”

Steven J.

“އަހަރެން ވަރަށް ރެކޮމެންޑް ކުރަން، އެއީ ސިހުރެއް!”

Javier

“މިހާރު އަހަންނަށް ޑިޒައިންތައް ވަގަށް ނެގޭނީ އަދި މާ ފަސޭހައިން! 🤭”

testimonial author
Ethan Glover
Application Engineer

“މޮޅު ޓޫލްއެއް، އެއީ އޭގެ އަގު އޭގެ ޚަރަދަށްވުރެ މާ ބޮޑު އެއްޗެއް.”

testimonial author
Bryan Brooks

ޑިވްމެޖިކް އަކީ ޚަޒާނާއެއް، ފަސޭހައިން ވެބްޕޭޖެއްގެ އެ ބައި ހޯދައިގެން ފުރިހަމައަށް ގެނެސްދިނުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ވަސީލަތެވެ. އެއްފަހަރު ޓްރައިކޮށްލައްވާ، ވަގުތުން ސަލާމަތް ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދު ދުވަސްތަކެއްގެ ތެރޭގައި ތިބާއަށް އަނބުރާ ލިބޭނެއެވެ.”

testimonial author
Victor Rhea

“މޮޅު ޕޭޑް ޓޫލް، ފައިސާގެ އަގުހުރި!”

testimonial author
Daniro

މޮޅު ޓޫލް އަދި ވަރަށް ބޮޑު ވަގުތު ސަލާމަތް ކުރާ އެއްޗެކެވެ. ޑިވެލޮޕަރެއް ނަމަ އަދި ޔޫއައި ޑިޒައިން ހޯދުމަށް އަވަސް ގޮތެއް ބޭނުންވާނަމަ މި ޓޫލަކީ މޮޅު ޓޫލެކެވެ.”

testimonial author
Martin Young

“އަހަރެންގެ ބްރައުޒާގައި ހުރުމުން ސަޅި”

testimonial author
Reza Hartana

“ޑިވެލޮޕް ކުރުމުގައި ގިނަ ވަގުތު ސަލާމަތް ކުރާނެ މޮޅު ވަސީލަތެކެވެ.”

testimonial author
Jackie Chong

މޮޔަ ގޮތަކަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ - ރިއެކްޓް + ޓޭލްވިންޑްސީއެސްއެސް އާއި އެކު ވެސް. ވަރަށް އިންޕްރެސް ވެއްޖެ.”

testimonial author
J L

“އަޖައިބު ކުރުވަނިވި ވަސީލަތެއް! އަހަރެން ވަރަށް ލޯބިވޭ ވަރުގަދަ ބޭނުންތަކާއި ފަސޭހަކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރާތީއެވެ. ޑިވެލޮޕަރެއްނަމަ ދެފަހަރު ނުވިސްނާ އެކަން ލިބޭނެކަން ޔަގީންކޮށްލާށެވެ.

testimonial author
Giuliani Prosecutor

“ފެންޓަސްޓިކް ޓޫލްއެކެވެ. ޓޭލްވިންޑް ކޮމްޕޯނެންޓްތަކާ ޖޯޑުކޮށްގެން، ފަސޭހައިން އަމިއްލައަށް ގަޑިތައް ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ ފުރަތަމަ 30 މިނިޓްގެ ތެރޭގައި. ގާތްގަނޑަކަށް ވަގުތުން އަމިއްލައަށް ފައިސާ ދައްކައެވެ.”

testimonial author
Brendan OC

“އަޅުގަނޑު މީގެ ކުރިން މިފަދަ 3 އަށް ވުރެ ގިނަ ޓޫލް ޓެސްޓް ކޮށްފައި ވާނެ - ޑިވްމެޖިކް އަކީ ފަސޭހައިން ކޮލިޓީގެ ގޮތުން އެންމެ މަތީ އެއް ޓޫލް، ދުރުމިނުން.

testimonial author
John Techozens

“އަޖައިބު ކުރުވަނިވި ޓޫލް، ވެބްސައިޓްތައް ބިލްޑް ކުރާނަމަ އެނގޭނެ މިއީ ނޯ ބްރޭނަރ އެއް. ސޭވްޑް ޓަންސް އޮފް ގަޑި ޓެމްޕްލެޓްސް އާއި މެސިންގ އާއި ސީއެސްއެސް މޮޑިފައި ކުރުން.”

testimonial author
Kevin McGrew

ސުޕަރ ހެލްޕްފުލް އެޑޮން! ފުލް ޕްރޮޑަކްޓަށް ފައިސާ ދެއްކީ އެއީ އަހަރެންގެ ވަގުތާއި ބުރަ މަސައްކަތް ސަލާމަތްވާތީއެވެ.

Torra Laq

މައިންޑް ބްލޯއިންގ ޓޫލް. ޑިވެލޮޕަރުންނަށް ވަރަށް ވަރަށް އެހީތެރިވެދޭ ޓޫލެކެވެ”

testimonial author
Talha Tonmoy

އަގު ކަނޑައެޅުން

ކޮންމެ ވެބްސައިޓެއްގައިވެސް މަސައްކަތް ކުރެއެވެ

ކްރޯމް އަދި ފަޔަރފޮކްސް އަށް ވެސް ލިބެން ހުރެއެވެ

ފުލް ރިފަންޑް ޕޮލިސީ

ކޮންސްޓަންޓް އަޕްޑޭޓްސް & އާ ފީޗާސް

ޚާއްޞަ އަދި އަވަސް ސަޕޯޓެއް

+7000 ޑިވެލޮޕަރުން ބޭނުންކުރެއެވެ

"ގާތްގަނޑަކަށް ވަގުތުން އަމިއްލައަށް ފައިސާ ދައްކައެވެ"

ބްރެންޑަން - ޑިވްމެޖިކް ޔޫޒަރ

ވަގުތާއި ފައިސާ ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ލިބިގެންދެއެވެ

 • މުޅި އުމުރަށް ލިބޭނެ ގޮތް
 • ގޫގުލް ކްރޯމް އަށް ލިބެން ހުރެއެވެ
 • ކްރޯމިއަމް އަށް ބިނާކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ބްރައުޒާތަކެކެވެ
 • ފަޔަރފޮކްސް އަށް ލިބެން ހުރެއެވެ
 • 2 ޑިވައިސްއެއްގައި ބޭނުންކުރުން
 • ޑިވްމެޖިކް ސްޓޫޑިއޯ އިންޓަގްރޭޝަން
 • ކުރިއަށް އޮތް ހުރިހާ އަޕްޑޭޓްތަކެއް ހިމެނެއެވެ
 • އެންމެ އަވަސް ސަޕޯޓެއް
 • އަންލިމިޓެޑް ޔޫސޭޖް
 • މަނީ-ބެކް ގެރެންޓީ
🎁 145 ޑޮލަރު ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ - ލިމިޓެޑް މުއްދަތަކަށް ޑިސްކައުންޓް
$345
$200
އެއްފަހަރު ފައިސާ ދެއްކުން - އެއްފަހަރު ފައިސާ ދެއްކުން، އަބަދަށްޓަކައި ބޭނުންކުރުން
ގެޓް ނޯ

މަހުން މަހަށް

$16/މަސް

ޑިވްމެޖިކްގެ ހުރިހާ ފީޗާސްތަކެއް ހިމެނެއެވެ
ކޮންމެ ވަގުތަކުވެސް ކެންސަލް ކުރާށެވެ

އަހަރަކު އެއްފަހަރު

$96/އަހަރު

ޑިވްމެޖިކްގެ ހުރިހާ ފީޗާސްތަކެއް ހިމެނެއެވެ
ކޮންމެ ވަގުތަކުވެސް ކެންސަލް ކުރާށެވެ

"ކްލައިންޓުން އަބަދުވެސް އަންނަނީ އެމީހުންނަށް ކަމުދާ ޑިޒައިންއަކާއެކު ކަމަށާއި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފަސޭހައިން ޑިވްމެޖިކް އިން ކޮޕީ ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. ކަނޑައެޅިގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ އިދާރާއަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ވަސީލަތެއް. އަހަރެމެންނަށް ސަލާމަތްކޮށްދިނީ ގުނާ ނުލެވޭ ވަރުގެ ގަޑިއެއް!"

އެންޑްރޫ - ޑިވްމެޖިކް ޔޫޒަރ އެންޑް އެޖެންސީ އޯނަރ

ތިމާގެ ޓީމުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ލިބިގެންދެއެވެ

 • ބޭނުންވާ ގޮތަށް ޓީމް މެމްބަރުން އެނބުރުވުން
 • ކޮންމެ ވަގުތަކުވެސް ކެންސަލް ކުރާށެވެ
 • ޓީމް ކޮމްޕޮނެންޓް ލައިބްރަރީ
 • ޓީމް ސްޓޫޑިއޯ އިންޓަގްރޭޝަން (އަވަހަށް އަންނަނީ)

ޓީމް ޕްލޭން

$20/މަސް

ޓީމް މެމްބަރަކަށް
ޓީމް ޕްލޭން ހޯދުން

ގިނައިން ކުރެވޭ ސުވާލުތައް

ޑިވްމެޖިކް އިން ކުރަނީ ކޮންކަމެއް ހެއްޔެވެ؟

ޑިވްމެޖިކް މެދުވެރިކޮށް ވެބް އެލިމެންޓްތައް ކޮޕީކޮށް، ކޮންވަރޓްކޮށް، އަދި ފަސޭހައިން ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ. އެއީ އެޗްޓީއެމްއެލް އާއި CSS އިންލައިން CSS، އެކްސްޓަރނަލް CSS، ލޯކަލް CSS، އަދި Tailwind CSS ފަދަ ބައެއް ފޯމެޓްތަކަށް ބަދަލުކޮށްދޭ ވަރސައިޓަލް ޓޫލެކެވެ.

ކޮންމެ ވެބްސައިޓަކުން ވެސް ކޮންމެ އެލިމެންޓެއް ވެސް ރީޔޫޒް ކުރެވޭ ކޮމްޕޮނެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ކޮޕީކޮށް ސީދާ ތިމާގެ ކޯޑްބޭސްއަށް ޕޭސްޓް ކުރެވޭނެ އެވެ.

ބޭނުން ކުރާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

ފުރަތަމަ ޑިވްމެޖިކް އެކްސްޓެންޝަން އިންސްޓޯލް ކުރާށެވެ. ކޮންމެ ވެބްސައިޓަކަށް ވަދެ އެކްސްޓެންޝަން އައިކޮން އަށް ކްލިކް ކުރާށެވެ. ދެން، ޞަފްޙާގައިވާ ކޮންމެ އުނިއިތުރެއް ހޮވާށެވެ. އެ ކޯޑް - ތިބާ ހޮވާ ފޯމެޓުގައި - ކޮޕީކޮށް ތިބާގެ ޕްރޮޖެކްޓަށް ޕޭސްޓް ކުރަން ތައްޔާރަށް ހުންނާނެއެވެ.

އެކަން ކުރާ ގޮތް ބަލާލުމަށް ޑެމޯ ވީޑިއޯ ބަލާލެވޭނެ އެވެ

ސަޕޯޓް ކުރެވޭ ބްރައުޒާތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟

ކްރޯމް އަދި ފަޔަރފޮކްސް އަށް އެކްސްޓެންޝަން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ކްރޯމް އެކްސްޓެންޝަން މަސައްކަތް ކުރަނީ ބްރޭވް އަދި އެޖް ފަދަ ކްރޯމިއަމް އަށް ބިނާކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ބްރައުޒާތަކެއްގަ އެވެ.

ރިފަންޑް ޕޮލިސީ އަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

ޑިވްމެޖިކް އާއި މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ ގަތްތާ 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އީމެއިލް ފޮނުއްވައިގެން ފައިސާ އަނބުރާ ދެއްވާނަން، އެއްވެސް ސުވާލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

support@divmagic.com

އަހަރެންގެ ސަބްސްކްރިޕްޝަން ބަދަލުކުރާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

ކަސްޓަމަރ ޕޯޓަލް އަށް ގޮސް ސަބްސްކްރިޕްޝަން ބަދަލު ކުރެވޭނެ އެވެ.
ކަސްޓަމަރ ޕޯޓަލް

ހުރިހާ ވެބްސައިޓެއްގައި ވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ ހެއްޔެވެ؟

އާނ. އެއީ ކޮންމެ ވެބްސައިޓަކުން ވެސް ކޮންމެ އެލިމެންޓެއް ކޮޕީކޮށް، ތިބާ އިޚްތިޔާރުކުރާ ފޯމެޓަކަށް ބަދަލުކޮށްދޭނެ އެއްޗެކެވެ. އަދި އައިފްރޭމް އިން ރައްކާތެރިކޮށްފައިވާ އުފެއްދުންތައް ވެސް ކޮޕީ ކުރެވިދާނެ އެވެ.

ކޮޕީ ކުރަމުންދާ ވެބްސައިޓަކީ ކޮންމެ ފްރޭމްވޯކެއް ވެސް ބިލްޑް ކުރެވޭނެ ވެބްސައިޓެއް ކަމަށާއި، އެ ހުރިހާ ކަމެއްގައި ވެސް ޑިވްމެޖިކް އިން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

މަދުން ނަމަވެސް، ވަކި އުފެއްދުންތަކެއް ފުރިހަމައަށް ކޮޕީ ނުކުރެވިދާނެ - އެއްވެސް އެއްޗެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެކަންކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރިޕޯޓް ކުރައްވާށެވެ.

އެލިމެންޓް ރަނގަޅަށް ކޮޕީ ނުކުރެވުނު ނަމަވެސް، ކޮޕީ ކުރެވިފައިވާ ކޯޑް ފެށޭ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް، އެއަށް ބަދަލު ގެނެވޭނެއެވެ.

Tailwind CSS ކޮންވާޝަން ހުރިހާ ވެބްސައިޓްތަކެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަނީ ހެއްޔެވެ؟

އާނ. ކޮޕީ ކުރަމުންދާ ވެބްސައިޓަކީ ކޮންމެ ފްރޭމްވޯކެއް ވެސް ބިލްޑް ކުރެވޭނެ ވެބްސައިޓެއް ކަމަށާއި، އެ ހުރިހާ ކަމެއްގައި ވެސް ޑިވްމެޖިކް އިން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ވެބްސައިޓް Tailwind CSS އިން ބިލްޑް ކުރަން ނުޖެހޭނެ، ޑިވްމެޖިކް އިން ތިބާއަށްޓަކައި CSS Tailwind CSS އަށް ބަދަލުކޮށްދޭނެ އެވެ.

ލިމިޓެޝަންތަކަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟

އެންމެ ބޮޑު ލިމިޓެޝަނަކީ ޕޭޖް ކޮންޓެންޓް ޑިސްޕްލޭ ބަދަލުކުރުމަށް ޖާވާސްކްރިޕްޓް ބޭނުންކުރާ ވެބްސައިޓްތަކެވެ. މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ކޮޕީކޮށްފައިވާ ކޯޑް ރަނގަޅު ނުވެދާނެއެވެ. މިފަދަ އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ފެނިއްޖެނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރިޕޯޓް ކުރައްވާށެވެ.

އެލިމެންޓް ރަނގަޅަށް ކޮޕީ ނުކުރެވުނު ނަމަވެސް، ކޮޕީ ކުރެވިފައިވާ ކޯޑް ފެށޭ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް، އެއަށް ބަދަލު ގެނެވޭނެއެވެ.

ޑިވްމެޖިކް އަށް އަޕްޑޭޓެއް ލިބެނީ ކިހާ ގިނައިން ހެއްޔެވެ؟

ޑިވްމެޖިކް ގަވާއިދުން އަޕްޑޭޓް ކުރެވެ އެވެ. އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ މެދުނުކެނޑި އާ ފީޗާސްތައް އިތުރުކޮށް، މިހާރު ހުރި ފީޗާސްތައް ރަނގަޅު ކުރަމުން.

އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ 1-2 ހަފްތާއަކުން އަޕްޑޭޓެއް ނެރެމެވެ. ހުރިހާ އަޕްޑޭޓްތަކެއްގެ ލިސްޓަކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޗޭންޖްލޮގް ބައްލަވާށެވެ.

ޗޭންޖްލޮގް

ޑިވްމެޖިކް ބަންދުކޮށްފިނަމަ އަހަރެންގެ އެއްފަހަރު ޕޭމަންޓް އެކައުންޓަށް ވާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ގަތުމުން ރައްކާތެރިކަން އިހުސާސް ކުރެވޭތޯ ބަލާށެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ގިނަ ދުވަހު ތިބުމަށް ރާވާފައިވީނަމަވެސް، ދުވަހަކުވެސް ޑިވްމެޖިކް ބަންދުވެއްޖެނަމަ، އެއްފަހަރު ފައިސާ ދެއްކި ހުރިހާ ޔޫޒަރުންނަށް އެކްސްޓެންޝަންގެ ކޯޑް ފޮނުވައި، މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް އޮފްލައިންކޮށް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.

ތާރީޚާ އެއްގޮތަށް އުޅެން ބޭނުން ހެއްޔެވެ؟
ޑިވްމެޖިކް އީމެއިލް ލިސްޓުގައި ބައިވެރިވެލައްވާ!

ޚަބަރުތަކާއި، އާ ފީޗާތަކާއި އަދިވެސް އެތައް ކަމެއް އެންމެ ފުރަތަމަ އެނގޭ މީހަކަށް ވާށެވެ!

ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް އަންސަބްސްކްރައިބް ކޮށްލައްވާށެވެ. ސްޕޭމް އެއް ނެތެވެ.

© 2024 ޑިވްމެޖިކް، އިންކް ހުރިހާ ހައްޤުތަކެއް ލިބިގެންވެއެވެ.