ޖޭއެސްއެކްސް އިން އެޗްޓީއެމްއެލް ކޮންވަރޓަރ

ޖޭއެސްއެކްސް އެޗްޓީއެމްއެލް އަށް ބަދަލުކުރުން

އިންޕުޓް (JSX) - ތިބާގެ JSX މިތަނުގައި ޕޭސްޓް ކުރާށެވެ
ކޮންވާޝަން އަކީ އޮޓޮމެޓިކް އެއްޗެކެވެ
ކޯޑް ޖެނެރޭޓް ކުރެވެނީ ޑިވައިސްގައި ކަމަށާއި އެއްވެސް ސަރވަރަކަށް ނުފޮނުވާ ކަމަށެވެ
އައުޓްޕުޓް (HTML) - ބަދަލުކޮށްފައިވާ HTML އެވެ.

HTML އާއި JSX އަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

HTML އަދި JSX މާނަކުރުމާއި ބޭނުންކުރުން

HTML (ހައިޕަރޓެކްސްޓް މާކަޕް ލެންގުއޭޖް) އަދި JSX (ޖާވާސްކްރިޕްޓް އެކްސްއެމްއެލް) ވެސް ތަމްސީލުކުރަނީ ވެބް ޕޭޖްތަކުގެ ކޮންޓެންޓާއި ސްޓްރަކްޗަރ ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންކުރާ މާކަޕް ސްޓްރަކްޗަރތަކެއް ނަމަވެސް އެއީ ތަފާތު އިކޯސިސްޓަމްތަކަށް ޚިދުމަތްކުރާ ސްޓްރަކްޗަރތަކެކެވެ. HTML އަކީ ވެބް ޕޭޖްތައް އުފެއްދުމުގެ ބިންގާ އަޅާ ބަހެއް ކަމަށާއި، މިއީ CSS އަދި ޖާވާސްކްރިޕްޓް ފަދަ ސަގާފީ ވެބް ޓެކްނޮލޮޖީތަކާއެކު އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ނެތި މަސައްކަތްކުރާ ބަހެއް ކަމަށެވެ.
އަނެއްކޮޅުން، JSX އަކީ ޖާވާސްކްރިޕްޓްގެ ސިންޓެކްސް އެކްސްޓެންޝަނެއް ކަމަށާއި، މިއީ މުހިންމު ގޮތެއްގައި މަޝްހޫރު ފްރަންޓް އެންޑް ލައިބްރަރީއެއް ކަމަށްވާ ރިއެކްޓް އާއި ގުޅިގެން ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ. JSX އިން ޑިވެލޮޕަރުންނަށް ޔޫއައި ކޮމްޕޯނެންޓްތައް ލިޔެވޭނީ HTML އާއި ވަރަށް ވައްތަރު ސިންޓެކްސް އަކުން ނަމަވެސް ސީދާ މާކަޕްގެ ތެރޭގައި ޖާވާސްކްރިޕްޓް ލޮޖިކް ވެސް ހިމަނާލެވިދާނެ އެވެ. JSX ގައި މާކަޕް އަދި ލޮޖިކް އިންޓަގްރޭޓް ކުރުމަކީ React އަށް ބިނާކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަންތަކަށް މާ ސްޓްރީމްލައިންޑް އަދި އެފިޝަންޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ތަޖުރިބާއެއް ލިބިގެންދާ ކަމެކެވެ.

JSX އަށް HTML އަށް ބަދަލުކުރުމާއި ބަދަލުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތްތައް.

ރިއެކްޓް ކޮމްޕޯނެންޓްތައް އަނބުރާ ސްޓޭންޑަރޑް ވެބް ކޮންޓެންޓަށް ބަދަލުކުރަން ނުވަތަ ރިއެކްޓް ކޮމްޕޯނެންޓްތައް ރިއެކްޓް ނޫން މާހައުލުތަކަށް އިންޓަގްރޭޓް ކުރަން ޖެހޭ ޑިވެލޮޕަރުންނަށް JSX އަށް HTML ބަދަލުކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ. ޖާވާސްކްރިޕްޓްގެ އެކްސްޓެންޝަނެއް ކަމަށްވާ JSX ގެ ސަބަބުން ޑިވެލޮޕަރުންނަށް ސީދާ ޖާވާސްކްރިޕްޓްގެ ތެރޭގައި HTML ފަދަ ސިންޓެކްސް ލިޔެވޭނެއެވެ. JSX އިން ރިއެކްޓްގައި ޑައިނަމިކް އަދި ރީޔޫޒް ކުރެވޭ ކޮމްޕޯނެންޓްތައް އުފެއްދުން ފަސޭހަކޮށްދޭއިރު، އޭގެ ސިންޓެކްސް އާއި ސްޓްރަކްޗަރގައި ސަގާފީ HTML އާއި ވަރަށް ބޮޑަށް ތަފާތުވެދާނެއެވެ.
JSX އިން HTML އަށް ބަދަލުކުރުމަށް ޚާއްޞަ ޓޫލަކުން މި ޕްރޮސެސް ފަސޭހަކޮށްދެނީ JSX ކޯޑް އޮޓޮމެޓިކުން ސައްހަ HTML އަށް ބަދަލުކޮށްގެންނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ޖާވާސްކްރިޕްޓް އެކްސްޕްރެޝަންސް، ރިއެކްޓް-ސްޕެސިފިކް އެޓްރިބިއުޓްސް، އަދި ސެލްފް ކްލޯސިންގ ޓެގްސް ފަދަ ތަފާތުތައް ޙައްލުކުރުން ހިމެނެއެވެ. ކޮންވާޝަން އޮޓޮމެޓިކްކޮށް، ޑިވެލޮޕަރުންނަށް ސަގާފީ ވެބް ކޮންޓެކްސްޓްތަކުގައި ރިއެކްޓް ކޮމްޕޯނެންޓްތައް ރަނގަޅަށް އަލުން ބޭނުންކޮށް، އެއްގޮތްކަން ކަށަވަރުކޮށްދީ، ގޯސްތައް ދިމާވުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކުރެވޭނެ އެވެ. މި ޓޫލްގެ ސަބަބުން ވަގުތު ސަލާމަތް ކުރެވޭ ކަމުގެ އިތުރުން ރިއެކްޓް އާއި ސްޓޭންޑަރޑް ވެބް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރެކްޓިސްތަކާ ދެމެދު އޮންނަ ފަރަގު ވެސް ކުޑަވެގެންދެއެވެ.

© 2024 ޑިވްމެޖިކް، އިންކް ހުރިހާ ހައްޤުތަކެއް ލިބިގެންވެއެވެ.