ސީއެސްއެސް އިން ޓޭލްވިންޑްސީއެސްއެސް ކޮންވަރޓަރ

ސީއެސްއެސް ޓޭލްވިންޑްސީއެސްއެސް އަށް ބަދަލުކުރުން

އިންޕުޓް (CSS) - ތިބާގެ CSS މިތަނުގައި ޕޭސްޓް ކުރާށެވެ
ކޮންވާޝަން އަކީ އޮޓޮމެޓިކް އެއްޗެކެވެ
ކޯޑް ޖެނެރޭޓް ކުރެވެނީ ޑިވައިސްގައި ކަމަށާއި އެއްވެސް ސަރވަރަކަށް ނުފޮނުވާ ކަމަށެވެ
އައުޓްޕުޓް (TailwindCSS) - ބަދަލުކޮށްފައިވާ TailwindCSS އެވެ.

CSS އާއި Tailwind CSS އަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

CSS އަދި Tailwind CSS މާނަކުރުމާއި ބޭނުންކުރުން

CSS (ކެސްކޭޑިންގ ސްޓައިލް ޝީޓްސް) އަދި Tailwind CSS ވެސް ވެބް ޕޭޖްތައް ސްޓައިލް ކުރުމުގެ މަޤްޞަދަށް ޚިދުމަތް ކުރާ ނަމަވެސް މި މަސައްކަތަށް އެމީހުން ކުރިމަތިލަނީ ތަފާތު ގޮތަކަށެވެ. CSS އަކީ ވެބް ޕޭޖްތަކުގެ ޕްރެޒެންޓޭޝަން ބަޔާންކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ސްޓޭންޑަރޑް ލޭންއައުޓް، ކުލަ، އަދި ފޮންޓްތައް ހިމެނޭ ބަހެކެވެ. އެއީ HTML އަދި ޖާވާސްކްރިޕްޓް އާއި އެކު އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ނެތި މަސައްކަތްކޮށްގެން ލޮލަށް ފެންނަ ގޮތަށް ޝައުގުވެރިވާ ވެބް ތަޖުރިބާތައް އުފެއްދުމެވެ.
އަނެއްކޮޅުން Tailwind CSS އަކީ ވެބް ޕޭޖްތައް ސްޓައިލް ކުރުމުގެ ޕްރޮސެސް އަވަސް ކުރުމަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ޔުޓިލިޓީ ފަސްޓް CSS ފްރޭމްވޯކެކެވެ. ކަސްޓަމް CSS ލިޔުމުގެ ބަދަލުގައި، ޑިވެލޮޕަރުން ސްޓައިލްތައް އެޕްލައި ކުރުމަށްޓަކައި ސީދާ އެމީހުންގެ HTML ގައި ކުރިން ކަނޑައެޅިފައިވާ ޔުޓިލިޓީ ކްލާސްތައް ބޭނުންކުރެއެވެ. މި އުސޫލުގެ ސަބަބުން CSS އަދި HTML ފައިލްތަކުގެ މެދުގައި ބަދަލުވާން ޖެހޭ މިންވަރު މަދުކޮށް، މާ އެއްގޮތް ޑިޒައިންއެއް ކުރިއެރުވެ، ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަވަސްވެގެންދެއެވެ.

CSS އަށް Tailwind CSS އަށް ބަދަލުކުރުމާއި ބަދަލުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތްތައް.

CSS Tailwind CSS އަށް ބަދަލުކުރުމަކީ އެމީހުންގެ ސްޓައިލިންގ އެޕްރޯޗް ޒަމާނީ ކުރަން ނުވަތަ މިހާރު ހުރި ސްޓައިލްތައް Tailwind CSS އަށް ބިނާކޮށް ޕްރޮޖެކްޓަކަށް އިންޓަގްރޭޓް ކުރަން އުޅޭ ޑިވެލޮޕަރުންނަށް އާންމު މަސައްކަތެކެވެ. CSS އަދި Tailwind CSS ވެސް ވެބް ޕޭޖްތައް ސްޓައިލް ކުރުމަށް އަމާޒު ހިފާފައިވާއިރު، އެމީހުންގެ މެތޮޑޮލޮޖީތަކުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ތަފާތެވެ.
CSS އިން Tailwind CSS އަށް ބަދަލުކުރުމަށް ޚާއްޞަ ޓޫލަކުން ސްޓައިލްތައް އަލުން ލިޔުމުގެ ގިނަ ފަހަރަށް ބުރަ ޕްރޮސެސް ފަސޭހަވެގެންދެއެވެ. މިފަދަ ޓޫލަކުން މިހާރު ހުރި CSS ތަޙުލީލުކޮށް، Tailwind CSS ގެ ކޮންވެންޝަންތަކާއި އެންމެ ރަނގަޅު އުސޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެއާ އެއްވަރުގެ Tailwind CSS ޔުޓިލިޓީ ކްލާސްތަކަށް ތަރުޖަމާކުރެއެވެ. މި ބަދަލު އޮޓޮމެޓިކް ކުރުމުން ޑިވެލޮޕަރުންނަށް ވަގުތު ސަލާމަތްކޮށް، އެއްގޮތްކަން ކަށަވަރުކޮށް، ސްޓައިލިންގައި ގޯސްތަކެއް ދިމާވުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކުރެވޭނެ އެވެ.

© 2024 ޑިވްމެޖިކް، އިންކް ހުރިހާ ހައްޤުތަކެއް ލިބިގެންވެއެވެ.