ޝަރުތުތަކާއި ގަވާއިދުތައް

ޝަރުތުތައް ބަލައިގަތުން

ޑިވްމެޖިކް ބޭނުންކުރުމުން، މި ޝަރުތުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ތަބާވުމަށް އެއްބަސްވެވޭނެއެވެ. މި ޝަރުތުތަކާ އެއްބަސް ނުވާނަމަ އެކްސްޓެންޝަން ބޭނުން ނުކުރައްވާށެވެ.

ލައިސަންސް

މި ޝަރުތުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް، އަމިއްލަ އަދި ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމުގައި އެކްސްޓެންޝަން ބޭނުންކުރުމުގެ ލިމިޓެޑް، ނޮން އެކްސްކްލޫސިވް، ނޮން ޓްރާންސްފާ ލައިސަންސް ޑިވްމެޖިކް އިން ދެއެވެ. އެކްސްޓެންޝަން އަލުން ބަހާ ނުވަތަ އަލުން ނުވިއްކާށެވެ. އެކްސްޓެންޝަން ރިވަރސް އިންޖިނިއަރ ކުރަން މަސައްކަތް ނުކުރާށެވެ.

ފިކުރީ މުދަލެވެ

ޑިވްމެޖިކް އާއި އޭގެ ކޮންޓެންޓް، އެކްސްޓެންޝަން، ޑިޒައިން، އަދި ކޯޑް ހިމެނޭ ގޮތަށް ކޮޕީރައިޓް، ޓްރޭޑްމާކް އަދި އެހެނިހެން ފިކުރީ މުދަލުގެ ގާނޫނުތަކުން ރައްކާތެރިކޮށްފައިވެ އެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިން ލިޔުމުން ލިބިފައިވާ ރުހުމާ ނުލައި ޑިވްމެޖިކްގެ އެއްވެސް ބައެއް ކޮޕީކޮށް، ރިޕްރޮޑަކްޓްކޮށް، ޑިސްޓްރިބިއުޓްކޮށް، ނުވަތަ ބަދަލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ޑިވްމެޖިކް އަކީ Tailwind ލެބްސް އިންކްގެ ރަސްމީ އުފެއްދުމެއް ނޫން ކަމަށާއި Tailwindގެ ނަމާއި ލޯގޯތަކަކީ Tailwind ލެބްސް އިންކްގެ ޓްރޭޑްމާކްތަކެއް ކަމަށެވެ.

ޑިވްމެޖިކް އަކީ Tailwind ލެބްސް އިންކް އާއި ގުޅުން ހުރި ނުވަތަ އެންޑޯސްކޮށްފައިވާ އެއްޗެއް ނޫނެވެ.

ލިމިޓެޝަން އޮފް ލައިބިލިޓީ

އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ޑިވްމެޖިކް އިން ތިޔަބޭފުޅާ ބޭނުންކުރުމުން ނުވަތަ އެކްސްޓެންޝަން ބޭނުން ނުކުރުމުން ލިބޭ ސީދާ، ނުސީދާ، އިންސިޑެންޝަލް، ނުވަތަ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ލިބޭ ގެއްލުމެއްގެ ޒިންމާ ޑިވްމެޖިކް ނުނަގާނެއެވެ.

ވެބް އެލިމެންޓްތައް ކޮޕީކުރާއިރު ޑިވްމެޖިކް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުން ކުރާ އަމަލުތަކުގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނީ ހަމައެކަނި ޑިވްމެޖިކް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުން ކަމަށާއި، ޑިޒައިން ވައްކަން ނުވަތަ ކޮޕީރައިޓް އުނިކުރުމުގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް، ދައުވާއެއް ނުވަތަ ތުހުމަތެއް އުފެދިއްޖެނަމަ އެއީ ޔޫޒަރުގެ ޒިންމާއެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އެކްސްޓެންޝަން ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ގާނޫނީ ނުވަތަ މާލީ ނަތީޖާއެއްގެ ޒިންމާ ޑިވްމެޖިކް އިން ނުނަގާނެއެވެ.

ޑިވްމެޖިކް ފޯރުކޮށްދެނީ 'އެގޮތަށް' އަދި 'ލިބޭ ގޮތަށް'، އެއްވެސް ކަހަލަ ވޮރެންޓީއެއް ނެތި، ފާޅުކޮށް ނުވަތަ ދޭހަކޮށް، ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން، ވަކި މަގުސަދެއްގައި ފިޓްވުން، ނުވަތަ ގަވާއިދާ ހިލާފު ނުވާ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. އެކްސްޓެންޝަން މެދުކެނޑުމެއްނެތި، ވަގުތުން، ރައްކާތެރި، ނުވަތަ ގޯހެއް ނެތް ކަމުގެ ޔަގީންކަން ޑިވްމެޖިކް އިން ނުދެއެވެ އެކްސްޓެންޝަން މެދުވެރިކޮށް ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ޑިވްމެޖިކް، އެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންނާއި، މުވައްޒަފުންނާއި، ޕާޓްނަރުންނާއި، އޭޖެންޓުންނާއި، ސަޕްލައި ކުރާ ފަރާތްތަކާއި، ނުވަތަ އެފިލިއޭޓްތަކުން، ނުސީދާ، އިންސިޑެންޝަލް، ހާއްސަ، ނަތީޖާ ނުވަތަ އަދަބުވެރި ގެއްލުމެއްގެ ޒިންމާ ނަގަން ނުޖެހޭނެއެވެ (i) އެކްސްޓެންޝަނަށް އެކްސެސް ނުވަތަ ބޭނުންކުރުމަށް ނުވަތަ ބޭނުންކުރަން ނުކުޅެދުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ އެހެން އިންޓަންޖިބަލް ގެއްލުންތައް؛ (ii) އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރވަރތަކާއި/ނުވަތަ އެތަކެތީގައި ރައްކާކުރެވިފައިވާ އެއްވެސް ޒާތީ މައުލޫމާތެއް ހުއްދަ ނެތި އެކްސެސް ނުވަތަ ބޭނުންކުރުން؛ ނުވަތަ (iii) ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ ކޮޕީރައިޓްސް، ޓްރޭޑްމާކްސް، ނުވަތަ އެނޫންވެސް ފިކުރީ މުދަލުގެ ހައްގުތަކާ ހިލާފުވުން ނުވަތަ އެ ހައްގުތަކާ ހިލާފުވުން. މި އެއްބަސްވުމުން ނުވަތަ މި އެއްބަސްވުމާ ގުޅުންހުރި އެއްވެސް ކަމެއްގައި ޑިވްމެޖިކްގެ ޖުމްލަ ޒިންމާ ލިމިޓްވެފައިވަނީ 100 އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް ނުވަތަ ހިދުމަތަށް ވަނުމަށް ދެއްކި ޖުމްލަ އަދަދަށެވެ. ޑިވްމެޖިކް ބޭނުންކުރާއިރު ފިކުރީ މުދަލުގެ ހުރިހާ ގާނޫނުތަކަށާއި ހައްގުތަކަށް އިހުތިރާމް ކުރުމަކީ ހަމައެކަނި ޔޫޒަރުންގެ ޒިންމާއެކެވެ.

ގަވަރނިންގ ލޯ އެންޑް ޖުރިސްޑިކްޝަން

މި އެއްބަސްވުމަކީ، އެމެރިކާގެ ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތަށް، ޤާނޫނާ ފުށުއަރާ އުޞޫލުތަކަށް ބެލުމެއްނެތި، އެމެރިކާގެ ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތަށް ހިންގާ އެއްބަސްވުމެކެވެ. މި އެއްބަސްވުމާ ގުޅޭ އެއްވެސް ގާނޫނީ ފިޔަވަޅެއް ނުވަތަ ޝަރީއަތެއް ހަމައެކަނި އެމެރިކާގެ ފެޑެރަލް ނުވަތަ ސްޓޭޓް ކޯޓުތަކުގައި ކުރާނެ ކަމަށް އެއްބަސްވެ، އެފަދަ ކޯޓުތަކުގެ އިހްތިސާސާއި ތަނަށް އެއްބަސްވެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

ޝަރުތުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތައް

މި ޝަރުތުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ބަދަލު ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޑިވްމެޖިކްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އެއްވެސް ބަދަލެއް އަންނަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެބްސައިޓުގައި އަޕްޑޭޓް ކުރެވިފައިވާ ޝަރުތުތައް ޝާއިއުކުރުމުންނެވެ. އިތުރުކުރުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ އިސްލާހުކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތައް ގަބޫލުކުރުމެވެ.

© 2024 ޑިވްމެޖިކް، އިންކް ހުރިހާ ހައްޤުތަކެއް ލިބިގެންވެއެވެ.