divmagic DivMagic

Tailwind CSS ކްލާސްތައް

މިތަނުން Tailwind CSSގެ ހުރިހާ ކްލާސްތަކެއްގެ ތަފްސީލާއި، ބަޔާންކުރުމާއި، އެ ކްލާސްތައް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ މިސާލުތައް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ

ތާރީޚާ އެއްގޮތަށް އުޅެން ބޭނުން ހެއްޔެވެ؟
ޑިވްމެޖިކް އީމެއިލް ލިސްޓުގައި ބައިވެރިވެލައްވާ!

ޚަބަރުތަކާއި، އާ ފީޗާތަކާއި އަދިވެސް އެތައް ކަމެއް އެންމެ ފުރަތަމަ އެނގޭ މީހަކަށް ވާށެވެ!

ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް އަންސަބްސްކްރައިބް ކޮށްލައްވާށެވެ. ސްޕޭމް އެއް ނެތެވެ.

© 2024 ޑިވްމެޖިކް، އިންކް ހުރިހާ ހައްޤުތަކެއް ލިބިގެންވެއެވެ.