ޕްރައިވެސީ ޕޮލިސީ

ޑިވްމެޖިކްގައި އަޅުގަނޑުމެން ތިޔަބޭފުޅުންގެ ޕްރައިވެސީއަށް އިޙްތިރާމްކޮށް، ތިޔަބޭފުޅުންގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު ރައްކާތެރިކުރުމަށް ވަޢުދުވަމެވެ. މި ޕްރައިވެސީ ޕޮލިސީގައި އަޅުގަނޑުމެން އެއްކުރާ މައުލޫމާތުގެ ބާވަތްތަކާއި، އެ މައުލޫމާތު ބޭނުންކުރާ ގޮތާއި، ރައްކާތެރިކުރާ ގޮތާއި، ތިޔަބޭފުޅުންގެ މައުލޫމާތާ ގުޅޭގޮތުން ތިޔަބޭފުޅުންގެ ހައްގުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން އެއްކުރާ މަޢުލޫމާތު

އަޅުގަނޑުމެން ތިޔަބޭފުޅުންނާ ބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް އެއް ނުކުރަމެވެ.

ހުރިހާ ކޯޑަކީ ޑިވައިސްގައި ޖެނެރޭޓް ކުރާ ކޯޑެއް ކަމަށާއި، އެއްވެސް ސަރވަރަކަށް ނުފޮނުވާ ކޯޑެއް ކަމަށެވެ.

އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ގުޅާށެވެ

މި ޕްރައިވެސީ ޕޮލިސީއާ ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
team@divmagic.com

ބަދަލުތައް

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ޕްރައިވެސީ ޕޮލިސީ ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން އަޕްޑޭޓް ކުރެވިދާނެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެން އެކަން ކޮށްފިނަމަ، އަޕްޑޭޓް ކުރެވިފައިވާ ޕޮލިސީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިއުކޮށްގެން އެކަން އަންގާނަމެވެ. މި ޕްރައިވެސީ ޕޮލިސީ ވަކިވަކިން ރިވިއު ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ބާރުއަޅަމެވެ.

© 2024 ޑިވްމެޖިކް، އިންކް ހުރިހާ ހައްޤުތަކެއް ލިބިގެންވެއެވެ.