Brian
Brian

ޑިވްމެޖިކްގެ ފައުންޑަރެވެ

ޖުލައި 8، 2023

Tailwind CSS - އެޗްޓީއެމްއެލް ދޫކޮށްނުލާ ޒަމާނީ ވެބްސައިޓްތައް އަވަހަށް ބިނާކުރުން

Image 0

ޒަމާނީ، ޖަވާބުދާރީވާ، އަދި ލޮލަށް ފެންނަ ވެބްސައިޓްތައް ބިނާކުރަން ބޭނުންނަމަ، Tailwind CSS އަކީ ތިބާގެ ގޯ-ޓު ފްރޭމްވޯކެވެ. އެއީ ސަގާފީ CSS އޮތޯރިން ޕްރޮސެސްއަށް އިންގިލާބެއް ގެނެސްދީ، ސީދާ އެޗްޓީއެމްއެލްގައި ކަސްޓަމް އިންޓަފޭސްތައް އުފެއްދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާ ކަމެކެވެ. Tailwind CSS އަކީ ހަފްތާއަކު 5 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ އިންސްޓޯލް ކުރެވޭ އެންމެ މަގުބޫލު އެއް CSS ފްރޭމްވޯކް އެވެ.

ފަސޭހަކަމާއެކު ކޮމްޕްލެކްސް ޑިޒައިންތައް އުފެއްދުން

Image 1

Tailwind CSS އާއެކު ކޮމްޕްލެކްސް ޑިޒައިންތައް އުފެއްދުމަކީ ވައިރޯޅިއަކަށް ވެގެންދެއެވެ. ޔުޓިލިޓީ ކްލާސްތަކާއި ރެސްޕޮންސިވް ޑިޒައިން ޔުޓިލިޓީސް އެއްކޮށްލުމުން، ވެބްސައިޓްގެ ޕާފޯމަންސާއި ބެލެހެއްޓުމަށް ގެއްލުމެއް ނުދީ، ފަސޭހަކަމާއެކު އިންޓްރިކްޓް ލޭއައުޓްތައް ޑިޒައިން ކުރެވޭނެ އެވެ.

ކޮންމެ އެއްޗެއް ބިނާކުރާށެވެ

Image 2

Tailwind CSSގެ ރީތިކަން އޮތީ އޭގެ ވަރސައިޓިލިޓީގައެވެ. ސާދާ ބްލޮގް ޕޭޖަކުން ފެށިގެން ޒަމާނީ އީ-ކޮމާސް ޕްލެޓްފޯމަކަށް ކޮންމެ އެއްޗެއް ވެސް އުފެއްދިދާނެ ކަމަށާއި، މި ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ކުރެވޭނީ ހަމަ އިންޓިއުޓިވް ޔުޓިލިޓީ ކްލާސްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށެވެ.

ތިބާ ޙައްދުވެފައިވަނީ ހަމައެކަނި ތިބާގެ ޚިޔާލުންނެވެ. ވެނީލާ CSS ބޭނުންކުރުމާ އޮތް މައިގަނޑު ތަފާތަކީ ކަސްޓަމް ޑިޒައިންތައް ބިނާކުރެވޭނެ ސްޕީޑެވެ.

ޑިވް، ޑިވް ކްލާސް، ޕީ ކްލާސް ފަދަ އެޗްޓީއެމްއެލް ކޮމްޕޯނެންޓްތަކާއެކު ކަސްޓަމް CSS ކްލާސްތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ސަގާފީ އުސޫލަކީ އަބަދުވެސް އޮޕްޝަނެއް ނަމަވެސް Tailwind CSS އާއި އެކު އަންނަ ސްޕީޑް އިމްޕްރޫވްމަންޓުން ދިރިއުޅުން ފަސޭހަވެގެންދެއެވެ.

އެންމެ ރަނގަޅު އުސޫލުތައް ހަގީގަތުގައި ފައިދާއެއް ނުކުރެއެވެ

Image 3

ސަގާފީ ގޮތުން CSS ލިޔަނީ ގްލޯބަލް ސްޓައިލްތަކުގެ ސެޓެއް ގާއިމްކޮށް، ކޮމްޕޮނެންޓުން ކޮމްޕޮނެންޓަށް ބަލައިގެން ރީފައިންކޮށްގެންނެވެ. މިއީ މަޝްހޫރު ގޮތެއް ނަމަވެސް، މިކަމުގެ ސަބަބުން ބޮޑު، ބެލެހެއްޓުމަށް އުނދަގޫ ކޯޑެއް އުފެދިދާނެ އެވެ.

Tailwind CSS އިން މި ވިސްނުމަށް ގޮންޖަހާއިރު، ޔުޓިލިޓީ ފަސްޓް CSS އިން ލިބޭނީ ސާފު، ބެލެހެއްޓޭނެ ހައްލެއް ކަމަށް ބުނެ އެވެ.

Tailwind CSS އަށް އެންމެ މަގުބޫލު ކޮމްޕޮނެންޓް ލައިބްރަރީ އެވެ

Image 4

daisyUI އަކީ Tailwind CSS އަށް އެންމެ މަގުބޫލު ކޮމްޕޮނެންޓް ލައިބްރަރީ ކަމަށާއި، ޕްރީ ޑިޒައިން ކޮށްފައިވާ 50 އަށް ވުރެ ގިނަ ކޮމްޕޯނެންޓް، 500+ ޔުޓިލިޓީ ކްލާސް، އަދި ގާތްގަނޑަކަށް ނިމުމެއް ނެތް ފުރުސަތުތަކެއް ހުރި ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ. އެއީ އާ ޕްރޮޖެކްޓެއް އުފައްދާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދު އަލުން އީޖާދު ކުރުމުން ސަލާމަތްކޮށްދޭ ކަމެކެވެ.

ކޮންމެ ފަހަރަކު ފުރޮޅު އަލުން އީޖާދު ނުކުރައްވާށެވެ

Image 5

ކޮންމެ އާ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ދިހަވަރަކަށް ކްލާސް ނަން ލިޔުމުގެ ބުރަ ޕްރޮސެސްގައި ވަގުތު ބޭކާރު ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، Tailwind CSS އިން ރަނގަޅަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ، މާނަވީ ޔުޓިލިޓީ ކްލާސް ސެޓެއް ބޭނުން ކުރެވޭނެ އެވެ.

މި ކްލާސްތަކަކީ އަލުން ބޭނުންކުރެވޭ އަދި CSS ކެސްކޭޑާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކުރާ ކްލާސްތަކެއް ކަމުން، ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ވެސް ވަރުގަދަ ބިންގަލެއް ލިބިގެންދެއެވެ.

Tailwind CSS - ޔުޓިލިޓީ ފުރަތަމަ CSS ފްރޭމްވޯކެއް

Image 6

އޭގެ މައިގަނޑުގައި Tailwind CSS އަކީ ޔުޓިލިޓީ ފުރަތަމަ CSS ފްރޭމްވޯކެކެވެ. މާނައަކީ ކޮންމެ ޑިޒައިންއެއް ބިނާކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ލޯ ލެވެލް، ކޮމްޕޯސް ކުރެވޭ ޔުޓިލިޓީ ކްލާސްތައް ފޯރުކޮށްދޭ، ސީދާ އެޗްޓީއެމްއެލް އިންނެވެ. އިތުރަށް ނިމުމެއް ނެތް CSS ފައިލްތަކެއް ނެތް، ހަމައެކަނި ސާދާ އަދި އިންޓިއުޓިވް ކޯޑެވެ.

ސެމެންޓިކް ކްލާސް ނަންތައް ބޭނުންކުރުން

Image 7

ސެމެންޓިކް ކްލާސް ނަންތަކުން ތިބާގެ ކޯޑް ކިޔޭނެ ގޮތް ރަނގަޅުވެ، ވަކި ކްލާހެއްގެ ނަމަށް ބަލާލުމުން ވަކި ކްލާހެއް ކުރާ ކަންތައްތައް ފަސޭހައިން ވިސްނޭނެ އެވެ. މިއީ ޑިވެލޮޕަރުންގެ ތަޖުރިބާ ރަނގަޅު ކުރުމަށް Tailwind CSS އިން ގެންގުޅޭ އެތައް ފީޗާތަކެއްގެ ތެރެއިން އެއް ފީޗާ އެވެ.

ޕިއުރ CSS އެވެ. ފްރޭމްވޯކް އެގްނޮސްޓިކް އެވެ. ކޮންމެ ތަނެއްގައި ވެސް މަސައްކަތް ކުރެއެވެ

Image 8

Tailwind CSS އިން ވަކި އޮނިގަނޑަކަށް ތިބާ ބައިންޑް ނުކުރެއެވެ. އެއީ ހަމައެކަނި ޕިއުރ CSS ކަމުން ކޮންމެ ފްރޭމްވޯކަކާއެކުވެސް، ނުވަތަ އެއްގޮތަކަށްވެސް ފްރޭމްވޯކެއް ނެތިވެސް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ. އެއީ CSS މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ ތަނެއްގައި ވެސް މަސައްކަތް ކުރާ އެއްޗެކެވެ.

Tailwind CSSގެ ފައިދާތައް

Image 9

Tailwind CSS ބޭނުންކުރުމުގެ ފައިދާތަކުގެ ތެރޭގައި އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުވުމާއި، CSS ފައިލް ސައިޒު ކުޑަވުމާއި، ޔުޓިލިޓީ ފަސްޓް މެތޮޑޮލޮޖީގެ ސަބަބުން ޑިވެލޮޕަރުގެ ތަޖުރިބާ އިތުރުވުން ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޖަސްޓް-އިން-ޓައިމް (ޖީއައިޓީ) މޯޑުން ވިލާގަނޑެއް ފަދަ އަވަސް ބިލްޑް ޓައިމްތަކެއް ލިބިގެންދާއިރު، މިއީ ތިބާގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮސެސް އިތުރަށް އަވަސްކޮށްދޭ ކަމެކެވެ.

Tailwind CSS ޕްރައިސިންގ

Image 10

Tailwind CSS އަކީ އޮޕަން ސޯސް ޕްރޮޖެކްޓެއް ކަމުން އޭގެ މާނައަކީ މިއީ މުޅިން ހިލޭ ބޭނުންކުރެވޭނެ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ. މި ހަރަދު އަންނަނީ Tailwind ޔޫއައި މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާ ޔޫއައި ކޮމްޕޯނެންޓްތަކާއި ޓެމްޕްލޭޓް ފަދަ ޕްރީމިއަމް ފީޗާސްތަކަށް އެކްސެސް ކުރަން ބޭނުންވާ ވަގުތުތަކުގަ އެވެ.

އެއީ ޚިޔާލު ތަފާތުވެ، އެއްފަހަރާ ފްލެކްސިބަލް އެއްޗެކެވެ

Image 11

Tailwind CSS އިން ތިބާގެ CSS ސްޓްރަކްޗާ ކުރާނެ ގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން ވަރުގަދަ ޚިޔާލެއް ލިބިގެންދާއިރު، އަދިވެސް އެއީ ކަސްޓަމައިޒޭޝަން އަށް ފުރުސަތު ލިބޭ ވަރަށް ފްލެކްސިބަލް އެއްޗެކެވެ. މި ބެލެންސްގެ ސަބަބުން އެންމެ މުހިންމު ކަންތައްތަކަށް ފޯކަސް ކުރެވޭނެ — ރީތި ޔޫއައިތައް ބިނާކުރުމެވެ.

ޒަމާނީ ސިފަތަކެވެ

Image 12

Tailwind CSS އިން ފްލެކްސްބޮކްސް، ގްރިޑް، އަދި ކަސްޓަމް ޕްރޮޕަޓީސް ފަދަ ޒަމާނީ ފީޗާސްތައް ހިމެނޭތީ، ޒަމާނީ ވެބް އެޕްލިކޭޝަންތައް ތަރައްގީ ކުރުމަށް މިއީ މޮޅު ޗޮއިސްއެކެވެ.

Tailwind CSS ބޭނުންކުރުމަށް ޝަރުޠުތައް

Image 13

Tailwind CSS ބޭނުން ކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން އެޗްޓީއެމްއެލް އާއި CSS އަށް އަސާސީ ވިސްނުމެއް ލިބިފައިވުން މުހިންމެވެ.

Tailwind CSS ބޭނުންކުރާނީ ކޮން އިރަކު

Image 14

Tailwind CSS އަކީ ކުދި ބޮޑު ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ވެބް ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ވެސް އެކަށީގެންވާ އެއްޗެކެވެ. CSS އާއި އެކު ރެސްލިން ކުޅެން ވަރުބަލިވެ، މިއަށްވުރެ ވަރުގަދަ، ޑިވެލޮޕަރުންނާ ރައްޓެހި ހައްލެއް ހޯދަން އުޅޭނަމަ، Tailwind CSS އަކީ ތިބާއަށް ޚާއްސަ އެއްޗެކެވެ.

ކޮމްޕޮނެންޓް ފްރޭމްވޯކްތަކުގެ ތެރެއަށް ނޫން ހެއްޔެވެ؟

Image 15

React ނުވަތަ ވިއު ފަދަ ކޮމްޕޮނެންޓް ފްރޭމްވޯކްތަކުގެ ފޭނެއް ނޫންނަމަ ކަންބޮޑުވުމެއް ނެތެވެ. Tailwind CSS އަކީ ފްރޭމްވޯކް އެގްނޮސްޓިކް CSS އެއް ކަމަށާއި، ޕިއުރ އެޗްޓީއެމްއެލް އަދި ޖާވާސްކްރިޕްޓް އާއި އެކު ބޭނުން ކުރެވޭނެ އެއްޗެކެވެ.

Tailwind CSS އާއި އެހެނިހެން CSS ފްރޭމްވޯކްތަކުގެ އެއްގޮތްކަމާއި ތަފާތުތައް

Image 16

ބޫޓްސްޓްރަޕް އަދި ފައުންޑޭޝަން ފަދަ އެހެން ފްރޭމްވޯކްތަކުން ކުރިން ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ ކޮމްޕޯނެންޓްތައް ލިބޭއިރު، Tailwind CSS އިން އެޗްޓީއެމްއެލް ދޫކޮށް ނުލައި މުޅިން ކަސްޓަމް ޑިޒައިންތައް ބިލްޑް ކުރުމުގެ ވަސީލަތްތައް ލިބިގެންދެއެވެ. ނަމަވެސް ޑެއިޒީޔޫއައި ފަދަ ކޮމްޕޮނެންޓް ލައިބްރަރީތައް އިންޓަގްރޭޓް ކުރުމުން މިހާރު ދެ ދުނިޔޭގެ ވެސް އެންމެ ރަނގަޅު އުފާ ލިބިގެންދާނެ އެވެ.

ޑާކް މޯޑް އެވެ

Image 17

Tailwind CSS އަދި ޑޭޒީޔޫއައިގެ އެންމެ ފަހުގެ އެއް ފީޗާއަކީ ޑާކް މޯޑް ކަމަށާއި، މިއީ ޑާކް ތީމް ވެބްސައިޓްތައް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނެތި އުފެއްދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ ފީޗާއެކެވެ.

ފްލެކްސްބޮކްސް މިސާލު

Image 18

Tailwind CSS ފްލެކްސްބޮކްސް ފަދަ ޒަމާނީ CSS ފީޗާސްތަކާ ރަނގަޅަށް އިންޓަގްރޭޓް ވެއެވެ. މިސާލަކަށް ފްލެކްސް، ޖަސްޓިފައި- ސެންޓަރ، އައިޓަމްސް-ސެންޓަރ ފަދަ ކްލާސްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ރެސްޕޮންސިވް ލޭއައުޓެއް އުފެއްދިދާނެއެވެ.

ޖަސްޓް-އިން-ޓައިމް އެއްކޮށްލުމުން ތަފާތު ޔުޓިލިޓީ ކްލާސް ވެލިއުތައް ފަސޭހައިން ޓްރައިކޮށްލެވޭނެ އެވެ. އެއް ޔުޓިލިޓީ ކްލާސް މަސައްކަތް ނުކުރިނަމަ، ތިމާގެ އެލިމެންޓް ކަސްޓަމައިޒް ކުރުމަށްޓަކައި ފަސޭހައިން ބަދަލުކޮށްލާށެވެ.

ފްލެކްސްބޮކްސް ލޭއައުޓް މިސާލެއް

Image 19

Tailwind CSS ބޭނުންކޮށްގެން ރެސްޕޮންސިވް ނެވިގޭޝަން ބާރެއް ފަދަ ކޮމްޕްލެކްސް ލޭއައުޓްތައް އުފެއްދުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެކެވެ. މިއީ މިސާލެކެވެ.

<nav class="flex items-center justify-between flex-wrap bg-teal-500 p-6">
 <div class="flex items-center flex-shrink-0 text-white mr-6">
  <span class="font-semibold text-xl tracking-tight">Tailwind CSS</span>
 </div>
 <div class="block lg:hidden">
  <button class="flex items-center px-3 py-2 border rounded text-teal-200 border-teal-400 hover:text-white hover:border-white">
   <svg class="fill-current h-3 w-3" viewBox="0 0 20 20"><path d="M0 3h20v2H0V3zm0 6h20v2H0V9zm0 6h20v2H0v15z"></path></svg>
  </button>
 </div>
 <div class="w-full block flex-grow lg:flex lg:items-center lg:w-auto">
  <div class="text-sm lg:flex-grow">
   <a href="#responsive-header" class="block mt-4 lg:inline-block lg:mt-0 text-teal-200 hover:text-white mr-4">Home</a>
   <a href="#responsive-header" class="block mt-4 lg:inline-block lg:mt-0 text-teal-200 hover:text-white mr-4">About</a>
   <a href="#responsive-header" class="block mt-4 lg:inline-block lg:mt-0 text-teal-200 hover:text-white">Contact</a>
  </div>
 </div>
</nav>

ރެޑީ މެއިޑް ކޮމްޕޯނެންޓްސް

Image 20

ޕްރޮޖެކްޓްގައި Tailwind CSS ކޯޑް ބޭނުން ކުރަން ނިންމި ނަމަ ޕްރީމޭޑްގެ ގިނަ ކޮމްޕޯނެންޓްތައް އޮންލައިންކޮށް ހޯދިދާނެ އެވެ. މިއިން ކޮންމެ އެއްޗެއް ކޮޕީކޮށް އަމިއްލަ ވެބްސައިޓަށް ކަސްޓަމައިޒް ކުރެވޭނެއެވެ.

CSS Tailwind CSS އަށް ބަދަލުކުރާނެ ގޮތް

Image 21

CSS Tailwind CSS ކްލާސްތަކަށް ބަދަލުކުރެވޭނެ ގޮތް ހެދުމަކީ ގިނަ ޑިވެލޮޕަރުންނަށް ބޭނުންވާ ކަމެކެވެ. Tailwind CSS އުފެދުމުގެ ކުރިން އިންޓަނެޓްގައި ބިނާކޮށްފައިވާ ގިނަ ވެބްސައިޓްތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. މި ވެބް ޕޭޖްތަކުގައި ސްޓައިލްޝީޓް އާއި އެކު css ބޭނުންކުރާއިރު ވެބް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮފެޝަނަލުން ބޭނުންވަނީ މި ޕޭޖްތައް Tailwind CSS އަށް މައިގްރޭޓް ކުރުމަށެވެ.

ޑިވްމެޖިކް އަކީ ވެބް ޑިވެލޮޕަރާއި ސޮފްޓްވެއާ ޑިވެލޮޕަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އުފައްދާފައިވާ ވެބް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޓޫލެކެވެ. އެއީ ވެނީލާ CSS އިން Tailwind CSS އަށް ކޮންމެ ސްޓައިލެއް ކޮޕީ ކުރެވޭނެ ގޮތެކެވެ. އެއް ކްލިކުން އިންޓަނެޓްގައި ހުންނަ ކޮންމެ ކޮމްޕޮނެންޓެއް Tailwind CSS އަށް ބަދަލުކޮށް، ޕްރޮޖެކްޓްގައި Tailwind ބޭނުންކޮށް، ބޭނުން ގޮތަކަށް ސްޓައިލް ކަސްޓަމައިޒް ކުރެވޭނެ އެވެ.

ޑައިވް ޑީޕް އިން Tailwind CSS ފިލޯސަފީ

Image 22

Tailwind CSSގެ ފަހަތުގައިވާ ފަލްސަފާއަކީ ޔުޓިލިޓީއަށް ފޯކަސް ކުރުމެވެ. މާނައަކީ ކޮމްޕޮނެންޓް ކްލާސްތައް ކުރިން ކަނޑައެޅުމުގެ ބަދަލުގައި Tailwind CSS އިން ލޯ ލެވެލް ޔުޓިލިޓީ ކްލާސްތައް ފޯރުކޮށްދޭއިރު، އެ ކްލާސްތަކުގެ ސަބަބުން އެޗްޓީއެމްއެލް ދޫކޮށް ނުލައި ޔުނިކް ޑިޒައިންތައް ބިނާކުރެވޭނެ އެވެ.

ސަގާފީ CSS އާއި ދުރަށް ދާންވީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟

Image 23

ސަގާފީ CSS ގެ ސަބަބުން އޮވަރރައިޑްސް، ބްލޮޓްޑް ފައިލްސް، އަދި 'ޑިވް ސޫޕް' މާބޮޑަށް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ. Tailwind CSS ފަދަ ޔުޓިލިޓީ ފަސްޓް CSS ފްރޭމްވޯކަކަށް ބަދަލުވުމުން، މި މައްސަލަތަކަށް ލުއި ލިބި، އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ސާފު، ސްޓްރީމްލައިންޑް ކޯޑްބޭސް އެއް ލިބިގެންދެއެވެ.

ޔުޓިލިޓީ ކްލާސްތަކުގެ ބާރު ތަޖުރިބާކުރުން

Image 24

ޔުޓިލިޓީ ކްލާސްތަކުގެ އެހީގައި މުޅި ސްޓައިލްޝީޓްތަކުގައި އެއް ސްޓައިލްތައް ތަކުރާރު ނުކުރެވޭނެ އެވެ. އެއީ "ޑޮން’ޓް ރިޕީޓް ޔޯރސެލްފް" (DRY) ގެ އުސޫލެކެވެ. މި ކްލާސްތަކުގެ ސަބަބުން ގިނަ ވަގުތާއި ބުރަ މަސައްކަތެއް ސަލާމަތްވެ، ވަރަށް ބޮޑަށް ބެލެހެއްޓޭ ކޯޑްބޭސް އެއް ލިބިގެންދެއެވެ.

Tailwind CSS ޑިރެކްޓިވްސް އެކްސްޕްލޯރިންގ

Image 25

Tailwind CSS އިން ތަޢާރަފްކޮށްފައިވަނީ ތިބާގެ ސްޓައިލްޝީޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ މަދު ޑިރެކްޓިވްތަކެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި @apply , @variants , އަދި @screen ހިމެނެއެވެ. މި ޑިރެކްޓިވްތައް ވިސްނައި ބޭނުންކުރުމަކީ Tailwind CSSގެ ތަޖުރިބާ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުކޮށްދޭނެ ކަމެކެވެ. މިކަންކަން Tailwind ކޮންފިގް CSS ފައިލްގައި ބެހެއްޓިދާނެއެވެ. މި އުސޫލު ބޭނުންކޮށްގެން CSS ކްލާސްތައް ލިޔެވިދާނެއެވެ.

ޕްލަގިންސް އާއި އެކު Tailwind CSS އިތުރުކުރުން

Image 26

Tailwind CSS ޕްލަގިންސް އިން އިތުރުކޮށް، އާ ފަންކްޝަނަލިޓީ އިތުރުކޮށް ނުވަތަ މިހާރު ހުރި ފަންކްޝަނަލިޓީ ކަސްޓަމައިޒް ކުރެވިދާނެ އެވެ. ވެބް ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ވަރުގަދަކަމާއި ރީތިކަން އެންމެ ފުރިހަމައަށް ހޯދުމަށް ޕްލަގިންސް ލީވަރ ކުރާނެ ގޮތް ދަސްކުރައްވާށެވެ.

Tailwind CSS ތިބާގެ ވޯކްފްލޯއަށް ހިމަނާށެވެ

Image 27

ވެބްޕެކް ނުވަތަ ޕާސަލް ފަދަ ބިލްޑް ޓޫލްސް ބޭނުން ކުރިޔަސް ނުވަތަ ނެކްސްޓް.ޖޭއެސް ނުވަތަ ގެޓްސްބީ ފަދަ ފްރޭމްވޯކްތަކާ އެކު މަސައްކަތް ކުރިޔަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ވޯކްފްލޯއަށް Tailwind CSS އިންޓަގްރޭޓް ކުރުމަކީ ސީދާ ކަމެކެވެ.

Tailwind CSS އިން އެކްސެސިބިލިޓީ އިތުރުކުރުން

Image 28

Tailwind CSS އިން އެކްސެސިބަލް ޑިޒައިން އަށް ހިތްވަރު ދެނީ އޭގެ ކްލާސްތަކުގައި އޭރިއާ އެޓްރިބިއުޓްތަކުގެ ރޭންޖެއް ހިމަނައިގެންނެވެ. އިތުރަށް އެކްސެސިބަލް އިންޓަފޭސްތައް އުފައްދައި، އެންމެންނަށް ވެސް ޔޫޒަރ އެކްސްޕީރިއަންސް އިތުރުކުރުން.

Tailwind CSS އާއި އެކު ފްލެކްސްބޮކްސް އަދި ގްރިޑްގެ ޕަވަރ ހާރނެސް ކުރާށެވެ

Tailwind CSS އާއި އެކު ފްލެކްސްބޮކްސް އަދި ގްރިޑް ފަދަ ޒަމާނީ CSS ލޭއައުޓް މޮޑިއުލްތައް ލީވަރ ކުރުން. ފްލެކްސިބަލް އަދި ރެސްޕޮންސިވް ގޮތެއްގައި ލޭއައުޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ޔުޓިލިޓީ ކްލާސްތައް ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ދަސްކުރުން.

Tailwind CSS ޕްރޮޖެކްޓްތައް ޑިބަގް ކުރާނެ ގޮތް

Tailwind CSS އިން ސްޓައިލިންގ މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ ހައްލުކުރުމަށް ފަސޭހަކޮށްދޭ ބައެއް ޑިބަގިންގ ޓޫލްސް އާއި ޓެކްނިކްސް ފޯރުކޮށްދެއެވެ. މި ޓޫލްތައް ވިސްނައި، ޑިބަގިންގ ސްކިލްސް އިތުރުކުރުން.

Tailwind CSS އިން ކުލަގަދަ ވެބެއް އުފެއްދުން

Tailwind CSS ގައި ކަސްޓަމައިޒް ކުރެވޭ ކުލަތަކުގެ ފުޅާ ޕެލެޓެއް އެކުލެވިގެންވެ އެވެ. މި ކުލަތައް ބޭނުންކޮށް ކަސްޓަމައިޒްކޮށް ދިރުމާއި ލޮލަށް ފެންނަ ޑިޒައިންތައް އުފެއްދުމަށް ދަސްކޮށްލައްވާށެވެ.

Tailwind CSSގެ ޖީއައިޓީ މޯޑާއެކު ފަސްޓަރ ޑިވެލޮޕް ކުރުން

Tailwind CSSގެ ޖަސްޓް-އިން-ޓައިމް މޯޑަށް ފުންކޮށް ވަދެލައްވާށެވެ. އެކަން ކުރާ ގޮތާއި، ތިމާގެ ތަރައްޤީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަވަސްވެ، ވަގުތުތައް ބިނާކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ދެނެގަތުން.

ޒީރޯ އިން ހީރޯ އަށް: މާސްޓަރ Tailwind CSS

Tailwind CSS އަށް މާސްޓަރ ކުރުމުގެ ދަތުރެއް ފަށާށެވެ. ތިމާގެ މާހައުލު ގާއިމްކުރުމުން ފެށިގެން ކުރިއަރާފައިވާ މައުޟޫއުތައް ހޯދުމާއި ހަމައަށް މި ފުރިހަމަ ގައިޑްގައި ތިބާއަށް ކަވަރުކޮށްފައިވެއެވެ.

Tailwind CSS ތިބާގެ ބޭނުންތަކަށް ކަސްޓަމައިޒް ކުރުން

Tailwind CSSގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ވަރުގަދަ ކަމަކީ އޭގެ ފްލެކްސިބިލިޓީ އެވެ. ޕްރޮޖެކްޓްގެ ވަކި ބޭނުންތަކަށް Tailwind ކަސްޓަމައިޒް ކުރާނެ ގޮތް ދަސްކޮށްލައްވާށެވެ.

Tailwind CSS އާއި އެކު ހެންޑްސް އޮން ހޯދުން

އަމަލީ މިސާލުތަކެއްގެ ތެރެއިން އަތުން އުނގެނުމުގައި ބައިވެރިވުން. Tailwind CSS އަދި ޑޭޒީޔޫއައި ބޭނުންކޮށްގެން ތަފާތު ވެބް ކޮމްޕޮނެންޓްތައް ބިލްޑް ކުރާނެ ގޮތް ތަހުގީގުކުރުން.

އެހެން CSS ފްރޭމްވޯކްތަކުން Tailwind CSS އަށް މައިގްރޭޓްކުރުން

Tailwind CSS އަށް ބަދަލުވާން ވިސްނަނީ ހެއްޔެވެ؟ Tailwind އާއި އެހެން އޮނިގަނޑުތަކުގެ މުހިންމު ތަފާތުތައް ދެނެގަނެ، ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިޖުރަކުރުމަށް ފައިދާހުރި ސްޓްރެޓެޖީތައް ދަސްކުރުން.

މައިގްރޭޝަން ސްޕީޑް ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުކުރުމަށް ޑިވްމެޖިކް ނުވަތަ އެފަދަ ޓޫލްތައް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

ޑިވްމެޖިކް ފަދަ ވެބް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޓޫލްތަކުގެ ސަބަބުން ކޮންމެ ވެބްސައިޓަކުން ކޮންމެ ޑިޒައިންއަކާއި ކޮންމެ ސްޓައިލެއް ވެސް އެއް ކްލިކުން ކޮންމެ އެލިމެންޓެއް ކޮޕީ ކުރެވޭނެ އެވެ.

ސާދާ މިސާލެއް: ރެސްޕޮންސިވް ކާޑު ކޮމްޕޮނެންޓެއް ބިނާކުރުން

މިއީ Tailwind CSS ބޭނުންކޮށްގެން ރެސްޕޮންސިވް ކާޑު ކޮމްޕޮނެންޓެއް ބިލްޑް ކުރެވޭނެ ގޮތުގެ މިސާލެކެވެ. މި ކޮމްޕޮނެންޓްގައި ތަސްވީރަކާއި ސުރުޚީއަކާއި ސިފައެއް ހިމެނޭނެއެވެ.

<div class="max-w-md mx-auto bg-white rounded-xl shadow-md overflow-hidden md:max-w-2xl">
 <div class="md:flex">
  <div class="md:flex-shrink-0">
   <img class="h-48 w-full object-cover md:w-48" src="/img/store.jpg" alt="Store">
  </div>
  <div class="p-8">
   <div class="uppercase tracking-wide text-sm text-indigo-500 font-semibold">Your Product</div>
   <p class="mt-2 text-gray-500">This is a brief description of your product. The card uses utility classes for padding, text color, and the uppercase font styling.</p>
  </div>
 </div>
</div>

Tailwind CSS އިން ފޯމެއް ބިނާކުރުން

Tailwind CSS އިން ފޯމެއް އުފެއްދުމަކީ ސީދާ އަދި ފަސޭހައިން ކުރެވޭ ކަމެކެވެ. މިއީ އާދައިގެ ކޮންޓެކްޓް ފޯމެކެވެ.

<div class="w-full max-w-xs">
 <form class="bg-white shadow-md rounded px-8 pt-6 pb-8 mb-4">
  <div class="mb-4">
   <label class="block text-gray-700 text-sm font-bold mb-2" for="username">
    Username
   </label>
   <input class="shadow appearance-none border rounded w-full py-2 px-3 text-gray-700 leading-tight focus:outline-none focus:shadow-outline" id="username" type="text" placeholder="Username">
  </div>
  <div class="mb-6">
   <label class="block text-gray-700 text-sm font-bold mb-2" for="password">
    Password
   </label>
   <input class="shadow appearance-none border rounded w-full py-2 px-3 text-gray-700 mb-3 leading-tight focus:outline-none focus:shadow-outline" id="password" type="password" placeholder="******************">
  </div>
  <div class="flex items-center justify-between">
   <button class="bg-blue-500 hover:bg-blue-700 text-white font-bold py-2 px-4 rounded focus:outline-none focus:shadow-outline" type="button">
    Sign In
   </button>
  </div>
 </form>
</div>

Tailwind CSS ކަސްޓަމައިޒް ކުރުން

Tailwind CSS އިން އޭގެ ޑިފޯލްޓް ކޮންފިގްރޭޝަން ކަސްޓަމައިޒް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާއިރު، ޔުޓިލިޓީ ކްލާސްތައް ތިބާގެ ބޭނުންތަކަށް ތައްޔާރުކޮށްދެއެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ ކުލަ ޕެލެޓް ކަސްޓަމައިޒް ކުރާނެ ގޮތުގެ މިސާލެކެވެ.

މި މިސާލުތަކުން Tailwind CSSގެ ފަސޭހަކަމާއި ސާދާކަން ދައްކުވައިދެނީ، ޒަމާނީ، ޖަވާބުދާރީ ވެބް ކޮމްޕޯނެންޓްތައް ރަނގަޅަށް އަދި ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި އުފެއްދުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ގޮތްތަކެވެ.

module.exports = {
 theme: {
  extend: {
   colors: {
    'custom-blue': '#243c5a',
    'custom-green': '#387c6d',
   }
  }
 }
}

އަހަރެން އެއްވެސް CSS ފައިލެއް ބޭނުންވާނެ ހެއްޔެވެ؟

Tailwind CSS އިން ބޭނުންވާ ހަމައެކަނި ފައިލަކީ tailwind.config.js ފައިލެވެ.

އެ ފައިލްގައި ތިބާގެ ކޮންފިގްރޭޝަން ސެޓިންގސް ހިފަހައްޓާނެއެވެ. CSS ލިޔެގެން ނުވަތަ އެހެން CSS ފައިލެއް ނުހުންނާނެއެވެ. މި ކޮންފިގްރޭޝަން ފައިލަކީ ތިބާއަށް ބޭނުންވާނެ ހަމައެކަނި ފައިލެވެ.

Tailwind CSS އަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟

Tailwind CSS ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްތަކާ ބެހޭ ތަފްސީލީ ބަޔާނަކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ އަނެއް ލިޔުން Tailwind CSS ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް ބައްލަވާށެވެ.

Tailwind CSS: ވެބް ޑިޒައިންގެ މުސްތަގުބަލު

Tailwind CSS އިން ވެބް ޑިޒައިންގެ މުސްތަގުބަލު ބައްޓަން ކުރަމުންދާ ގޮތާ މެދު ވިސްނާށެވެ. ވެބް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިންޑަސްޓްރީގައި އޭގެ ނުފޫޒާއި ކުރިއެރުމަށް ހުރި ފުރުސަތުތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހޯއްދަވާށެވެ.

ތާރީޚާ އެއްގޮތަށް އުޅެން ބޭނުން ހެއްޔެވެ؟
ޑިވްމެޖިކް އީމެއިލް ލިސްޓުގައި ބައިވެރިވެލައްވާ!

ޚަބަރުތަކާއި، އާ ފީޗާތަކާއި އަދިވެސް އެތައް ކަމެއް އެންމެ ފުރަތަމަ އެނގޭ މީހަކަށް ވާށެވެ!

ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް އަންސަބްސްކްރައިބް ކޮށްލައްވާށެވެ. ސްޕޭމް އެއް ނެތެވެ.

© 2024 ޑިވްމެޖިކް، އިންކް ހުރިހާ ހައްޤުތަކެއް ލިބިގެންވެއެވެ.