Brian
Brian

ޑިވްމެޖިކްގެ ފައުންޑަރެވެ

މެއި 9، 2023 ގައެވެ

ޑިވްމެޖިކް - ތިބާގެ އަލްޓިމޭޓް ވެބް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމްޕެނިއަން ތައާރަފްކުރުން

Image 0

ދެން ދުވަހަކުވެސް ޑިޒައިންއާ މެދު ވިސްނާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ކިހިނެތް? އަހާފާނެއެވެ. އާދެ، ހިނގާ ޑައިވް އިން.

އަހަރެން ސޯލޯ ވިޔަފާރިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އުޅޭތާ ދުވަސްކޮޅެއް ވެއްޖެ. އަހަރެން ވަރަށް ގިނަ ވެބްސައިޓްތަކާއި އެޕްތައް ބިނާކޮށްފައިވާއިރު، އަބަދުވެސް ޑިޒައިންގެ މައްސަލައެއް ދިމާވެއެވެ.

އަހަންނަކީ ޑިޒައިނަރެއް ނޫން، އަދި ޑިޒައިނަރެއް ހޯދުމަށް ބަޖެޓެއް ވެސް ނެތް. އަހަރެން ޑިޒައިން ދަސްކުރަން މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް އެއީ ހަމައެކަނި އަހަރެންގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަހަންނަކީ ޑިވެލޮޕަރެއް، އަދި ކޯޑް ކުރަން ވަރަށް ލޯބިވާ މީހެކެވެ. އަހަރެން އަބަދުވެސް ބޭނުންވީ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ރީތި ވެބްސައިޓްތައް އުފެއްދުމަށެވެ.

އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ އަބަދުވެސް ޑިޒައިން ކުރުމެވެ. ކޮން ކުލައެއް ބޭނުން ކުރަންވީ، ކޮންތަނެއްގައި އެއްޗެހި ބަހައްޓާނީ ފަދަ ކަންކަމެވެ.

ފަހަރެއްގައި މިއީ އެހާ ބޮޑު މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށް ވެދާނެ...

ރަނގަޅު ޑިޒައިންތަކެއް އެކުލެވޭ ގިނަ ވެބްސައިޓްތަކެއް އިންޓަނެޓްގައި އެބަހުއްޓެވެ. މިއިން އެއް ވެބްސައިޓުން ސްޓައިލް ކޮޕީކޮށްގެން ކުދިކުދި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް އަހަރެންގެ އަމިއްލަ ވެބްސައިޓަކަށް ނުހެދިނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟

CSS ކޮޕީ ކުރުމަށް ބްރައުޒާ އިންސްޕެކްޓަރ ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ނަމަވެސް އެއީ ވަރަށް ބޮޑު މަސައްކަތެކެވެ. ކޮންމެ އެލިމެންޓެއް އެއް އެލިމެންޓެއް ކޮޕީ ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި އެއަށްވުރެ ގޯސްކޮށް ކޮމްޕިއުޓް ކުރެވިފައިވާ ސްޓައިލްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮސް ހަގީގަތުގައި ބޭނުންކުރާ ސްޓައިލްތައް ކޮޕީ ކުރަން ޖެހޭނެ އެވެ.

އަހަރެންނަށް މިކަން ކުރެވޭނެ ވަސީލަތެއް ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރި އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުފެނުނެވެ.

އެހެންކަމުން އަހަރެން ނިންމީ އަމިއްލައަށް ޓޫލްއެއް ހަދަން.

ނަތީޖާއަކީ ޑިވްމެޖިކް އެވެ.

ޑިވްމެޖިކް އަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

ޑިވްމެޖިކް އަކީ ޑިވެލޮޕަރުންނަށް ކޮންމެ ވެބްސައިޓަކުން ވެސް ކޮންމެ އެލިމެންޓެއް ކޮޕީ ކުރެވޭނީ އެންމެ ކްލިކް ކުރުމަކުން ބްރައުޒާ އެކްސްޓެންޝަނެކެވެ.

އަޑު އިވޭނީ ސާދާކޮށް ނޫންހެއްޔެވެ؟

އެކަމަކު އެއީކީއެއް ނޫނެވެ. ޑިވްމެޖިކް އިން މި ވެބް އެލިމެންޓްތައް ސާފު، އަލުން ބޭނުންކުރެވޭ ކޯޑަކަށް ބަދަލުކޮށްދެނީ، Tailwind CSS ވިޔަސް ނުވަތަ ގަވާއިދުން CSS ވިޔަސް މެއެވެ.

އެއް ކްލިކުން ކޮންމެ ވެބްސައިޓެއްގެ ޑިޒައިން ކޮޕީކޮށް އަމިއްލަ ޕްރޮޖެކްޓެއްގައި ޕޭސްޓް ކުރެވޭނެ އެވެ.

ރީޔޫޒް ކުރެވޭ ކޮމްޕޯނެންޓްތައް ލިބިދާނެ އެވެ. އެއީ އެޗްޓީއެމްއެލް އަދި JSX އާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރާ އެއްޗެކެވެ. Tailwind CSS ކްލާސްތައް ވެސް ލިބިދާނެ އެވެ.

ފަށާށެވެ

ޑިވްމެޖިކް އިންސްޓޯލްކޮށްގެން ފަށައިގަނެވޭނެއެވެ.

Chrome:ކްރޯމް އަށް އިންސްޓޯލް ކުރާށެވެ
ތާރީޚާ އެއްގޮތަށް އުޅެން ބޭނުން ހެއްޔެވެ؟
ޑިވްމެޖިކް އީމެއިލް ލިސްޓުގައި ބައިވެރިވެލައްވާ!

ޚަބަރުތަކާއި، އާ ފީޗާތަކާއި އަދިވެސް އެތައް ކަމެއް އެންމެ ފުރަތަމަ އެނގޭ މީހަކަށް ވާށެވެ!

ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް އަންސަބްސްކްރައިބް ކޮށްލައްވާށެވެ. ސްޕޭމް އެއް ނެތެވެ.

© 2024 ޑިވްމެޖިކް، އިންކް ހުރިހާ ހައްޤުތަކެއް ލިބިގެންވެއެވެ.