އެންމެ ރަނގަޅު އުސޫލުތައް | ޑިވްމެޖިކް އެވެ

ޑިވްމެޖިކްގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ފައިދާ ހޯދުމަށް ޓިޕްސް އެންޑް ޓްރިކްސް

1. މޯބައިލް-ފުރަތަމަ މަސައްކަތް ކުރުން

ޓޭލްވިންޑާ އެއްގޮތެވެ, ފުރަތަމަ މޯބައިލް ޑިވައިސްތަކަށް އަމާޒުކޮށްލުމަށްފަހު ބޮޑެތި ސްކްރީންތަކަށް ސްޓައިލްތައް އިތުރުކުރުން. މިއީ ސްޓައިލްތައް ކޮޕީކޮށް ކޮންވަރޓް ކުރުމަށް ވަރަށް އަވަހަށް އަދި ފަސޭހައިން އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމެކެވެ.

ޑިވްމެޖިކް އިން އެލިމެންޓެއް ބްރައުޒާއިން ފެންނަ ގޮތަށް ބަދަލުކުރެއެވެ. ބޮޑު ސްކްރީނެއް އޮތްނަމަ ކޮޕީ ކުރާ ސްޓައިލްތައް ބޮޑު ސްކްރީނަކަށް ވާނެ ކަމަށާއި އެ ސްކްރީން ސައިޒަށް މާޖިން، ޕެޑިން އަދި އެހެނިހެން ސްޓައިލްތައް ހިމެނޭނެ ކަމަށެވެ.

ބޮޑު ސްކްރީނަކަށް ސްޓައިލްތައް ކޮޕީ ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ބްރައުޒާގެ ސައިޒު ކުޑަ ސައިޒަކަށް ބަދަލުކޮށް އެ ސްކްރީން ސައިޒަށް ސްޓައިލްތައް ކޮޕީ ކުރާށެވެ. ދެން، ބޮޑެތި ސްކްރީންތަކަށް ސްޓައިލްތައް އިތުރުކޮށްލާށެވެ.

2. ބެކްގްރައުންޑަށް ސަމާލުކަން ދިނުން

އެލިމެންޓެއް ކޮޕީ ކުރާއިރު ޑިވްމެޖިކް އިން ބެކްގްރައުންޑް ކުލަ ކޮޕީ ކުރާނެ އެވެ. ނަމަވެސް އެލިމެންޓެއްގެ ބެކްގްރައުންޑް ކުލަ އަންނަނީ ބެލެނިވެރި އެލިމެންޓަކުން ކަމަށް ވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.

އެލިމެންޓެއް ކޮޕީކޮށް، ބެކްގްރައުންޑް ކުލަ ކޮޕީ ނުކުރެވިއްޖެނަމަ، ބެކްގްރައުންޑް ކުލައަށް ޕޭރެންޓް އެލިމެންޓް ޗެކް ކުރާށެވެ.

3. ގްރިޑްކްސައިޒް އެލިމެންޓްތަކަށް ސަމާލުކަން ދިނުން

ޑިވްމެޖިކް އިން ބްރައުޒާއިން ފެންނަ ގޮތަށް އެލިމެންޓެއް ކޮޕީ ކުރެއެވެ. ގްރިޑްކްސައިޒް އެލިމެންޓްތަކުގައި ވިއު ސައިޒަށް ބަރޯސާވާ ވަރަށް ގިނަ ސްޓައިލްތަކެއް ހުރެއެވެ.

grid އެލިމެންޓެއް ކޮޕީކޮށް ކޮޕީކޮށްފައިވާ ކޯޑް ރަނގަޅަށް ނުފެންނަނަމަ grid ސްޓައިލް flex އަށް ބަދަލުކުރަން މަސައްކަތް ކުރާށެވެ

ގިނަ ހާލަތްތަކުގައި grid ސްޓައިލް flex އަށް ބަދަލުކޮށް މަދު ސްޓައިލްތަކެއް (އެބަހީ: flex-row, flex-col) އިތުރުކުރުމުން ލިބޭނީ ހަމަ އެ ނަތީޖާއެވެ.

© 2024 ޑިވްމެޖިކް، އިންކް ހުރިހާ ހައްޤުތަކެއް ލިބިގެންވެއެވެ.