• DivMagic | Dokumantarii DivMagic

DivMagic | Dokumantarii DivMagic

Galmee dheerina DivMagic

Style kamiyyuu website kamirraayyuu copy gochuun pirojektii mataa keessanii irratti paste godhaa

Gitoota CSS idilee ykn Tailwind CSS argachuu dandeessa

Jalqabuu

DivMagic fe'uudhaan jalqabi

Chrome: Chrome'f fe'uu
Firefox: Firefox'f fe'uu

Vershiniin Chrome Chrome, Edge, Brave, fi biraawzaroota Chromium irratti hundaa'an biroo irratti hojjeta.

Hojiidhaan ilaalaa

Guutummaatti Hacker News gara Tailwind CSS cuqaasuu tokkoon jijjiiruu

Daawwachuuf cuqaasaaDaawwachuuf cuqaasaa

© 2024 DivMagic, Inc. Mirgi Qopheessaa Seeraan Kan Eegame.