Voorwaarden

Acceptatie van voorwaarden

Door DivMagic te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Als u het niet eens bent met deze voorwaarden, gebruik dan de extensie niet.

Licentie

DivMagic verleent u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de extensie te gebruiken voor persoonlijke en commerciële doeleinden, onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden. Distribueer of verkoop de extensie niet opnieuw. Probeer de extensie niet te reverse-engineeren.

Intellectueel eigendom

DivMagic en de inhoud ervan, inclusief de extensie, het ontwerp en de code, zijn beschermd door auteursrecht, handelsmerken en andere wetten op het gebied van intellectueel eigendom. U mag geen enkel onderdeel van DivMagic kopiëren, reproduceren, distribueren of wijzigen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

DivMagic is geen officieel product van Tailwind Labs Inc. De naam en logo's van Tailwind zijn handelsmerken van Tailwind Labs Inc.

DivMagic is niet gelieerd aan of goedgekeurd door Tailwind Labs Inc.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal DivMagic aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit uw gebruik of het onvermogen om de extensie te gebruiken, zelfs als we op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Gebruikers van DivMagic zijn als enige verantwoordelijk voor hun daden bij het kopiëren van webelementen, en eventuele geschillen, claims of beschuldigingen van ontwerpdiefstal of inbreuk op het auteursrecht vallen onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. DivMagic is niet verantwoordelijk voor eventuele juridische of financiële gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van onze extensie.

DivMagic wordt geleverd 'zoals het is' en 'zoals beschikbaar', zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. DivMagic garandeert niet dat de extensie ononderbroken, tijdig, veilig of foutvrij zal zijn, noch geeft zij enige garantie met betrekking tot de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de extensie of met betrekking tot de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van enige informatie. verkregen via de extensie.

In geen geval zal DivMagic, haar directeuren, werknemers, partners, agenten, leveranciers of gelieerde ondernemingen aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, speciale, vervolg- of punitieve schade, inclusief maar niet beperkt tot verlies van winst, gegevens, gebruik, goodwill of verlies van andere immateriële verliezen die voortvloeien uit (i) uw toegang tot of gebruik van of onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de extensie; (ii) ongeoorloofde toegang tot of gebruik van onze servers en/of daarin opgeslagen persoonlijke informatie; of (iii) uw inbreuk of schending van de auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. De totale aansprakelijkheid van DivMagic in enige kwestie die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst is beperkt tot US $ 100 of het totale bedrag dat u hebt betaald voor toegang tot de dienst, afhankelijk van welk bedrag het grootst is. Gebruikers zijn als enige verantwoordelijk voor het respecteren van alle toepasselijke intellectuele eigendomswetten en -rechten bij het gebruik van DivMagic.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Verenigde Staten, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke principes. U stemt ermee in dat eventuele juridische stappen of procedures met betrekking tot deze Overeenkomst uitsluitend voor de federale of staatsrechtbanken van de Verenigde Staten zullen worden gebracht, en u stemt hierbij in met de jurisdictie en locatie van dergelijke rechtbanken.

Wijzigingen in de voorwaarden

DivMagic behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden van kracht zodra de bijgewerkte voorwaarden op onze website worden geplaatst. Als u de extensie blijft gebruiken, betekent dit dat u akkoord gaat met de herziene voorwaarden.

© 2024 DivMagic, Inc. Alle rechten voorbehouden.