Terma dan syarat

Penerimaan Terma

Dengan menggunakan DivMagic, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat ini. Jika anda tidak bersetuju dengan syarat ini, sila jangan gunakan sambungan tersebut.

Lesen

DivMagic memberi anda lesen terhad, tidak eksklusif, tidak boleh dipindah milik untuk menggunakan sambungan untuk tujuan peribadi dan komersial, tertakluk kepada Terma dan Syarat ini. Jangan edarkan semula atau jual semula sambungan itu. Jangan cuba membuat kejuruteraan terbalik sambungan.

Harta Intelek

DivMagic dan kandungannya, termasuk sambungan, reka bentuk dan kod, dilindungi oleh hak cipta, tanda dagangan dan undang-undang harta intelek yang lain. Anda tidak boleh menyalin, mengeluarkan semula, mengedar, atau mengubah suai mana-mana bahagian DivMagic tanpa kebenaran bertulis kami terlebih dahulu.

DivMagic bukan produk rasmi Tailwind Labs Inc. Nama dan logo Tailwind ialah tanda dagangan Tailwind Labs Inc.

DivMagic tidak bergabung dengan atau disokong oleh Tailwind Labs Inc.

Had Liabiliti

DivMagic tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan langsung, tidak langsung, sampingan atau berbangkit yang timbul daripada penggunaan anda atau ketidakupayaan untuk menggunakan sambungan itu, walaupun kami telah dinasihatkan tentang kemungkinan kerosakan tersebut.

Pengguna DivMagic bertanggungjawab sepenuhnya atas tindakan mereka apabila menyalin elemen web, dan sebarang pertikaian, tuntutan atau tuduhan kecurian reka bentuk atau pelanggaran hak cipta adalah tanggungjawab pengguna. DivMagic tidak bertanggungjawab terhadap sebarang akibat undang-undang atau kewangan akibat daripada penggunaan sambungan kami.

DivMagic disediakan 'sebagaimana adanya' dan 'sebagaimana tersedia,' tanpa sebarang jenis waranti, sama ada tersurat atau tersirat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, waranti tersirat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu atau bukan pelanggaran. DivMagic tidak menjamin bahawa sambungan tidak akan terganggu, tepat pada masanya, selamat, atau bebas ralat, dan ia juga tidak membuat sebarang waranti tentang keputusan yang mungkin diperoleh daripada penggunaan sambungan itu atau tentang ketepatan atau kebolehpercayaan sebarang maklumat diperoleh melalui sambungan.

Dalam apa jua keadaan, DivMagic, pengarah, pekerja, rakan kongsi, ejen, pembekal atau ahli gabungannya, tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan tidak langsung, sampingan, khas, berbangkit atau punitif, termasuk tanpa had, kehilangan keuntungan, data, penggunaan, muhibah, atau kerugian tidak ketara yang lain, akibat daripada (i) akses anda kepada atau penggunaan atau ketidakupayaan untuk mengakses atau menggunakan sambungan; (ii) sebarang akses tanpa kebenaran atau penggunaan pelayan kami dan/atau sebarang maklumat peribadi yang disimpan di dalamnya; atau (iii) pelanggaran atau pelanggaran anda terhadap mana-mana hak cipta, tanda dagangan atau hak harta intelek pihak ketiga yang lain. Jumlah liabiliti DivMagic dalam sebarang perkara yang timbul daripada atau berkaitan dengan Perjanjian ini adalah terhad kepada AS $100 atau jumlah agregat yang anda bayar untuk akses kepada perkhidmatan, yang mana lebih besar. Pengguna bertanggungjawab sepenuhnya untuk menghormati semua undang-undang dan hak harta intelek yang berkenaan apabila menggunakan DivMagic.

Undang-undang dan Bidang Kuasa yang Mentadbir

Perjanjian ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Amerika Syarikat, tanpa mengambil kira percanggahan prinsip undang-undangnya. Anda bersetuju bahawa sebarang tindakan undang-undang atau prosiding yang berkaitan dengan Perjanjian ini akan dibawa secara eksklusif di mahkamah persekutuan atau negeri Amerika Syarikat, dan anda dengan ini bersetuju dengan bidang kuasa dan tempat mahkamah tersebut.

Perubahan kepada Syarat

DivMagic berhak untuk mengubah suai Terma dan Syarat ini pada bila-bila masa. Sebarang perubahan akan berkuat kuasa selepas menyiarkan syarat yang dikemas kini di tapak web kami. Penggunaan sambungan anda yang berterusan merupakan penerimaan syarat yang disemak.

© 2024 DivMagic, Inc. Hak cipta terpelihara.