Brian
Brian

ꯗꯤꯚꯃꯦꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯟꯗꯔ ꯑꯣꯏꯈꯤ꯫

ꯃꯦ ꯱꯲, ꯲꯰꯲꯳ꯗꯥ ꯊꯣꯀꯈꯤ꯫

Tailwind ꯕꯦꯁ꯭ꯠ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁꯁꯤꯡ - Tailwind CSS.ꯀꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯥ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯅꯁꯤꯡ꯫

Image 0

ꯌꯨꯇꯤꯂꯤꯇꯤ-ꯐꯔꯁ꯭ꯠ CSS.ꯕꯨ ꯏꯃꯞꯂꯤꯃꯦꯟꯇ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯍꯥꯌꯔꯒꯗꯤ, Tailwind CSS.ꯅꯥ ꯗꯤꯕꯦꯂꯄꯔ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯦ꯫

ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯄꯤꯔꯤꯕꯥ ꯐ꯭ꯂꯦꯛꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ, ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇꯤꯕꯤꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗꯥ ꯂꯥꯌꯕꯥ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯋꯦꯕ ꯗꯤꯕꯦꯂꯄꯃꯦꯟꯇꯗꯥ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯂꯕꯥ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯎꯠꯂꯦ꯫

ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ, ꯈꯨꯠꯂꯥꯌ ꯑꯃꯍꯦꯛꯇꯒꯨꯝꯅꯥ, ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯀꯥꯟꯅꯕꯥ ꯐꯪꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ, Tailwind CSS.ꯀꯤ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕꯥ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯈꯉꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ꯫

ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯇꯦꯛꯅꯤꯛ ꯈꯔꯗꯥ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯁꯤ꯫

ꯌꯨꯇꯤꯂꯤꯇꯤ-ꯐꯥꯔꯁ꯭ꯠ ꯐꯟꯗꯥꯃꯦꯟꯇꯦꯂꯁꯤꯡ ꯱

ꯌꯨꯇꯤꯂꯤꯇꯤ-ꯐꯔꯁ꯭ꯠ ꯐꯤꯂꯣꯁꯣꯐꯤ ꯑꯁꯤ Tailwind CSS.ꯀꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯂꯅꯤ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯃꯃꯥꯡꯗꯥ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯀꯝꯄꯣꯅꯦꯟꯇꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇꯥ ꯂꯣ-ꯂꯦꯕꯦꯜ ꯌꯨꯇꯤꯂꯤꯇꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯤꯡꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯗꯤꯕꯦꯂꯄꯔꯁꯤꯡꯗꯥ ꯁꯛꯇꯤ ꯄꯤꯅꯕꯥ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯊꯝꯂꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯞꯔꯣꯆ ꯑꯁꯤ ꯑꯍꯥꯅꯕꯗꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ HTMLꯒꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯂꯩꯕꯅꯥ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯋꯥꯅꯥ ꯊꯣꯀꯄꯥ ꯌꯥꯏ; ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ, ꯈꯉꯂꯕꯥ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯊꯨꯅꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯣꯇꯥꯏꯄꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯅꯒꯤ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯀꯁ꯭ꯇꯃꯔꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯥ ꯉꯃꯍꯜꯂꯤ꯫

ꯌꯨꯇꯤꯂꯤꯇꯤ-ꯐꯔꯁ꯭ꯠ ꯑꯥꯔꯀꯤꯇꯦꯀꯆꯔ ꯑꯃꯗꯥ, ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯀꯛꯅꯕꯥ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯑꯦꯠꯔꯤꯕꯤꯎꯠ ꯑꯃꯒꯥ ꯃꯥꯟꯅꯩ꯫ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅꯥ, ꯇꯦꯛꯁ-ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯇꯦꯛꯁ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯥ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯒꯥ bg-blue-500ꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯦꯂꯤꯃꯦꯟꯇ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯕ꯭ꯂꯨ ꯕꯦꯀꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗꯒꯤ ꯑꯀꯛꯅꯕꯥ ꯁꯦꯠꯄꯥ ꯑꯃꯥ ꯄꯤꯒꯅꯤ꯫

ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯞꯔꯣꯆ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯀꯝꯄꯣꯅꯦꯟꯇ ꯔꯤꯌꯨꯖꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯠ ꯇꯧꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯏꯔꯤꯕꯥ CSS.ꯀꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯟꯊꯍꯜꯂꯤ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯁꯤꯇꯤ ꯋꯥꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯦꯗ ꯀꯣꯗ ꯏꯂꯤꯃꯤꯅꯦꯁꯅꯒꯨꯝꯕꯥ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡ ꯂꯧꯊꯣꯀꯏ꯫

꯲.ꯔꯦꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕꯥ꯫

Tailwind CSS.ꯅꯥ ꯔꯦꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯗꯤꯖꯥꯏꯅꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯐꯩ꯫ ꯃꯁꯤꯗꯥ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ-ꯐꯔꯁ꯭ꯠ ꯕ꯭ꯔꯦꯀꯄꯣꯏꯟꯇ ꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯝ ꯑꯃꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯇꯥꯀꯄꯗꯤ ꯑꯄꯤꯀꯄꯥ ꯁ꯭ꯛꯔꯤꯅꯁꯤꯡꯗꯥ ꯑꯦꯞꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕꯥ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯂꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯆꯧꯕꯥ ꯁ꯭ꯛꯔꯤꯅꯁꯤꯡꯗꯥ ꯐꯖꯅꯥ ꯀꯦꯁꯀꯦꯗ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯃꯁꯤ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯌꯨꯇꯤꯂꯤꯇꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯥ sm:, md:, lg:, ꯑꯃꯁꯨꯡ xl:ꯒꯨꯝꯕꯥ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕꯥ ꯄ꯭ꯔꯤꯐꯤꯛꯁꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅꯥ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫

ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅꯥ, md:text-center ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯇꯦꯛꯁ-ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯗꯤꯌꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯆꯧꯕꯥ ꯁ꯭ꯛꯔꯤꯅꯁꯤꯡ ꯈꯛꯇꯗꯥ ꯑꯦꯞꯂꯥꯏ ꯇꯧꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯅꯕꯥ ꯁ꯭ꯛꯔꯤꯟ ꯁꯥꯏꯖꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯏꯟꯠꯌꯨꯏꯇꯤꯕ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯍꯜꯂꯤ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯔꯦꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯤꯕ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯑꯁꯤ Tailwindꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤ꯫

꯳.ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯂꯁꯤꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯥ꯫

ꯌꯨꯇꯤꯂꯤꯇꯤ-ꯐꯔꯁ꯭ꯇꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ HTMLꯗꯥ ꯍꯀꯊꯦꯡꯅꯅꯥ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯂꯁꯤꯡ ꯑꯦꯞꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕꯗꯥ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯂꯕꯁꯨ, ꯌꯨꯇꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯝꯞꯂꯦꯛꯁ ꯀꯝꯕꯤꯅꯦꯁꯅꯁꯤꯡ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯇꯧꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯂꯨꯕꯥ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗꯥ, Tailwindꯒꯤ @apply ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯏꯐꯁꯦꯚꯔ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯀꯏ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯅꯍꯥꯀꯄꯨ ꯀꯁ꯭ꯇꯝ CSS.ꯀꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯤꯡꯗꯥ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯊꯣꯀꯄꯥ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯂꯧꯊꯣꯀꯄꯥ ꯌꯥꯍꯜꯂꯤ꯫

ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅꯥ, ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ bg-red-500 text-white p-6ꯒꯤ ꯀꯝꯕꯤꯅꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯕꯗꯤ, ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ .errorꯒꯨꯝꯕꯥ ꯑꯅꯧꯕꯥ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯃꯥ ꯁꯦꯝꯕꯥ ꯌꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯂꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯕꯥ @apply ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯀꯣꯗ ꯔꯤꯗꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯦꯟꯇꯦꯅꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯍꯦꯅꯒꯠꯍꯜꯂꯤ꯫

꯴.ꯀꯁ꯭ꯇꯝ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯂꯁꯤꯡ ꯍꯥꯄꯆꯤꯅꯕꯥ꯫

Tailwind CSS.ꯅꯥ ꯌꯨꯇꯤꯂꯤꯇꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯔꯕꯥ ꯑꯦꯔꯦ ꯑꯃꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯂꯥꯛꯂꯕꯁꯨ, ꯑꯀꯛꯅꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯗꯣꯝꯅꯥ ꯀꯁ꯭ꯇꯝ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯂꯁꯤꯡ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ Tailwindꯅꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯅꯐꯤꯒꯔꯦꯁꯟ ꯐꯥꯏꯜ, tailwind.config.jsꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯥ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯔꯕꯥ ꯀꯁ꯭ꯇꯃꯔꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯣꯄꯁꯅꯁꯤꯡ ꯄꯤꯔꯤ꯫

ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯗꯤꯐꯣꯜꯇ ꯀꯅꯐꯤꯒꯔꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯁꯥꯡꯗꯣꯀꯄꯥ ꯌꯥꯏ, ꯀꯁ꯭ꯇꯃꯔ ꯃꯆꯨ, ꯕ꯭ꯔꯦꯀꯄꯣꯏꯟꯇ, ꯐꯣꯟꯇ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯩ ꯁꯦꯝꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ, ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯀꯅꯐꯤꯒꯔꯦꯁꯟ ꯐꯥꯏꯜ ꯑꯗꯨ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯇꯧꯗꯅꯕꯥ ꯐꯤꯆꯔ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯊꯨꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯥ ꯍꯥꯌꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ꯫

꯵.ꯐꯉ꯭ꯀꯁꯅꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠꯁꯤꯡ꯫

Tailwind CSS.ꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯗꯤꯕꯦꯂꯄꯃꯦꯟꯇ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯑꯦꯟꯁ ꯑꯗꯨ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯂꯥꯏꯊꯣꯀꯍꯟꯅꯕꯥ ꯐꯉ꯭ꯀꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯥ ꯄꯤꯔꯤ꯫ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅꯥ, theme() ꯐꯉ꯭ꯀꯁꯟ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯀꯅꯐꯤꯒꯔꯦꯁꯟ ꯚꯦꯜꯌꯨꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ CSSꯗꯥ ꯍꯀꯊꯦꯡꯅꯅꯥ ꯑꯦꯛꯁꯦꯁ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯍꯜꯂꯤ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯗꯥꯏꯅꯥꯃꯤꯛ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯂꯤꯡꯗꯥ ꯂꯥꯏꯊꯣꯀꯍꯜꯂꯤ꯫

ꯃꯁꯤꯗꯥ ꯅꯠꯇꯅꯥ, @responsive, @variants, ꯑꯃꯁꯨꯡ @applyꯒꯨꯝꯕꯥ Tailwindꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯤꯁꯤꯡꯅꯥ ꯃꯊꯪꯁꯤꯠꯅꯥ ꯔꯦꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯤꯕ, ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯚꯦꯔꯤꯑꯦꯟꯇꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯕꯥ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯊꯣꯀꯄꯥ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯂꯧꯊꯣꯀꯄꯥ ꯌꯥꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯐꯉ꯭ꯀꯁꯅꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯗꯤꯚꯦꯂꯄꯃꯦꯟꯇ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯡꯅꯥ ꯆꯠꯍꯅꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯀꯣꯗꯕꯦꯖ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯗꯨꯅꯥ ꯊꯃꯒꯅꯤ꯫

꯶.ꯍꯣꯚꯔ, ꯐꯣꯀꯁ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯔꯥꯖ꯭ꯌꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯇꯧꯕꯥ꯫

Tailwind CSS.ꯅꯥ ꯃꯉꯥꯜ ꯄꯤꯔꯤꯕꯥ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯂꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯅꯕꯥ ꯑꯦꯂꯤꯃꯦꯟꯇ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯇꯧꯕꯅꯤ꯫ ꯍꯣꯚꯔ, ꯐꯣꯀꯁ, ꯑꯦꯛꯇꯤꯕ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯤꯡꯗꯥ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯂꯁꯤꯡ ꯑꯦꯞꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯌꯨꯇꯤꯂꯤꯇꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯇꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯃꯃꯤꯡꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯄ꯭ꯔꯤꯐꯤꯛꯁ ꯇꯧꯕꯒꯨꯝꯅꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯂꯥꯏ꯫

ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅꯥ, hover:bg-blue-500ꯅꯥ ꯑꯦꯂꯤꯃꯦꯟꯇ ꯑꯗꯨ ꯍꯣꯚꯔ ꯇꯧꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ bg-blue-500 ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯞꯂꯥꯏ ꯇꯧꯒꯅꯤ꯫ ꯄ꯭ꯔꯤꯐꯤꯛꯁꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯅꯕꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯤꯡꯗꯥ ꯑꯦꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯁꯤꯡꯅꯥ ꯀꯔꯝꯅꯥ ꯂꯃꯆꯠ-ꯁꯥꯖꯠ ꯆꯠꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯌꯕꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕꯥ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯀꯟꯠꯔꯣꯜ ꯑꯃꯥ ꯄꯤꯔꯤ, ꯃꯗꯨꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯥꯏꯇꯀꯤ ꯌꯨꯖꯔ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯑꯦꯟꯁ ꯑꯗꯨ ꯍꯦꯅꯒꯠꯍꯜꯂꯤ꯫

ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯀꯄꯗꯥ, Tailwind CSS.ꯀꯤ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕꯥ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯁ꯭ꯇꯔ ꯇꯧꯕꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯋꯦꯕ ꯗꯤꯕꯦꯂꯄꯃꯦꯟꯇ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯍꯦꯅꯒꯠꯍꯅꯕꯥ ꯉꯃꯒꯅꯤ꯫ ꯌꯨꯇꯤꯂꯤꯇꯤ-ꯐꯔꯁ꯭ꯠ ꯑꯦꯞꯔꯣꯆ ꯑꯃꯥ, ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯡ, ꯀꯁ꯭ꯇꯃꯔꯁꯤꯡ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯦꯜ-ꯍꯦꯟꯗꯒꯤ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤꯕ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯄꯨꯅꯁꯤꯜꯂꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ꯫

ꯗꯤꯚꯃꯦꯖꯤꯀꯀꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ Tailwind ꯁꯤꯑꯦꯁꯑꯦꯁ ꯋꯥꯔꯀꯐ꯭ꯂꯣ ꯑꯗꯨ ꯐꯒꯠꯍꯅꯒꯗꯕꯅꯤ꯫

ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ Tailwind ꯁꯤꯑꯦꯁꯑꯦꯁ ꯋꯥꯔꯀꯐ꯭ꯂꯣ ꯑꯗꯨ ꯐꯒꯠꯍꯅꯕꯥ ꯄꯥꯝꯂꯕꯗꯤ, ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯕ꯭ꯔꯥꯎꯖꯔꯗꯒꯤ ꯍꯀꯊꯦꯡꯅꯅꯥ Tailwind ꯁꯤꯑꯦꯁꯑꯦꯁ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯤꯡ ꯀꯣꯄꯤ ꯇꯧꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯟꯚꯥꯔꯠ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯕ꯭ꯔꯥꯎꯖꯔ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟꯁꯟ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯥ ꯗꯤꯚꯃꯦꯖꯤꯛ ꯑꯁꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ ꯑꯃꯍꯦꯛꯇꯗꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯏ꯫

Chrome:ꯀ꯭ꯔꯣꯃꯒꯤꯗꯃꯛ ꯏꯅꯁ꯭ꯇꯣꯜ ꯇꯧꯕꯥ꯫
ꯃꯇꯃꯒꯥ ꯆꯥꯟꯅꯕꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯄꯥꯝꯕꯤꯕꯔꯥ?
ꯗꯤꯚꯃꯦꯖꯤꯛ ꯏꯃꯦꯜ ꯂꯤꯁ꯭ꯇꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯕꯤꯌꯨ!

ꯄꯥꯎ, ꯑꯅꯧꯕꯥ ꯐꯤꯆꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯩ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯔꯃꯗꯥ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯈꯉꯕꯤꯌꯨ!

ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯠꯇꯗꯥ ꯑꯅꯁꯕꯁ꯭ꯛꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯁ꯭ꯄꯦꯝ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯂꯩꯇꯦ꯫

© 2024 DivMagic, Inc.ꯒꯤ ꯍꯀꯁꯤꯡ ꯉꯥꯛꯂꯤ꯫