ꯗꯤꯚꯃꯦꯖꯤꯛ ꯕ꯭ꯂꯣꯒ꯫

ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯣꯒꯗꯒꯤ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯧꯕꯥ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ꯫

ꯄꯣꯠꯂꯝ꯱꯲ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯄꯥꯕꯥ꯫

Tailwind CSS.- ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ HTML ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅꯥ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯇꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯊꯨꯅꯥ ꯁꯦꯃꯒꯠꯄꯥ꯫

ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ ꯁꯦꯝꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯑꯔꯨꯕꯥ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯣꯝꯅꯥ CSS.ꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯏꯕꯥ ꯇꯥꯏ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯁꯣꯏꯕꯥ ꯌꯥꯑꯣꯗꯕꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯂꯥꯏ꯫ Tailwind CSS ꯑꯁꯤ ꯌꯨꯇꯤꯂꯤꯇꯤ-ꯐꯔꯁ꯭ꯠ CSS ꯐ꯭ꯔꯦꯃꯋꯥꯔꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ HTML ꯑꯗꯨ ꯀꯩꯗꯧꯉꯩꯗꯥ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅꯥ ꯀꯁ꯭ꯇꯝ ꯗꯤꯖꯥꯏꯅꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯕꯥ ꯌꯥꯍꯜꯂꯤ꯫

ꯄꯣꯠꯂꯝ꯴ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯄꯥꯕꯥ꯫

Tailwind ꯕꯦꯁ꯭ꯠ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁꯁꯤꯡ - Tailwind CSS.ꯀꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯥ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯅꯁꯤꯡ꯫

ꯌꯨꯇꯤꯂꯤꯇꯤ-ꯐꯔꯁ꯭ꯠ CSS.ꯕꯨ ꯏꯃꯞꯂꯤꯃꯦꯟꯇ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯍꯥꯌꯔꯒꯗꯤ, Tailwind CSS.ꯅꯥ ꯗꯤꯕꯦꯂꯄꯔ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯦ꯫ Tailwind CSS.ꯀꯤ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕꯥ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯈꯉꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯠꯅꯍꯅꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ꯫

ꯄꯣꯠꯂꯝ꯲ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯄꯥꯕꯥ꯫

ꯗꯤꯚꯃꯦꯖꯤꯛ - ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯂꯇꯤꯃꯦꯠ ꯋꯦꯕ ꯗꯤꯚꯦꯂꯄꯃꯦꯟꯇ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯃꯥ ꯍꯧꯗꯣꯀꯄꯥ꯫

ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ ꯑꯃꯍꯦꯛꯇꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯑꯃꯍꯦꯛꯇꯕꯨ ꯀꯣꯄꯤ ꯇꯧꯗꯨꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯇꯇꯥ ꯄꯦꯁ꯭ꯠ ꯇꯧ꯫ ꯑꯗꯣꯝꯅꯥ ꯀꯩꯗꯧꯉꯩꯗꯁꯨ ꯗꯤꯖꯥꯏꯅꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅꯥ ꯈꯅꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯣꯏ꯫

ꯃꯇꯃꯒꯥ ꯆꯥꯟꯅꯕꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯄꯥꯝꯕꯤꯕꯔꯥ?
ꯗꯤꯚꯃꯦꯖꯤꯛ ꯏꯃꯦꯜ ꯂꯤꯁ꯭ꯇꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯕꯤꯌꯨ!

ꯄꯥꯎ, ꯑꯅꯧꯕꯥ ꯐꯤꯆꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯩ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯔꯃꯗꯥ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯈꯉꯕꯤꯌꯨ!

ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯠꯇꯗꯥ ꯑꯅꯁꯕꯁ꯭ꯛꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯁ꯭ꯄꯦꯝ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯂꯩꯇꯦ꯫

© 2024 DivMagic, Inc.ꯒꯤ ꯍꯀꯁꯤꯡ ꯉꯥꯛꯂꯤ꯫