ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕꯥ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡ | ꯗꯤꯚꯃꯦꯖꯤꯛ꯫

ꯗꯤꯚꯃꯦꯖꯤꯀꯇꯒꯤ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯀꯥꯟꯅꯕꯥ ꯐꯪꯅꯕꯥ ꯇꯤꯄꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇ꯭ꯔꯤꯀꯁꯤꯡ꯫

ꯃꯣꯕꯥꯏꯂꯗꯥ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯥ꯫

Tailwindꯒꯥ ꯃꯥꯟꯅꯩ꯫, ꯑꯍꯥꯅꯕꯗꯥ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁꯁꯤꯡꯗꯥ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒꯥ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯑꯆꯧꯕꯥ ꯁ꯭ꯛꯔꯤꯅꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯂꯁꯤꯡ ꯍꯥꯄꯆꯤꯜꯂꯨ꯫ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯑꯗꯣꯃꯗꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯊꯨꯅꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯂꯁꯤꯡ ꯀꯣꯄꯤ ꯇꯧꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯟꯚꯥꯔꯠ ꯇꯧꯕꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯅꯤ꯫

ꯗꯤꯚꯃꯦꯖꯤꯀꯅꯥ ꯑꯦꯂꯤꯃꯦꯟꯇ ꯑꯃꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯕ꯭ꯔꯥꯎꯖꯔꯗꯥ ꯎꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯑꯣꯟꯊꯣꯀꯏ꯫ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯑꯆꯧꯕꯥ ꯁ꯭ꯛꯔꯤꯟ ꯑꯃꯥ ꯂꯩꯔꯕꯗꯤ, ꯀꯣꯄꯤ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯆꯧꯕꯥ ꯁ꯭ꯛꯔꯤꯟ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯛꯔꯤꯟ ꯁꯥꯏꯖ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯔꯖꯤꯟ, ꯄꯦꯗꯤꯡ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯩ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯌꯥꯑꯣꯒꯅꯤ꯫

ꯑꯆꯧꯕꯥ ꯁ꯭ꯛꯔꯤꯟ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯂꯁꯤꯡ ꯀꯣꯄꯤ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇꯥ, ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯕ꯭ꯔꯥꯎꯖꯔꯒꯤ ꯁꯥꯏꯖ ꯑꯗꯨ ꯑꯄꯤꯀꯄꯥ ꯁꯥꯏꯖ ꯑꯃꯗꯥ ꯍꯣꯡꯗꯣꯀꯎ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯛꯔꯤꯟ ꯁꯥꯏꯖ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯂꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯀꯣꯄꯤ ꯇꯧ꯫ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ, ꯑꯆꯧꯕꯥ ꯁ꯭ꯛꯔꯤꯅꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯂꯁꯤꯡ ꯍꯥꯄꯆꯤꯜꯂꯨ꯫

2. ꯕꯦꯀꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗꯗꯥ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯪꯕꯥ꯫

ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯑꯦꯂꯤꯃꯦꯟꯇ ꯑꯃꯥ ꯀꯣꯄꯤ ꯇꯧꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ, DivMagicꯅꯥ ꯕꯦꯀꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯃꯆꯨ ꯑꯗꯨ ꯀꯣꯄꯤ ꯇꯧꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ, ꯑꯦꯂꯤꯃꯦꯟꯇ ꯑꯃꯒꯤ ꯕꯦꯀꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯃꯆꯨ ꯑꯁꯤ ꯃꯃꯥ-ꯃꯄꯥ ꯑꯦꯂꯤꯃꯦꯟꯇ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯂꯥꯀꯄꯥ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫

ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯑꯦꯂꯤꯃꯦꯟꯇ ꯑꯃꯥ ꯀꯣꯄꯤ ꯇꯧꯔꯕꯗꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯦꯀꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯃꯆꯨ ꯑꯗꯨ ꯀꯣꯄꯤ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ, ꯕꯦꯀꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯃꯆꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄꯦꯔꯦꯟꯇ ꯑꯦꯂꯤꯃꯦꯟꯇ ꯑꯗꯨ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯔꯣ.

3. grid ꯑꯦꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯁꯤꯡꯗꯥ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯪꯕꯤꯌꯨ꯫

DivMagicꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯕ꯭ꯔꯥꯎꯖꯔꯗꯥ ꯎꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯑꯦꯂꯤꯃꯦꯟꯇ ꯑꯃꯥ ꯀꯣꯄꯤ ꯇꯧꯏ꯫ grid ꯑꯦꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯁꯤꯡꯗꯥ ꯚꯤꯎ ꯁꯥꯏꯖꯗꯥ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯃꯑꯣꯡ ꯀꯌꯥ ꯂꯩ꯫

ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ grid ꯑꯦꯂꯤꯃꯦꯟꯇ ꯑꯃꯥ ꯀꯣꯄꯤ ꯇꯧꯔꯕꯗꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯣꯄꯤ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯀꯣꯗ ꯑꯗꯨ ꯑꯆꯨꯝꯕꯥ ꯃꯑꯣꯡꯗꯥ ꯎꯠꯂꯛꯠꯔꯕꯗꯤ, grid ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯑꯗꯨ flexꯗꯥ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯕꯥ ꯍꯣꯠꯅꯧ

ꯑꯌꯥꯝꯕꯥ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡꯗꯥ, grid ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯑꯗꯨ flexꯗꯥ ꯍꯣꯡꯗꯣꯀꯄꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯈꯔꯥ ꯍꯥꯄꯆꯤꯅꯕꯅꯥ (ex: flex-row, flex-col) ꯅꯍꯥꯀꯄꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕꯥ ꯐꯜ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯒꯅꯤ꯫

© 2024 DivMagic, Inc.ꯒꯤ ꯍꯀꯁꯤꯡ ꯉꯥꯛꯂꯤ꯫