സ്വകാര്യതാ നയം

DivMagic-ൽ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയെ മാനിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. ഈ സ്വകാര്യതാ നയം ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ തരങ്ങൾ, ഞങ്ങൾ അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുകയും പരിരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ എന്നിവ വിശദീകരിക്കുന്നു.

ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ

നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിവരവും ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നില്ല.

എല്ലാ കോഡുകളും നിങ്ങളുടെ ഉപകരണത്തിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു, അത് ഒരു സെർവറിലേക്കും അയയ്‌ക്കില്ല.

ഇമെയിൽ വഴി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക

ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിലിൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക.
team@divmagic.com

മാറ്റങ്ങൾ

ഞങ്ങൾ ഈ സ്വകാര്യതാ നയം കാലാകാലങ്ങളിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തേക്കാം. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്ത നയം പോസ്‌റ്റ് ചെയ്‌ത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും. ഈ സ്വകാര്യതാ നയം ആനുകാലികമായി അവലോകനം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

© 2024 DivMagic, Inc. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തം.