മികച്ച രീതികൾ | ഡിവ് മാജിക്

DivMagic പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നുറുങ്ങുകളും തന്ത്രങ്ങളും

1. മൊബൈൽ ആദ്യം പ്രവർത്തിക്കുക

ടെയിൽവിൻഡിന് സമാനമാണ്, ആദ്യം മൊബൈൽ ഉപകരണങ്ങൾ ടാർഗെറ്റ് ചെയ്യുക, തുടർന്ന് വലിയ സ്‌ക്രീനുകൾക്കായി ശൈലികൾ ചേർക്കുക. ശൈലികൾ വളരെ വേഗത്തിലും എളുപ്പത്തിലും പകർത്താനും പരിവർത്തനം ചെയ്യാനും ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

നിങ്ങൾ ബ്രൗസറിൽ കാണുന്നതുപോലെ ഒരു ഘടകത്തെ DivMagic പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ സ്‌ക്രീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, പകർത്തിയ സ്‌റ്റൈലുകൾ ഒരു വലിയ സ്‌ക്രീനിനായിരിക്കും കൂടാതെ സ്‌ക്രീൻ വലുപ്പത്തിനായുള്ള മാർജിൻ, പാഡിംഗ്, മറ്റ് ശൈലികൾ എന്നിവയും ഉൾപ്പെടും.

ഒരു വലിയ സ്‌ക്രീനിനായുള്ള ശൈലികൾ പകർത്തുന്നതിനുപകരം, നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിന്റെ വലുപ്പം ചെറുതാക്കി ആ സ്‌ക്രീൻ വലുപ്പത്തിനായുള്ള ശൈലികൾ പകർത്തുക. തുടർന്ന്, വലിയ സ്ക്രീനുകൾക്കുള്ള ശൈലികൾ ചേർക്കുക.

2. പശ്ചാത്തലത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക

നിങ്ങൾ ഒരു ഘടകം പകർത്തുമ്പോൾ, DivMagic പശ്ചാത്തല നിറം പകർത്തും. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു മൂലകത്തിന്റെ പശ്ചാത്തല നിറം ഒരു പാരന്റ് എലമെന്റിൽ നിന്ന് വരുന്നത് സാധ്യമാണ്.

നിങ്ങൾ ഒരു ഘടകം പകർത്തുകയും പശ്ചാത്തല നിറം പകർത്തിയില്ലെങ്കിൽ, പശ്ചാത്തല വർണ്ണത്തിനായി പാരന്റ് എലമെന്റ് പരിശോധിക്കുക.

3. grid ഘടകങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക

DivMagic നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിൽ കാണുന്നതുപോലെ ഒരു ഘടകം പകർത്തുന്നു. grid ഘടകങ്ങൾക്ക് കാഴ്ച വലുപ്പത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന ധാരാളം ശൈലികൾ ഉണ്ട്.

നിങ്ങൾ ഒരു grid ഘടകം പകർത്തുകയും പകർത്തിയ കോഡ് ശരിയായി ദൃശ്യമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ, grid ശൈലി flex-ലേക്ക് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക

മിക്ക കേസുകളിലും, grid ശൈലി flex-ലേക്ക് മാറ്റുകയും കുറച്ച് ശൈലികൾ (ഉദാ: flex-row, flex-col) ചേർക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സമാന ഫലം നൽകും.

© 2024 DivMagic, Inc. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തം.