Di Tɛm ɛn Kɔndishɔn dɛn

Fɔ Aksept di Tɛm dɛn

We yu yuz DivMagic, yu gri fɔ fala dɛn Tɛm ɛn Kɔndishɔn dɛn ya. If yu nɔ gri wit dɛn lɔ ya, duya nɔ yuz di ɛkstenshɔn.

Laysens

DivMagic gi yu wan limited, nɔ-exclusive, non-transferable laysens fɔ yuz di ɛkstenshɔn fɔ yusɛf ɛn fɔ kɔmɛshɔn, we yu go fala dɛn Tɛm ɛn Kɔndishɔn dɛn ya. Nɔ sheb di ɛkstenshɔn bak ɔ sɛl am bak. Nɔ tray fɔ rivas ɛnjinia di ɛkstenshɔn.

Intɛlekchual Prɔpati

DivMagic ɛn di tin dɛn we de insay, inklud di ɛkstenshɔn, dizayn, ɛn kɔd, gɛt kɔpirayt, tredmak, ɛn ɔda lɔ dɛn we gɛt fɔ du wit intɛlekchual prɔpati. Yu nɔ fɔ kɔpi, riprodyuz, sheb, ɔ chenj ɛni pat pan DivMagic if wi nɔ rayt fɔ du dat.

DivMagic nɔto ɔfishal prodak fɔ Tailwind Labs Inc. Di Tailwind nem ɛn logo dɛn na tredmak fɔ Tailwind Labs Inc.

DivMagic nɔ gɛt ɛnitin fɔ du wit ɔ ɛndɔs frɔm Tailwind Labs Inc.

Limiteshɔn fɔ di Laybiliti

DivMagic nɔ go gɛt ɛni blem fɔ ɛni dairekt, indayrɛkt, insidɛntal, ɔ kɔnsɛkshɔn damej we kɔmɔt frɔm yu yuz ɔ nɔ ebul fɔ yuz di ɛkstenshɔn, ilɛksɛf dɛn dɔn advays wi se dɛn kayn damej dɛn de kin apin.

Di wan dɛn nɔmɔ we de yuz DivMagic gɛt fɔ ansa fɔ wetin dɛn du we dɛn de kɔpi di wɛb ɛlimɛnt dɛn, ɛn ɛni agyumɛnt, klem, ɔ akɔdin fɔ tif dizayn ɔ kɔpirayt na di yuza in rispɔnsibiliti. DivMagic nɔ gɛt ɛni responsibiliti fɔ ɛni ligal ɔ faynɛns kɔnsikuns we go kɔmɔt frɔm di yus fɔ wi ɛkstenshɔn.

DivMagic de gi ‘as i de’ ɛn ‘as i de,’ witout ɛni kayn warranty, ilɛksɛf na ɛksprɛs ɔ impliyt, inklud, bɔt nɔto limited to, impliyt warranty fɔ merchantability, fitnɛs fɔ wan patikyula rizin, ɔ nɔ infringement. DivMagic nɔ de gi ɛni warranty se di ɛkstenshɔn nɔ go ambɔg am, i go bi di rayt tɛm, i go sikrit, ɔ i nɔ go gɛt ɛni mistek, ɛn i nɔ de gi ɛni warranty bɔt di rizɔlt dɛn we yu go gɛt we yu yuz di ɛkstenshɔn ɔ if ɛni infɔmeshɔn kɔrɛkt ɔ yu go abop pan we dɛn kin gɛt tru di ɛkstenshɔn.

Insay ɛni ivin, DivMagic, in dairekta dɛn, wokman dɛn, patna dɛn, ɛjɛn dɛn, saplay dɛn, ɔ afiliet dɛn, nɔ go gɛt ɛni blem fɔ ɛni indaykt, insidɛntal, spɛshal, kɔnsɛkshɔn ɔ pɔnishmɛnt damays, inklud witout limit, lɔs pan prɔfit, data, yuz, gudwil, ɔ ɔda lɔs dɛn we nɔ pɔsibul fɔ si, we kɔmɔt frɔm (i) yu akses ɔ yuz ɔ nɔ ebul fɔ akses ɔ yuz di ɛkstenshɔn; (ii) ɛni akses to ɔ yuz wi sava dɛn we dɛn nɔ alaw ɛn/ɔ ɛni pɔsin in infɔmeshɔn we dɛn dɔn kip de; ɔ (iii) yu pwɛl ɔ pwɛl ɛni ɔda pɔsin in kɔpirayt, tredmak, ɔ ɔda intɛlekchual prɔpati rayt. DivMagic in totɛl layabiliti pan ɛnitin we kɔmɔt frɔm ɔ we gɛt fɔ du wit dis Agremɛnt, na fɔ US $100 ɔ di agrɛgret mɔni we yu pe fɔ akses to di savis, ilɛk uswan big pas am. Di wan dɛn we de yuz am nɔmɔ gɛt di wok fɔ rɛspɛkt ɔl di lɔ ɛn rayt dɛn we de fɔ di intɛlekchual prɔpati we dɛn de yuz DivMagic.

Di Lɔ ɛn di say we dɛn de jɔj

Dis Agremɛnt go de gayd ɛn ɔndastand am akɔdin to di lɔ dɛn na Amɛrika, ɛn dɛn nɔ go tink bɔt di prinsipul dɛn we de agens di lɔ. Yu gri se ɛni ligal akshɔn ɔ prɔsiding we gɛt fɔ du wit dis Agremɛnt, dɛn go kɛr am go na di fedaral ɔ stet kɔt dɛn na Amɛrika nɔmɔ, ɛn yu gri fɔ mek dɛn jɔj ɛn di say we dɛn go gɛt dɛn kɔt dɛn de.

Chenj dɛn to di Tɛm dɛn

DivMagic gɛt di rayt fɔ chenj dɛn Tɛm ɛn Kɔndishɔn dɛn ya ɛnitɛm. Ɛni chenj go bigin fɔ wok we dɛn put di ɔpdet tɛm dɛn na wi wɛbsayt. If yu kɔntinyu fɔ yuz di ɛkstenshɔn, dat min se yu gri wit di tin dɛn we dɛn dɔn chenj.

© 2024 DivMagic, Inc. Ɔl di rayt dɛn de fɔ yuz.